Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2003
vydáno: 01.12.2003

<< skrýt odpovědi

1. Který z uvedených příkladů reprezentuje přirozenou rezistenci?
a) Rezistence Moraxella catarrhalis k penicilinu
b) Rezistence Haemophilus influenzae k ampicilinu
c) Rezistence Streptococcus pneumoniae k erytromycinu
d) Rezistence H. influenzae k erytromycinu
2. Na který z uvedených chinolonů jsou kmeny S. pneumoniae rezistentní?
a) Ciprofloxacin
b) Moxifloxacin HCl
c) Levofloxacin
d) Gatifloxacin
3. Která z antibiotik jsou účinná proti kmenům S. pneumoniae vysoce rezistentním k penicilinu?
a) Cefepime HCl
b) Linezolid
c) Meropenem
d) Všechny výše uvedené
4. Příčinou rezistence i při limitovaném použití jsou:
a) Antibiotika se středně vysokým potenciálem rezistence
b) Antibiotika s vysokým potenciálem rezistence
c) Antibiotika s nízkým potenciálem rezistence
5. Plicní infiltráty po aspiraci jsou typicky lokalizované:
a) V zadních segmentech horních laloků a v horních segmentech dolních laloků, pokud pacient aspiroval vleže na zádech
b) V bazálních segmentech dolních laloků, pokud k aspiraci došlo u sedícího pacienta
c) Častěji v levé plíci než v pravé
d) Platí a) i b)
6. Které tvrzení týkající se empirické antibiotické léčby aspirační pneumonie není pravdivé?
a) Běžně se vyskytují smíšené aerobně-anaerobní infekce
b) Gram-negativní střevní tyčky a Staphylococcus aureus nacházíme častěji u pacientů hospitalizovaných v nemocnici a v léčebnách dlouhodobě nemocných než u pacientů s komunitní pneumonií
c) Samotný penicilin nebo metronidazol je dostatečný pro většinu případů aspirační pneumonie
d) U pacientů s alergií na penicilin můžeme použít novější chinolonové antibiotikum nebo kombinaci aztreonamu s clindamycinem
7. Je tvrzení, že užívání nasogastrických sond s malým průsvitem a punkční gastrostomie (PEG) snižuje riziko aspirační pneumonie, pravdivé?
a) Ano
b) Ne
8. Které faktory je třeba brát v úvahu při volbě antibiotik v léčbě aspirační pneumonie?
a) Okolnosti, za nichž došlo k aspiraci
b) Charakter nemocniční flóry na daném oddělení
c) Rezistence/citlivost cirkulujících kmenů
d) Všechny výše uvedené
9. Koncentrace volného tyroxinu (T4) je u starších osob spíše:
a) Snížena
b) Zvýšena
c) Zůstává nezměněna
10. Podle doporučení American Thyroid Association by měl být screening dysfunkce štítné žlázy prováděn u všech dospělých:
a) Starších než 35 let
b) Starších než 60 let
c) Starších než 65 let
d) S demencí
11. Subklinická hypotyreóza u starších pacientů je obvykle spojena s vysokou koncentrací tyreotropinu a současně s:
a) Vysokou koncentrací volného T4
b) Vysokou koncentrací trijodtyroninu (T3)
c) Normální koncentrací T3 a volného T4
d) Nízkou koncentrací volného T4
12. Při ambulantní léčbě tyreotoxikózy tyreostatiky je kontrola hemogramu a stavu pacienta nezbytná:
a) Za 2–4 měsíce
b) Za 14–21 dní
c) Zpočátku za 14–21 dní, po dosažení remise a snížení dávky léku po 2–4 měsících
13. Nejlepším přípravkem na šetrné očištění dekubitů je:
a) Povidon
b) Fyziologický roztok
c) Jodofor
d) Peroxid uhličitý
14. Které z následujících tvrzení o ošetření dekubitů není správné?
a) Obvazy s hydrokoloidními přípravky jsou vhodné pro povrchové, čisté ulcerace
b) Hluboké, čisté ulcerace stadia III by měly být vyplněny suchou gázou
c) Metoda zasychání obvazu se používá u ulcerací s nekrotickou drtí
d) U dekubitů vytvářejících exsudát se doporučují alginátové krycí materiály
15. Které z následujících tvrzení o léčbě dekubitů je pravdivé?
a) Kultivační vyšetření stěru z rány by se mělo provádět u infikovaných ulcerací s nekrotickou drtí
b) Všechny ulcerace stadií II–IV by měly být rutinně ošetřeny antibiotickou mastí
c) Topická antiseptika podporují zdravou granulační tkáň
d) Lokální celulitida by měla být léčena systémovými antibiotiky
16. K funkčním poruchám kožního krytu ve vyšším věku nepatří:
a) Snížení zánětlivé odpovědi
b) Zpomalení obnovy buněk
c) Zvýšená produkce potu a mazu
d) Oslabení termoregulace
17. Mortalita během prvního roku po fraktuře proximálního femoru je:
a) 10 %
b) 20 %
c) 35 %
d) 50 %
18. U které z následujících farmakologických intervencí bylo prokázáno, že snižuje riziko fraktury proximálního femoru?
a) Risedronát a alendronát
b) Nasální kalcitonin
c) Raloxifen
d) Fluorid sodný
19. Které z následujících léčiv působí primárně jako stimulátor osteoblastů?
a) Nasální kalcitonin
b) Estrogen
c) Alendronát
d) Parathormon (1–34)
20. Riziko druhé nebo další zlomeniny obratle a riziko nevertebrálních zlomenin (a to i u žen s mnohočetnými a těžkými kompresemi obratlů snižuje:
a) Raloxifen
b) Kalcitonin
c) Alendronát
d) Risedronát
e) Všechny výše uvedené přípravky
21. Nejčasnější známkou diabetické nefropatie je:
a) Systémový krevní tlak vyšší než 170/100 mm Hg
b) Exkrece albuminu močí v rozmezí 30–299 mg/24 h
c) Glomerulární hypertenze
d) Snížený filtrační povrch glomerulů
22. Účinnost blokátorů receptorů pro angiotensin II spočívá v jejich schopnosti blokovat:
a) Angiotensinové receptory typu typu 1 (AT1)
b) Konverzi angiotensinu I na angiotensin II
c) Angiotensinové receptory typu typu 2 (AT2)
d) Abnormální depozici proteinů glomerulů
23. Je pravdivé tvrzení, že prakticky ve všech klinických studiích, včetně UKPDS a HOPE, bylo nutno u většiny účastníků k dosažení nižšího cílového krevního tlaku použít kombinaci dvou nebo více léčiv?
a) Ano
b) Ne
24. Mezi rizikové faktory vzniku diabetické nefropatie nepatří:
a) Hypertenze
b) Hyperglykémie
c) Kouření
d) Strava s vysokým obsahem sacharidů
25. Která z následujících hodnot je podle American Diabetes Association cílovou hodnotou krevního tlaku u diabetiků bez přítomnosti proteinurie?
a) < 125/75 mm Hg
b) < 130/80 mm Hg
c) < 140/90 mm Hg

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky