Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 21. April 2021 | Svátek má Alexandra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 10/2005
vydáno: 30.12.2005

<< skrýt odpovědi

1. Který znásledujících údajů oakutních koronárních syndromech platí?
a) Mezi akutní koronární syndromy patří infarkt myokardu selevací úseku ST, infarkt myokardu bez elevace úseku ST a nestabilní angina pectoris
b) Pojem akutní koronární syndrom zahrnuje pouze infarkt myokardu bez elevace úseku ST a nestabilní anginu pectoris
c) Elektrokardiogram je upacientů sakutním koronárním syndromem vždy abnormální
d) Akutní koronární syndrom běžně vzniká na podkladě spontánní agregace trombocytů, která vede kobstrukci koronární tepny
2. Který zuvedených údajů ovyšetření kardiomarkerů ulůžka nemocného není pravdivý?
a) Zahrnuje stanovení sérové koncentrace myoglobinu
b) Zahrnuje stanovení sérové koncentrace myokardiálního izoenzymu kreatinkinázy (CK-MB)
c) Urychluje vyšetřování díky tomu, že vzorek není třeba dopravit do laboratoře, ale vlastní analýza trvá déle
d) Výsledky jsou zhlediska diagnostiky a prognostiky srovnatelně přínosné jako při vyšetření vcentrální laboratoři
3. Za jak dlouho lze vyšetřením kardiomarkerů ulůžka nemocného získat výsledky?
a) 90 minut
b) 60 minut
c) 30 minut
d) 20 minut
4. Který znásledujících faktorů je příčinou akutního koronárního syndromu uvětšiny nemocných?
a) Těžká stenóza koronárních tepen
b) Spasmus koronární tepny
c) Ulcerace a trombóza při mírné až středně těžké koronární stenóze
d) Všechny uvedené
5. Koronární bypass ve srovnání skonzervativní léčbou akutního koronárního syndromu snižuje:
a) Četnost a závažnost anginózních záchvatů
b) Riziko úmrtí
c) Riziko recidivy infarktu myokardu
d) Platí možnost b) i c)
6. Perkutánní koronární intervenční strategie ve srovnání skonzervativní léčbou akutních koronárních syndromů vede ke:
a) Zvýšení četnosti a závažnosti anginózních záchvatů
b) Snížení rizika úmrtí
c) Snížení rizika výskytu "měkkých" výsledných klinických ukazatelů (např. bolestí na hrudi)
d) Snížení rizika recidivy infarktu myokardu
7. Která znásledujících příčin hemoptýzy se běžně vyskytuje udětí?
a) Infekce dolních dýchacích cest
b) Poranění tupým úderem
c) Aspirace cizího tělesa
d) Bronchiektazie
8. Které znásledujících tvrzení týkajících se hemoptýzy platí?
a) Plicní embolie je její nejčastější kardiovaskulární příčina
b) Nejběžnější příčinu hemoptýzy představují infekce dýchacích cest
c) Plicní metastázy se obvykle projevují hemoptýzou
d) Pneumonie je její častější příčinou než bronchitida
9. Které znásledujících údajů zvyšují pravděpodobnost, že při bronchoskopii indikované kvůli hemoptýze bude nalezen karcinom plic?
a) Anamnéza kouření nejméně jedné krabičky cigaret denně po dobu 40 let
b) Mužské pohlaví
c) Epizoda hemoptýzy trvající déle než dva dny
d) Věk nad 40 let
10. Které znásledujících tvrzení platí pro 52letou pacientku bez subjektivních obtíží, ukteré byla při vyšetření břicha výpočetní tomografií zgynekologické indikace zjištěna přítomnost divertiklů vtračníku?
a) Uvíce než poloviny osob sdivertikly vtračníku se vyvinou závažné gastrointestinální komplikace
b) Je pravděpodobné, že bude pacientka jednou ztěchto divertiklů krvácet do stolice
c) Pacientka by měla jíst více vlákniny
d) Pacientka by měla začít preventivně užívat antibiotika, aby nedošlo ke vzniku divertikulitidy
11. Které zuvedených vyšetření představuje metodu volby upacienta sakutně symptomatickým divertikulárním onemocněním?
a) Nativní rentgenový snímek břicha
b) Ultrasonografie
c) Kontrastní vyšetření baryovou kaší
d) Výpočetní tomografie
12. Které zuvedených léčiv lze použít pro ambulantní léčbu divertikulitidy?
a) Fluorochinolon smetronidazolem
b) Cefalosporin III. generace
c) Amoxicilin skyselinou klavulanovou
d) Ampicilin se sulbactamem
13. Které znásledujících tvrzení nejlépe vystihuje doporučení Odborné skupiny pro preventivní služby vUSA ohledně prevence pádů?
a) Všem pacientům by měly být poskytovány poradenské služby týkající se snížení rizika pádů
b) Všem starším pacientům by měly být poskytovány poradenské služby týkající se snížení rizika pádů
c) Všichni starší pacienti by měli dostávat zvláštní instrukce ohledně cvičení zlepšujících rovnováhu
d) Pro snížení rizika pádů neexistují žádná specifická doporučení
14. Která zníže uvedených intervencí byla vdatabázi programu Cochrane Colaboration vyhodnocena jako nejúčinnější zhlediska prevence pádů?
a) Masáže
b) Kognitivně behaviorální přístupy
c) Individuálně přizpůsobený plán nácviku rovnováhy a chůze
d) Užívání zvláštní obuvi
15. Které znásledujících skupin léků jsou ustarších osob dávány do souvislosti se zvýšeným rizikem pádů?
a) Antiarytmika třídy Ia
b) Psychofarmaka
c) Chinolonová antibiotika
d) Antiepileptika

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky