Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2016
vydáno: 09.05.2016

<< skrýt odpovědi

1. Který z níže uvedených nežádoucích účinků se vyskytuje při léčbě selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)? (zvolte jeden)
a) Sucho v ústech
b) Retence moči
c) Prodloužení intervalu QT
d) Zúžení komplexu QRS
2. Který z následujících léků nejúčinněji zmírní zvracení při akutní gastroenteritidě?
a) Thiethylperazin
b) Metoclopramid
c) Promethazin
d) Ondansetron
3. Který z následujících údajů o lidském mikrobiomu není správný?
a) Mikrobiom se utváří již ve fetálním období.
b) Způsob stravování těhotné ženy ovlivňuje mikrobiom plodu.
c) Skladba mikrobiomu se mění ve stáří.
d) Skladba mikrobiomu se nemění v průběhu dne.
4. Který z následujících údajů o diverzitě střevního mikrobiomu je správný?
a) U pacientů s kolorektálním karcinomem byla prokázána snížená diverzita intraluminální bakteriální flóry v tlustém střevě.
b) Skladbu střevního mikrobiomu neovlivňuje vegetariánská strava.
c) Ztráta diverzity střevního mikrobiomu je nutnou a postačující příčinou ulcerózní kolitidy.
d) U kožní psoriázy byly zjištěny stejné změny střevního mikrobiomu jako u psoriatické artritidy.
5. Které druhy mikrobů produkují onkogenní toxiny?
a) Bacillus fragilis
b) Escherichia coli (enteropatogenní kmeny)
c) Helicobacter pylori
d) Všechny tři uvedené druhy
6. Který z následujících údajů o výhodách podání přímých perorálních antikoagulancií ve srovnání s antagonisty vitaminu K není správný?
a) Zajišťuje vyšší účinnost v prevenci tromboembolií.
b) Méně často se vyskytují závažné krvácivé komplikace.
c) Méně často se vyskytuje intrakraniálního krvácení.
d) Méně často se vyskytuje gastrointestinálního krvácení.
7. Která laboratorní vyšetření by se měla opakovaně provádět u geriatrických pacientů během léčby přímými perorálními antikoagulancii?
a) Stanovení protrombinového času
b) Stanovení aPPT
c) Stanovení sérové koncentrace kreatininu
d) Glomerulární filtrace
8. Který z následujících údajů o léčbě geriatrických pacientů přímými perorálními antikoagulancii je správný?
a) U pacientů ve věku 75–80 let je kontraindikován dabigatran.
b) U pacientů s fibrilací síní ve věku ≥ 80 let s hodnotami kreatininu v séru 133–140 μmol/l není třeba snižovat dávky apixabanu.
c) Přímá perorální antikoagulancia jsou kontraindikována u pacientů s hmotností ≤ 60 kg.
d) Redukce dávek je nutná při dehydrataci.
9. Které z následujících tvrzení o farmakogenetice je správné?
a) Týká se změn ve fenotypu, které vedou ke změnám v genotypu.
b) Abnormální verze alely se nazývá nemutovaný (divoký) typ.
c) Nejčastějším typem genetické variace je jednonukleotidový polymorfismus.
d) Nejčastějším typem genetické variace je multinukleotidový polymorfismus.
10. U kterého z následujících léčiv by mělo být u pomalých metabolizátorů cytochromu P450 2C19 upraveno doporučené dávkování?
a) Paroxetin
b) Citalopram
c) Codein
d) Atomoxetin

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky