Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Thursday 03. December 2020 | Svátek má Svatoslav

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2013
vydáno: 29.07.2013

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o vyšetření D-dimerů není správný?
a) Negativní výsledek D-dimerů stačí k vyloučení žilní trombózy i při vyšetření středně citlivým testem.
b) Středně citlivé testy na D-dimery mají vyšší specificitu než testy vysoce citlivé.
c) V těhotenství jsou plazmatické koncentrace D-dimerů fyziologicky zvýšené.
d) Stanovením klinické pravděpodobnosti a vyšetřením D-dimerů lze vyloučit hlubokou žilní trombózu až u 50 % pacientů.
2. Který údaj o kompletní kompresní ultrasonografii žil dolních končetin je správný?
a) Touto metodou lze spolehlivě vyšetřit pánevní žíly.
b) Metoda zahrnuje vyšetření bércových žil.
c) Prokáže-li se trombóza v oteklé končetině, není třeba vyšetřovat druhou stranu.
d) Zdvojení stehenní žíly se vyskytuje velmi vzácně.
3. U kolika procent pacientů jsou přítomny reziduální tromby ještě za tři měsíce po akutní žilní trombóze?
a) 10 %
b) 20 %
c) 50 %
d) 80 %
4. Který z následujících údajů o léčbě akutní trombózy hlubokých žil dolních končetin není správný?
a) Dávkování některých nízkomolekulárních heparinů je nutno upravit podle tělesné hmotnosti pacienta.
b) U pacientů se sníženou glomerulární filtrací není třeba dávky nízkomolekulárního heparinu redukovat.
c) Riziko trombocytopenie je nižší u nízkomolekulárních než u nefrakcionovaných heparinů.
d) U pacientů s maligním nádorem jsou nízkomolekulární hepariny indikovány k akutní i následné léčbě hluboké žilní trombózy.
5. Který z uvedených údajů o nových perorálních antikoagulanciích je správný?
a) Rivaroxaban je v léčbě hluboké žilní trombózy stejně účinný jako enoxaparin.
b) V Německu nebyl rivaroxaban schválen pro léčbu akutní plicní embolie.
c) Rivaroxaban je nutno užívat nalačno.
d) Mezi rivaroxabanem a antagonisty vitaminu K je poměrně malý rozdíl v ceně.
6. Které z uvedených údajů o riziku recidivy žilní trombózy nejsou správné?
a) Riziko recidivy je vyšší u pacientů s deficitem proteinu S.
b) Trombóza vzniklá po operaci je spojena s vyšším rizikem recidivy než spontánní trombóza.
c) K prevenci recidivy proximální trombózy dolní končetiny stačí podávat 4–6 týdnů antikoagulancia.
d) Riziko recidivy je u trombóz bércových žil relativně nízké.
7. Který z následujících příznaků nebo nálezů je nezbytný pro diagnózu pneumonie?
a) Kašel
b) Horečka
c) Auskultační nález vlhkých chrůpků
d) Rentgenový nález plicního infiltrátu
8. Která kombinace léků není indikována u nosokomiální pneumonie?
a) Azithromycin + levofloxacin
b) Meropenem + levofloxacin
c) Doripenem + levofloxacin
d) Cefepim + levofloxacin
9. Na kterého původce pneumonie poukazuje pozitivní nález galaktomananu v sekretu z bronchoalveolární laváže?
a) Candida albicans
b) Aspergillus fumigatus
c) Nocardia asteroides
d) Cytomegalovirus
10. 35letý pacient s anamnézou nitrožilní aplikace drog je hospitalizován pro klidovou dušnost, horečku, suchý kašel a soor v ústech. Na rentgenu hrudníku není průkazný plicní infiltrát, laboratorní výsledky dosud nejsou k dispozici. Který z následujících původců plicní infekce je nejpravděpodobnější?
a) Respirační syncytiální virus
b) Pneumocystis jirovecii
c) Nocardia asteroides
d) Candida albicans
11. Jaká je četnost heterozygotní formy familiární hypercholesterolémie v populaci?
a) 1 : 100 000
b) 1 : 10 000
c) 1 : 5 000
d) 1 : 500
12. Jak vysoké plazmatické koncentrace LDL cholesterolu se nejčastěji vyskytují u dospělých pacientů s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie?
a) 3-6 mmol/l
b) 5-9 mmol/l
c) 7-10 mmol/l
d) 8-12 mmol/l
13. Který z následujících údajů o heterozygotní formě familiární hypercholesterolémie není správný?
a) Mladí dospělí pacienti mají několikanásobně vyšší kardiovaskulární riziko než zdraví jedinci stejného věku.
b) Pacienti vyššího věku mají několikanásobně vyšší riziko pro ICHS než zdraví jedinci stejného věku.
c) U všech pacientů s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie je postižen jeden z rodičů.
d) U většiny pacientů se před 60. rokem věku manifestuje ICHS.
14. Které typy buněk imunitního systému se přímo podílejí na vzniku zánětu a dysfunkce tukové tkáně?
a) Makrofágy typu M1
b) Makrofágy typu M2
c) Eosinofilní granulocyty
d) Neutrofilní granulocyty
15. Který z následujících údajů o chronickém zánětu tukové tkáně není správný?
a) Makrofágy typu M1 secernují tumor nekrotizující faktor a interleukin IL-6.
b) Stimulace receptorů TLR4 zlepšuje inzulinovou senzitivitu.
c) V časném stadiu zánětu dochází k infiltraci neutrofilními granulocyty.
d) Aktivované žírné buňky se podílejí na vzniku fibrózy tukové tkáně.
16. Kolik mikrobiálních druhů bylo zjištěno metagenomickým sekvenováním v lidském střevním traktu?
a) 11
b) 55
c) 110
d) 1 100

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky