Přeskočit na obsah

ADA 2020: Studie VERTIS a kardiovaskulární výsledky ertugliflozinu

Ten je zatím posledním, čtvrtým schváleným inhibitorem SGLT-2. Multicentrická, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie randomizovala pacienty buď k placebu, nebo podávání ertugliflozinu v dávce 5 mg nebo 15 mg. Pacienti byli diabetici 2. typu starší 40 let s glykovaným hemoglobinem 53 až 91 mmol/mol a aterosklerotickou komplikací (kardiovaskulární, cerebrovaskulární, ICHDK).

Nemocní užívali nejméně osm týdnů před vstupem do studie stabilní antidiabetickou medikaci. Vyloučeny byly osoby s eGFR pod 30 ml/min. Ve studii VERTIS bylo zařazeno více než 8 200 pacientů, vysoké procento studii dokončilo, prakticky u všech byl znám zdravotní stav na konci studie.

Primárním složeným cílem byl výskyt velkých KV příhod, tzv. MACE, tedy KV mortalita, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozková příhoda. U primárního cíle bylo dosaženo non-inferiority, ertugliflozin je KV bezpečný, primární cíl však nebyl snížen signifikantně. Sekundární cíl, KV mortalita, taktéž nebyl snížen signifikantně, ale statisticky významně poklesly hospitalizace pro srdeční selhání, a to o 30 procent. Kombinovaný renální cíl byl velmi přísný a možná proto nevyšel, byť jen těsně, statisticky významně snížený. Dle očekávání obě dávky ertugliflozinu významně snížily glykovaný hemoglobin, tělesná hmotnost poklesla o 3,5 kg proti placebové skupině. „Studie VERTIS potvrdila nefroprotektivitu inhibitorů SGLT-2 a také potvrdila velmi významný vliv ertugliflozinu na snížení hospitalizací pro srdeční selhání. Ještě se bude hodně diskutovat jeho neutrální vliv na kardiovaskulární či vaskulární komplikace,“ říká k tomu prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Centrum diabetologie, IKEM, Praha.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené