Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2014
vydáno: 11.12.2014

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o klidové srdeční frekvenci je správný?
a) Muži mají průměrné hodnoty klidové srdeční frekvence vyšší než ženy.
b) S přibývajícím věkem srdeční frekvence stoupá.
c) Stupeň fyzické zdatnosti klidovou srdeční frekvenci neovlivňuje.
d) Dyslipidémie srdeční frekvenci zvyšuje.
2. Které z následujících údajů o důsledcích rychlé srdeční frekvence jsou správné?
a) Zvětšuje se koronární perfuze.
b) Může vzniknout tachykardická kardiomyopatie
c) U jinak zdravých osob se zkracuje doba života.
d) V celkové populaci nebyl zjištěn vztah mezi srdeční frekvencí a krevním tlakem.
3. Jaká je cílová srdeční frekvence pro pacienty s chronickým srdečním selháním?
a) < 50/min
b) < 60/min
c) < 70/min
d) < 80/min
4. Který z následujících údajů o nových perorálních antikoagulanciích není správný?
a) Léčba nevyžaduje pravidelné monitorování plazmatické koncentrace.
b) Plazmatické koncentrace nových antikoagulancií vykazují u léčených pacientů velké interindividuální rozdíly.
c) Plazmatickou koncentraci inhibitorů FXa lze posoudit podle změn trombinového času.
d) Silné inhibitory CYP 3A4 zvyšují plazmatickou koncentraci apixabanu.
5. Který z následujících údajů o vlivu nových antikoagulancií na výsledky Quickova testu je správný?
a) Apixaban neovlivňuje výsledky Quickova testu.
b) Za 2–3 hodiny po podání rivaroxabanu se procentní hodnota výsledků Quickova testu sníží v průměru o 60 %.
c) Za 12 hodin po podání 10 mg rivaroxabanu mohou být hodnoty INR v mezích normy.
d) Po podání dabigatranu nebyly zjištěny hodnoty INR > 2,0.
6. Který údaj o vlivu nových antikoagulancií na hodnoty aPTT není správný?
a) Hodnoty aPTT jsou prodlužovány inhibitory FXa.
b) Za 12 hodin po podání 10 mg rivaroxabanu je hodnota aPTT prodloužena více než dvojnásobně.
c) Dabigatran ovlivňuje hodnotu aPTT více než apixaban.
d) Zvýšená hodnota aPTT může signalizovat předávkování novými antikoagulancii.
7. Které z uvedených cytokinů jsou produkovány eozinofi lními leukocyty?
a) Transformující růstový faktor β
b) Transformující růstový faktor α
c) Interleukin IL-1β
d) Interleukin IL-5
8. Která z následujících onemocnění jsou zpravidla spojena se středně závažnou eozinofi lií (1 500–5 000/μl)?
a) Alergická rinitida
b) Eozinofilní pneumonie
c) Colitis ulcerosa
d) Alergická bronchopulmonální aspergilóza
9. Které z následujících parazitóz spojených s eozinofi lií jsou celosvětově rozšířené?
a) Askarióza
b) Strongyloidóza
c) Paragonimóza
d) Schistosomóza
10. Které z níže uvedených léčiv je léčivem volby u vybraných starších pacientů trpících deliriem? (zvolte jedno)
a) Olanzapin
b) Risperidon
c) Trazodon
d) Haloperidol
11. Která z následujících skupin léčiv je spojena s nejvyšším rizikem rozvoje deliria? (zvolte jednu)
a) Agonisté dopaminu
b) Antikonvulziva
c) Antivertiginóza
d) Tricyklická antidepresiva
12. Které z níže uvedených strategií se osvědčily v prevenci deliria u ohrožených osob? (zvolte všechny vhodné)
a) Podávání risperidonu či haloperidolu ohroženým pacientům již při přijetí do nemocnice
b) Omezení návštěv
c) Umístění přesných hodin a aktuálního kalendáře v pacientově místnosti
d) Časná mobilizace
13. Který z následujících údajů o diagnostice chronických zánětlivých střevních onemocnění není správný?
a) V rámci základní diagnostiky je třeba vyloučit clostridiovou infekci.
b) Mezi vyšetřovací metody chronických střevních zánětů nepatří horní endoskopie.
c) V diferenciální diagnostice přicházejí v úvahu funkční poruchy gastrointestinálního traktu.
d) Hodnoty fekálních markerů zánětu jsou zvýšené dlouhou dobu po ileokolektomii.
14. Které z následujících údajů o léčbě ulcerózní kolitidy jsou správné?
a) Středně závažná levostranná kolitida by se měla od začátku léčit kortikoidy.
b) Léčba těžké kolitidy zahrnuje nitrožilní aplikaci kortikoidů.
c) U pacientů s těžkou kolitidou lze podávat mesalazin jako terapii druhé linie.
d) Nález dysplazie nízkého stupně v hladké sliznici je relativní indikací k proktokolektomii.
15. Které z uvedených léků jsou vhodné u Crohnovy choroby k profylaxi recidivy po ileocekální resekci?
a) Kortikosteroidy
b) Azathioprin
c) Metronidazol
d) Protilátky proti TNFα
16. Které z níže uvedených vyšetření upřednostňujeme v rámci screeningu na vestibulární schwannom u pacientů s jednostranným tinnitem nebo s asymetrickou ztrátou sluchu? (zvolte jedno)
a) Kmenové sluchové evokované potenciály
b) Výpočetní tomografii
c) Elektronystagmografii
d) Magnetickou rezonanci
17. Který z následujících faktorů má nejužší vztah k tinnitu? (zvolte jeden)
a) Používání mobilního telefonu
b) Senzorineurální ztráta sluchu na podkladě presbyakuze
c) Deficit vitaminu B12
d) Thyreopatie

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky