Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky personální inzerce

Všeobecné obchodní podmínky nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o. pro personální inzerci (dále jen VOP)

1. OBSAH

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto VOP upravují zveřejňování personální inzerce na internetových stránkách https://www.tribune.cz/ (dále jen „web“).

Tyto VOP neupravují zveřejňování jiné inzerce (například tištěné, bannery, články apod.). K těmto je nutné uzavřít individální objednávku, a to prostřednictvím e-mailové adresy obchod@tribune.cz.

3. Prodávající a kontakty

Podávajícím je společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČ: 26158299, sídlem Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454 (dále jen „vydavatel“).

Kontaktní údaje vydavatele jsou následující:

  • Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5
  • Elektronicky: obchod@tribune.cz

4. Kupující

Kupujícím může být pouze fyzická osoba podnikatel anebo právnická osoba, neboť vydavatel je odborným tiskem určeným výhradně pro odborníky podléhajícím speciální právní úpravě.

5. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a podklady potřebné ke zveřejnění inzerátu

5.1. Vydavatel zveřejní inzerát svého zákazníka (dále jen „zadavatele“) na základě uzavření písemné smlouvy o inzerci.

5.2. Smlouva o inzerci je uzavřena okamžikem potvrzení písemné závazné objednávky zadavatele vydavatelem.

5.3. Objednávka je činěna zadavatelem na webu, a to výlučně v příslušném formuláři na webu.

5.4. Objednávkový formulář musí být vyplněn řádně (všechny povinné údaje), správně a pravdivě. Zadavatel se zavazuje řádně vyplnit:

5.4.1. obchodní firmu/název, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, jméno a příjmení zástupce, e-mail.

5.4.2. veškeré potřebné náležitosti týkající se inzerátu, tj. kategorie, kraj, název pozice, text inzerátu a termín uveřejnění inzerátu.

5.5. V případě, že bude zjištěno, že chybí podklad inzerátu, zadavatel je povinen na výzvu vydavatele dodat vydavateli všechny podklady potřebné pro zveřejnění inzerátu (viz podmínky k dodání podkladů pro inzerci dostupné zde https://www.tribune.cz/nase-tituly/medical-tribune#tab5 ), a to v termínu dle harmonogramu zvoleného při objednávce, resp. v dostatečném předstihu, nejpozději v termínu sděleným vydavatelem. V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je zadavatel povinen dodat na výzvu vydavatele, nejpozději v termínu určeném dodavatelem nebo bez zbytečného odkladu od výzvy vydavatele, úplné a správné podklady. V případě, že zadavatel trvá na použití neúplných či nesprávných podkladů, je vydavatel oprávněn inzerát nezveřejnit.

5.6. Jestliže je zadavatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladů, je vydavatel oprávněn požadovat na zadavateli náhradu škody tím způsobenou nebo je oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit. V tomto případě nemá zadavatel právo na vrácení uhrazené ceny.

5.7. Zadavatel odpovídá za obsahovou správnost inzerátu a za to, že obsah inzerátu je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že třetí osoby budou uplatňovat nároky ze zveřejnění inzerátu, je zadavatel povinen tyto nároky uspokojit.

5.8. Zadavatel je oprávněn, nikoliv povinen vytvořit si registraci ke sledování všech novinek ze světa vydavatele.

6. Zveřejnění inzerátu

6.1. Vydavatel nezasílá korektury inzerátu zadavateli.

6.2. Inzerce je vždy zveřejněna tak, jak je zadána zadavatelem ve formuláři objednávky.

6.3. V případě, že zadavatel zjistí chyby (včetně rozporů s účinnou právní úpravou, dotčení práv třetích osob apod.) v inzerci, zavazuje se toto neprodleně oznámit vydavateli.

6.4. Vydavatel neodpovídá za zajištění nápravy dle bodu 6.3.

6.5. Inzeráty jsou zveřejňovány v chronologickém pořadí dle zadání objednávky. Zadavatel není oprávněn požadovat změnu řazení inzerce.

6.6. Zadavatel není oprávněn požadovat specifické grafické úpravy inzerce či jiné požadavky znázornění inzerce.

6.7. Vydavatel je oprávněn rozhodnout o řazení inzerce či jejím zvýraznění či grafickém odlišení.

6.8. Vydavatel zveřejní inzerát v termínu dle objednávky. Termín není zadavatel oprávněn měnit.

6.9. Vydavatel zaručuje běžnou kvalitu tisku a grafiky podle technologie použité pro jednotlivá periodika.

7. Ceny inzerce a platební podmínky

7.1. Ceny inzerce jsou podrobně stanoveny v cenících dostupných zde https://www.tribune.cz/personalni-inzerce.

7.2. Cena uvedená ve formuláři objednávky inzerce je konečná a zahrnuje veškeré daně a poplatky.

7.3. Způsob platby je možný pouze předem, a to prostřednictvím platební karty.

7.4. Při platbě platební kartou probíhá zúčtování (stržení příslušné částky z účtu zadavatele) po zadání objednávky.

7.5. Vydavatel využívá pro platby platební kartou platební bránu Comgate.

7.6. Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro stejně jako některé benefitní karty. Více informací je dostupných na https://www.comgate.cz/

7.7. V případě, že cena inzerce není zadavatelem uhrazena, není vydavatel povinen inzerci zveřejnit. Vydavatel má v takovém případě právo požadovat úhradu ceny anebo od smlouvy odstoupit.

8. Odstoupení od smlouvy o inzerci

8.1. Zadavatel a vydavatel mají právo odstoupit od smlouvy o inzerci v případech, kdy tak stanoví účinná právní úprava anebo tyto VOP.

8.2. Odstoupení od smlouvy o inzerci musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno druhé straně (včetně elektronické podoby).

8.3. V případě, že zadavatel odstoupí od smlouvy o inzerci, vydavatel je oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakujících se inzerátů nebo množstevních slev za objednaný objem inzerátů, na které by zadavateli tímto odstoupením od smlouvy o inzerci zaniklo právo.

9. Právo odmítnutí inzerátu

9.1. Vydavatel je oprávněn smlouvu o inzerci neuzavřít nebo od ní odstoupit, pokud je inzerát svým obsahem nebo formou v rozporu s právními předpisy a právy třetích osob nebo pokud by poškodil dobré jméno vydavatele nebo pokud odporuje smluvním závazkům vydavatele či dobrým mravům.

9.2. Vydavatel je rovněž oprávněn smlouvu o inzerci neuzavřít anebo od ní odstoupit, pokud zadavatel neposkytuje veškerou nezbytnou součinnost.

9.3. Vydavatel oznámí tuto skutečnost zadavateli bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

9.4. Vydavatel neodpovídá za případné škody způsobené zadavateli neuzavřením smlouvy nebo odstoupením od smlouvy o inzerci, a to z důvodů uvedených v tomto článku.

10. Reklamace a náhradní plnění

10.1. Vydavatel odpovídá pouze za prokázané vady zveřejněného inzerátu, tedy rozpor s uskutečněnou objednávkou. Zveřejněný inzerát je bez vad v případě, že svým obsahem a provedením odpovídá objednávce a podkladům poskytnutým zadavatelem.

10.2. Zadavatel je povinen písemně oznámit vady inzerátu vydavateli neprodleně, nejdéle do 24 hodin po zveřejnění inzerátu, jinak jeho nároky zanikají.

10.3. Je-li zveřejněním inzerátu s vadou porušena smlouva podstatným způsobem, má zadavatel nárok na přiměřenou slevu z ceny inzerátu nebo na nové zveřejnění bezvadného inzerátu, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

10.4. Ostatní otázky neupravené těmito VOP se řídí účinnou právní úpravou.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.

11.2. VOP je vydavatel oprávněn v případě potřeby změnit. Změna však nemá vliv na již uzavřené smlouvy. Úplné a aktuální znění VOP, tj. zapracování příslušných změn, bude zveřejněno vždy na internetové adrese www.tribune.cz.

11.3. Verze OP – únor 2023