Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2006
vydáno: 28.04.2006

<< skrýt odpovědi

1. Který znásledujících epileptických záchvatů nebyl hodnocen jako projev sekundárního záchvatového onemocnění?
a) Záchvat vyvolaný akutním metabolickým rozvratem
b) Generalizovaný záchvat vzniklý po akutním úraze hlavy
c) Idiopatický simplexní parciální záchvat
d) Generalizovaný tonicko-klonický záchvat vyvolaný odnětím alkoholu
2. Které znásledujících tvrzení týkajících se vědomí a záchvatů je pravdivé?
a) Je-li během parciálního záchvatu přítomna porucha vědomí, jde osimplexní parciální záchvat.
b) Není-li během parciálního záchvatu přítomna porucha vědomí, jde osimplexní parciální záchvat.
c) Při generalizovaných záchvatech téměř nikdy nedochází kporuše vědomí.
d) Není-li během parciálního záchvatu přítomna porucha vědomí, jde o komplexní parciální záchvat.
3. Který z následujících výroků o juvenilní myoklonické epilepsii není pravdivý?
a) Jde opoměrně běžný typ epilepsie.
b) Při záchvatech nedochází kporuše vědomí.
c) Je charakterizována krátkými myoklonickými záškuby horních nebo dolních končetin.
d) Většinou začíná ve věku 9 až 11 let.
4. Ve kterých znásledujících klinických situací by měla být zahájena léčba antiepileptiky i tehdy, není-li dosud uzavřen diagnostický postup?
a) Po záchvatu vyvolaném odnětím alkoholu.
b) Po vícečetných záchvatech, které nemocného ohrožují.
c) Po prvním záchvatu upacienta snekomplikovanou anamnézou.
d) Po záchvatu vdůsledku hypoglykémie.
5. Který/které zníže uvedených kroků má/mají být proveden/provedeny, jestliže upacienta nedošlo po třech měsících léčby antiepileptiky kvymizení záchvatů?
a) Zhodnoťte pacientovu compliance prostřednictvím stanovení koncentrace antiepileptika vséru
b) Ověřte správnost klasifikace záchvatů
c) Zvyšte dávku antiepileptika na maximum, které pacient snáší, nebo zvolte jeho častější dávkování
d) Proveďte všechny zmíněné kroky
6. Jak dlouho musí být pacient bez záchvatů, abychom začali uvažovat ovysazení léčby antiepileptiky
a) Alespoň šest měsíců
b) Alespoň jeden rok
c) Alespoň dva roky
d) Alespoň tři roky
7. Který zuvedených výroků týkajících se postherpetické neuralgie není pravdivý?
a) Ustarších pacientů spostherpetickou neuralgií dáváme před nortriptylinem přednost amitriptylinu a desipraminu.
b) Incidence i trvání postherpetické neuralgie jsou přímo úměrné věku.
c) Postherpetická neuralgie je definována jako bolest, která přetrvává déle než 30 dnů po začátku kožního výsevu herpes zoster.
d) Při léčbě gabapentinem se objevuje spavost, závratě a ataxie.
8. Který znásledujících přípravků je ustarších osob nejdůležitější zhlediska zabránění šíření chřipky?
a) Rimantadin
b) Zanamivir
c) Vakcína proti chřipce obsahující inaktivovaný virus
d) Oseltamivir
9. Který zuvedených výroků týkající se amantadinu a rimantadinu vléčbě chřipky není pravdivý?
a) Upacientů srenální insuficiencí se doporučuje snížení dávek.
b) Incidence nežádoucích účinků postihujících centrální nervový systém je vyšší upacientů užívajících amantadin, než utěch, kteří jsou léčeni rimantadinem.
c) Jsou-li amantadin nebo rimantadin podávány vrámci chemoprofylaxe, není již očkování nutné.
d) Amantadin i rimantadin by měly být vysazeny po třech až pěti dnech, aby se neobjevil vůči nim rezistentní virus.
10. Které znásledujících tvrzení týkající se přežití pacientů sjaterní cirhózou není správné?
a) Pětileté přežití pacientů sdekompenzovanou cirhózou přesahuje 50%.
b) Rozvoj ascitu a jaterní encefalopatie souvisí s redukcí krátkodobého přežití.
c) Riziko úmrtí pacientů skrvácením zjícnových varixů se vuplynulých 40 letech snížilo.
d) Roční hospitalizační mortalita pacientů sjaterní cirhózou se ve Spojených státech nezměnila.
11. Která zuvedených terapeutických modalit zlepšuje upacientů shepatocelulárním karcinomem a kompenzovanou cirhózou přežití?
a) Etanolizace
b) Teleradioterapie
c) Arteriální chemoembolizace
d) Systémová chemoterapie
12. Jaké procento nejlépe vystihuje snížení relativního rizika krvácení zjícnových varixů vdůsledku profylaktického podávání beta-blokátorů?
a) 10%
b) 25%
c) 40%
d) 75%
13. Jaký stupeň progredující asymptomatické stenózy karotické tepny (podle kritérií ECST) je nespornou indikací kchirurgické léčbě?
a) 70–74%
b) 75–79%
c) 80–84%
d) 85–89%
14. Který znásledujících údajů otrombendarterektomii karotické tepny není správný?
a) Pacienti sasymptomatickou stenózou mají během prvního roku po operaci horší prognózu než nemocní léčení konzervativně.
b) Také nemocní vyššího věku se závažnou symptomatickou stenózou mohou mít zoperace prospěch.
c) Upacienta sextrakraniální stenózou vysokého stupně je nutno předem vyloučit současnou přítomnost intrakraniální stenózy.
d) Operace asymptomatické stenózy je kontraindikována upolymorbidních nemocných.
15. Jaký byl výskyt komplikací předoperační karotické angiografie ve studii ACAS?
a) 0,1%
b) 0,5%
c) 1%
d) 5%

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky