Přeskočit na obsah

Poučení o odstoupení od smlouvy

 1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
  1. Do 14 dnů máte, pokud jste spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni:
   1. uzavření smlouvy v případě poskytnutí digitálního předplatného;
   2. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku tištěného periodika v případě předplatného na libovolnou stanovenou dobu.
  3. Právo na odstoupení nevzniká v případě, že se jedná o jednorázovou dodávku periodik (novin, časopisů), tedy dodávku takových periodik, která nejsou předplacena na určité období. Právo na odstoupení nevzniká, pokud již bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení nevzniká, pokud je dodáván digitální obsah, který není na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení nevzniká podnikateli.
  4. Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným
   MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., se sídlem Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, tel.: 733 625 908, e-mail: obchod@tribune.cz(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. Pokud oprávněně odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní po obdržení vrácených periodik nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět (podle toho, co nastane dříve), všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vrácených periodik nebo až prokážete, že jste periodika odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve (v případě předplatného periodik v tištěné podobě).
 3. Převzetí periodik, náklady spojené s vrácením zboží
  1. Periodika bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese společnosti: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete periodika zpět před uplynutím 14 dnů (v případě předplatného zboží v tištěné podobě).
  2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží (v případě předplatného periodik v tištěné podobě).
 4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
  1. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (v případě předplatného zboží v tištěné podobě).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

(Odkaz ke stažení smlouvy ZDE)

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej poštou anebo elektronicky zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Adresát:

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.

Radlická 901/37

Smíchov, 150 00 Praha 5

e-mail: obchod@tribune.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o předplatném:

……………………………………………………….………………………………………..

Číslo objednávky: …………………………………………………………………..

Datum objednání(*) / datum obdržení(*):

………..………………..………………………………..……………………

Specifikace periodik: …………………………………………………………………...

 

Jméno a příjmení spotřebitele: …………………………………….

Adresa spotřebitele: ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

Cena předplatného má být vrácena:

(*) hotově na prodejně/bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 ................................................ /........................

Datum: 

……………………………………………

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Zároveň svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s poučením o následcích odstoupení od smlouvy a všemu jsem porozuměl/a.

 

Podpis spotřebitele:

 

……………………………………………..