Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Thursday 03. December 2020 | Svátek má Svatoslav

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2014
vydáno: 02.05.2014

<< skrýt odpovědi

1. Jak dlouho by měli pacienti po infarktu myokardu se zachovanou systolickou funkcí užívat beta‑blokátory? (zvolte jednu možnost)
a) Jeden měsíc
b) Ne déle než šest měsíců
c) Nejméně tři roky
d) Trvale
2. Kterým z uvedených léčiv by měla být rutinně zahajována léčba před propuštěním z nemocnice u pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu? (zvolte všechny správné možnosti)
a) Kyselinou acetylsalicylovou
b) Inhibitorem P2Y12
c) Beta‑blokátorem
d) Statinem
3. Které z následujících klinických nálezů jsou základní podmínkou pro zahájení léčby blokátory aldosteronu u pacienta, který prodělal infarktu myokardu? (zvolte všechny správné možnosti)
a) Ejekční frakce levé komory ≤ 40 %
b) Sérová koncentrace draslíku > 5,0 mmol/l
c) Clearance kreatininu > 30 ml/min/1,73 m2 (0,50 ml/s/1,73 m2)
d) Nepřítomnost srdečního selhání nebo diabetes mellitus
4. Který z následujících údajů o antiagregační léčbě není správný?
a) Prasugrel a ticagrelor jsou účinnější než clopidogrel.
b) Pacienti vyššího věku mají větší prospěch z léčby prasugrelem než clopidogrelem.
c) Po akutním koronárním syndromu by duální protidestičková léčba měla trvat déle než jeden rok.
d) Při akutním infarktu myokardu s elevacemi úseku ST se podává clopidogrel v nasycovací dávce 600 mg.
5. Které z následujících údajů o antikoagulační léčbě jsou správné?
a) U akutního koronárního syndromu bez elevací úseku ST je lékem první volby fondaparinux.
b) Bivalirudin má velmi dlouhý biologický poločas.
c) Léčba heparinem může být indikována i u pacienta s pokročilým selháním ledvin.
d) V dlouhodobé antikoagulační léčbě se osvědčil rivaroxaban.
6. Který z následujících údajů o fibrinolytické léčbě není správný?
a) Podle aktuálních směrnic lze zahájit fibrinolytickou léčbu před přijetím do nemocnice.
b) Před zahájením perkutánní koronární intervence je třeba fibrinolytickou léčbu přerušit.
c) Po ukončení léčby streptokinázou lze podávat fondaparinux.
d) Během fibrinolytické léčby lze hodnotit její účinnost podle změn úseku ST .
7. Čtyřiadvacetiletá studentka vysoké školy trpí nadměrnou denní spavostí a někdy podřimuje na přednáškách. Nemá problémy s usínáním ani s udržením spánku, zpravidla ale chodí spát ve dvě hodiny ráno a vstává kolem 10. hodiny dopoledne. Její partner nezaznamenal, že by chrápala nebo se ve spánku dusila, popř. trpěla abnormálními pohyby. Která z následujících diagnóz je u ní nejpravděpodobnější? (zvolte jednu správnou možnosti)
a) Obstrukční spánková apnoe
b) Porucha chování v REM spánku
c) Narkolepsie
d) Syndrom zpožděné fáze spánku
8. U kterých z níže uvedených spánkových poruch bývá ke stanovení diagnózy obecně nutná polysomnografie? (zvolte všechny správné možnosti)
a) Porucha chování v REM spánku
b) Narkolepsie
c) Insomnie
d) Syndrom zpožděné fáze spánku
9. Vyberte správné tvrzení ohledně syndromu neklidných nohou. (zvolte jednu správnou možnost)
a) Postihuje 0,01 % obecné populace USA .
b) Jeho výskyt v těhotenství dosud nebyl popsán.
c) U pacientů se syndromem neklidných nohou je namístě vyšetřit koncentraci feritinu – i tehdy, není‑li vyjádřena anémie.
d) Jeho příznaky nelze zmírnit pohybem.
10. Který z následujících údajů o klinickém obraze autoimunitní pankreatitidy je správný?
a) Pacienti mají zpravidla silné kolikovité bolesti.
b) Ikterus se vyskytuje velmi vzácně.
c) Zvýšená aktivita plazmatických lipáz autoimunitní pankreatitidu nevylučuje.
d) Zobrazovací vyšetření pankreatu často prokazuje kalcifikace.
11. Které extrapankreatické manifestace chronického zánětu se mohou vyskytnout u pacientů s autoimunitní pankreatitidou?
a) Chronická sklerozující sialadenitida
b) Retroperitoneální fibróza
c) Léze renálního parenchymu
d) Všechny uvedené
12. Které z následujících údajů o léčbě autoimunitní pankreatitidy nejsou správné?
a) Podávání kortikosteroidů pouze zmírní příznaky.
b) Při nesnášenlivosti kortikosteroidů jsou indikovány imunomodulátory.
c) Recidiva autoimunitní pankreatitidy se vyskytuje velmi vzácně.
d) Imunosupresivní léčba může zlepšit diabetes asociovaný s autoimunitní pankreatitidou.
13. Který z níže uvedených iniciálních sérologických testů bývá pro diagnostiku celiakie nejlepší? (zvolte jednu správnou možnost)
a) Imunoglobulin A (IgA) proti deaminovaným gliadinovým peptidům
b) IgA proti tkáňové transglutamináze
c) IgA proti endomysiu
d) IgA proti gliadinu
14. Která z níže uvedených opatření mohou podle nejlepších aktuálně dostupných poznatků snižovat riziko celiakie u dětí? (zvolte všechny správné možnosti)
a) Kojení během zavádění lepku do stravy dítěte.
b) Kratší doba kojení.
c) Zavedení lepku do stravy ve věku tří až sedmi měsíců.
d) Zavedení lepku do stravy před dosažením věku tří měsíců nebo po překročení věku sedmi měsíců.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky