Přeskočit na obsah

ADA 2020: Studie VERTIS a kardiovaskulární výsledky ertugliflozinu

Ten je zatím posledním, čtvrtým schváleným inhibitorem SGLT-2. Multicentrická, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie randomizovala pacienty buď k placebu, nebo podávání ertugliflozinu v dávce 5 mg nebo 15 mg. Pacienti byli diabetici 2. typu starší 40 let s glykovaným hemoglobinem 53 až 91 mmol/mol a aterosklerotickou komplikací (kardiovaskulární, cerebrovaskulární, ICHDK).

Nemocní užívali nejméně osm týdnů před vstupem do studie stabilní antidiabetickou medikaci. Vyloučeny byly osoby s eGFR pod 30 ml/min. Ve studii VERTIS bylo zařazeno více než 8 200 pacientů, vysoké procento studii dokončilo, prakticky u všech byl znám zdravotní stav na konci studie.

Primárním složeným cílem byl výskyt velkých KV příhod, tzv. MACE, tedy KV mortalita, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozková příhoda. U primárního cíle bylo dosaženo non-inferiority, ertugliflozin je KV bezpečný, primární cíl však nebyl snížen signifikantně. Sekundární cíl, KV mortalita, taktéž nebyl snížen signifikantně, ale statisticky významně poklesly hospitalizace pro srdeční selhání, a to o 30 procent. Kombinovaný renální cíl byl velmi přísný a možná proto nevyšel, byť jen těsně, statisticky významně snížený. Dle očekávání obě dávky ertugliflozinu významně snížily glykovaný hemoglobin, tělesná hmotnost poklesla o 3,5 kg proti placebové skupině. „Studie VERTIS potvrdila nefroprotektivitu inhibitorů SGLT-2 a také potvrdila velmi významný vliv ertugliflozinu na snížení hospitalizací pro srdeční selhání. Ještě se bude hodně diskutovat jeho neutrální vliv na kardiovaskulární či vaskulární komplikace,“ říká k tomu prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Centrum diabetologie, IKEM, Praha.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…