Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o. pro předplatné (dále jen „VOP“)

 1. OBSAH
 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto VOP upravují zakoupení předplatného periodik uvedených na internetových stránkách https://www.tribune.cz/remedia.cz (společně dále jen „web“).
 3. Prodávající a kontakty
  1. Prodávajícím, resp. vydavatelem periodik na webu je společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČ: 26158299, sídlem Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454 (dále také jako „MEDICAL TRIBUNE“).
  2. Kontaktní údaje MEDICAL TRIBUNE jsou následující:
   • Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5
   • Elektronicky: obchod@tribune.cz
   • Telefonicky: +420 733 625 908.
   • Osoba pověřená k vyřizování zákaznických požadavků: Lenka Rysová, rysova@tribune.cz
   • Osoba pověřená k vyřizování reklamací a stížností: Zuzana Kotorová, kotorova@tribune.cz
 4. Kupující
  1. Kupujícím může být pouze fyzická osoba podnikatel anebo právnická osoba, neboť MEDICAL TRIBUNE je odborným tiskem určeným výhradně pro zdravotnické odborníky podléhajícím speciální právní úpravě.
  2. V případě, že je kupujícím spotřebitel, musí se jednat o zdravotnického odborníka ve smyslu §2a zákona o regulaci reklamy.
 5. Objednávka a uzavření smlouvy o předplatném
  1. MEDICAL TRIBUNE umožňuje kupujícímu jakožto svému zákazníkovi (dále jen „předplatitel“) na základě uzavření smlouvy o předplatném (případně kupní smlouvy k jednorázovému nákupu periodika) objednání předplatného vybraného odborného/edukačního titulu, který MEDICAL TRIBUNE vydává (dále jen „periodikum“).
  2. Přehled periodik, ceník a podrobné informace jsou dostupné zde: https://www.tribune.cz/nase-tituly/.
  3. Smlouva o předplatném je uzavřena okamžikem potvrzení písemné závazné objednávky předplatitele ze strany MEDICAL TRIBUNE.
  4. Objednávka je činěna předplatitelem na webu, a to výlučně v příslušném formuláři na webu.
  5. Objednávkový formulář musí být vyplněn řádně (všechny povinné údaje), správně a pravdivě. Předplatitel se zavazuje řádně vyplnit:
   • obchodní firmu/název, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, jméno a příjmení zástupce, e-mail, telefon.
   • veškeré potřebné náležitosti týkající se periodika, tj. zvolený titul a druh předplatného.
  6. Předplatné se objednává na dobu neurčitou anebo určitou s tím, že předplatitel je oprávněn požádat o automatickou obnovu předplatného.
  7. V případě, že předplatitel odsouhlasí u vybraného předplatného s opakovanými platbami, tj. automatickým strháváním plateb z platební karty předplatitele po dobu trvání předplatného, je pro realizaci opakovaných plateb využita platební brána – více informací viz článek 7.
  8. Již uhrazené předplatné není možné zrušit či požadovat vrácení ceny předplatného, a to ani z důvodu, že jej předplatitel nevyužil.
  9. Předplatitel odpovídá za správnost poskytnutých údajů včetně existence adres pro doručení předplatného.
  10. MEDICAL TRIBUNE potvrdí objednávku předplatitele elektronicky na kontakty uvedené předplatitelem v objednávkovém formuláři.
  11. Předplatitel odpovídá za to, že nebude při využití předplatného poškozovat práva MDICAL TRIBUNE ani třetích osob, a to zejména, nikoliv však výlučně poškozením autorských práv, poskytování periodik třetím osobám, zneužití periodik apod.
  12. Předplatitel je oprávněn, nikoliv povinen vytvořit si registraci ke sledování všech novinek ze světa MEDICAL TRIBUNE.
  13. Předplatitel je povinen oznámit MEDICAL TRIBUNE neprodleně každou změnu v údajích, které sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet atd.). MEDICAL TRIBUNE se zavazuje změnit doručování periodika v souladu s oznámenou změnou bez zbytečného odkladu, pokud předplatitel nepožaduje jinak. Vydavatel je oprávněn přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o změnu údajů, například prostřednictvím e-mailu, který byl užit k registraci/objednávce předplatného anebo jiným způsobem dle rozhodnutí vydavatele.
  14. Doručování periodika je zahájeno v termínu dle druhu předplatného, formy a periodika. Tištěná periodika jsou doručována do sedmi dní ode dne vydání, Digitální periodika jsou zpřístupněna dnem vydání. Archivní tištěná periodika jsou doručena do sedmi dní od objednávky. Digitální archivní periodika jsou zpřístupněna potvrzením objednávky.
  15. MEDICAL TRIBUNE neodpovídá za vyšší moc v případě doručování poštou, dostupnost elektronického kontaktu při doručování a jiné neovlivnitelné události z důvodu kterých nebude doručeno předplatné včas.
  16. Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu neurčitou anebo určitou. Není-li doba výslovně sjednána, platí doba neurčitá.
 6. Jednorázový nákup, předplatné, automatické prodlužování předplatného a zvláštní ustanovení pro digitální podobu (náklady, termín a způsob dodání)
  1. Některá periodika jsou dostupná tištěná, některá elektronická, stejně tak je možné u různých periodik sjednat různé doby předplatného, veškeré informace o dostupnosti digitální podoby, tištěné podoby, konkrétní přehled periodik, doby předplatného a ceník jsou dostupné zde: https://www.tribune.cz/nase-tituly/.
  2. V případě, že je dle předchozího odstavce možné zakoupit periodikum jednorázově a nejedná se tedy o předplatné, dochází k uzavření kupní smlouvy k danému periodiku. Tyto podmínky se uplatní pro kupní smlouvu k periodiku totožně.
  3. Elektronické předplatné (dále jen „digitální předplatné“) je zajišťováno prostřednictvím přístupu elektronické verze periodik při zadání specifických vydavatelem přidělených přístupových údajů anebo prostřednictvím uživatelského účtu, pokud jej předplatitel využívá. Uživatelský účet je možné zakládat dobrovolně a předplatitel jej může kdykoliv zrušit bez vlivu na přístup k digitálnímu předplatnému.
  4. Předplatitel se zavazuje chránit přístupové údaje k digitálnímu předplatnému a tyto nesdělovat žádným třetím osobám.
  5. Předplatitel se zavazuje chránit si přístup ke svému zařízení prostřednictvím příslušných ochranných prvků (např. hesel apod.) a tyto ochranné prvky chránit tak, aby nedošlo k přístupu k předplatnému nepovolanou osobou.
  6. Digitální předplatné je nepřenosné a váže se k jediné osobě uživatele.
  7. Digitální předplatné je možné využívat pouze prostřednictvím kompatibilního hardware a software s přístupem k internetu o dostatečné kapacitě připojení. Předplatitel není oprávněn uplatnit vady digitálního předplatného v případě, že nedisponuje kompatibilním hardware, software anebo dostatečným internetovým připojením. Předplatitel bere na vědomí, že předplatné není dostupné pro všechny druhy hardware a software a zavazuje se kompatibilitu ověřit zde: https://www.tribune.cz/nase-tituly/, případně dotazem na obchod@tribune.cz .
  8. V případě, že předplatitel zjistí, že došlo ke ztrátě či odcizení přístupů k uživatelskému účtu anebo přístupových údajů k předplatnému, zavazuje se přístupy blokovat prostřednictvím e-mailu obchod@tribune.cz .
  9. Digitální předplatné je dostupné nepřetržitě po dobu zvolené doby předplatného. Tím není dotčeno právo vydavatele na provádění potřebné údržby systému.
  10. Vydavatel neposkytuje žádné záruky, že všechny služby budou bezchybné, nepřetržitě dostupné a/nebo že nedojde k jejich poškození/napadení.
  11. Vydavatel neodpovídá za dostupnost digitálního předplatného v případech, které nemůže ovlivnit, jako například výpadky systému, útoky na systém.
  12. Předplatitel nemá právo na náhradu jakékoliv škody vzniklé při používání předplatného a/nebo z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti předplatného.
  13. V případě, že digitální předplatné obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran, vydavatel neodpovídá za jejich obsah ani za tyto odkazy.
  14. Vydavatel je oprávněn blokovat uživatelský účet anebo přístupy k předplatnému předplatiteli, který:
   1. Porušuje tyto VOP,
   2. Porušuje podmínky uživatelského účtu dostupné na https://www.tribune.cz/podminky-uziti/
   3. Spáchá podvodné či nekalé jednání ve vztahu k vydavateli anebo se pokusí obcházet tyto VOP, případně jedná proti dobrým mravům,

   4. Porušuje práva vydavatele či třetích osob k obsahu, například nikoliv výlučně tento neoprávněně šíří, užívá k podnikatelským účelům, tento zneužívá v rozporu s těmito VOP.
  15. V případě, že je to u objednávky odsouhlaseno, bude se zvolené předplatné automaticky po uplynutí doby předplatného prodlužovat, a to po dobu neurčitou, dokud to nebude ze strany předplatitele zrušeno.
  16. Zrušení automatické obnovy předplatného je možné učinit nejpozději 3 pracovní dny před začátkem dalšího období automaticky prodlouženého předplatného.
  17. Zadání zrušení automatické obnovy je možné kdykoliv prostřednictvím zaslání požadavku na e-mail predplatne@tribune.cz .
 7. Způsob platby, ceny předplatného a platební podmínky
  1. Ceny předplatných jsou podrobně stanoveny v cenících dostupných zde https://www.tribune.cz/nase-tituly/.
  2. Cena uvedená ve formuláři objednávky inzerce je konečná a zahrnuje veškeré daně a poplatky.
  3. Způsob platby je možný pouze předem, a to prostřednictvím platební karty, převodem z běžného účtu anebo na základě složenky.
  4. Při platbě platební kartou probíhá zúčtování (stržení příslušné částky z účtu předplatitele) po zadání objednávky.
  5. MEDICAL TRIBUNE využívá pro platby platební kartou platební bránu Comgate.
  6. Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro stejně jako některé benefitní karty. Více informací je dostupných na https://www.comgate.cz/.
  7. Při platně převodem z běžného účtu anebo na základě složenky jsou platební údaje doručeny předplatiteli po potvrzení objednávky.
  8. V případě, že cena předplatného není předplatitelem uhrazena, není MEDICAL TRIBUNE povinen předplacené periodikum předplatiteli předat. MEDICAL TRIBUNE má v takovém případě právo požadovat úhradu ceny anebo od smlouvy o předplatném odstoupit.
  9. Podmínky opakovaných plateb:
   • MEDICAL TRIBUNE využívá při prodeji předplatného vybraných periodik dle informací uvedených zde: https://www.tribune.cz/nase-tituly/ opakované platby (tj. automatické strhávání plateb z platební karty, tzv. reccuring payments), a to po dobu trvání předplatného. Pro realizaci opakovaných plateb využívá MEDICAL TRIBUNE platební bránu comgate společnosti ComGate Payments, a.s. Pokud souhlasí předplatitel s opakovanými platbami, uplatní se podmínky dle tohoto ustanovení.
   • Odsouhlasením opakované platby uděluje předplatitel souhlas se založením opakované platby dle nastavených parametrů a s uložením platebních údajů na straně platební brány comgate. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Společnost ComGate Payments, a.s. nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).
   • Jakmile v rámci první objednávky konkrétního předplatného předplatitel odsouhlasí opakovanou platbu, bude tato skutečnost akceptována pro další platby na neomezenou dobu anebo dokud neukončí předplatitel své předplatné (nebo ho nezmění na jiný tarif).
   • U opakovaných plateb vždy fixně první den nového období předplatného (tj. například u měsíčního – 30denního předplatného je to 31. den) dojde k automatickému strhnutí platby za předplatné (konkrétní částky jsou vždy uvedeny na stránce Titulů: https://www.tribune.cz/nase-tituly/ ). O tom, že se blíží den další opakované platby předplatitele bude MEDICAL TRIBUNE u všech typů předplatného informovat předem, 7 dní před skončením aktuálního předplatného.
   • Strhávána bude fixní částka, v maximální výši 100 Kč při každé jednotlivé platbě za měsíční předplatné na 30 dní, maximální fixní částka 250 Kč při každé jednotlivé platbě za čtvrtletní předplatné na 90 dní, maximální fixní částka 700 Kč při každé jednotlivé platbě za roční předplatné na 365 dní. Pokud dojde ke změně ceny předplatného, bude o tom předplatitel předem informován e-mailem a bude mít právo předplatné ve lhůtě zrušit.
   • Prodloužení předplatného a tedy i opakované platby je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny před začátkem dalšího období, na které má být platba provedena. Způsob zrušení je možný prostřednictvím zaslání požadavku na e-mail predplatne@tribune.cz .
 8. Odstoupení od smlouvy o předplatném
  1. Předplatitel a MEDICAL TRIBUNE mají právo odstoupit od smlouvy o předplatném v případech, kdy tak stanoví účinná právní úprava anebo tyto VOP.
  2. Odstoupení od smlouvy o předplatném musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno druhé straně (včetně elektronické podoby).
  3. Tímto nejsou dotčeny práva spotřebitele uvedená v článku 11 VOP.
 9. Ukončení předplatného
  1. MEDICAL TRIBUNE je oprávněn smlouvu o předplatném ukončit, pokud je zjištěno, že předplatitel porušuje smlouvu o předplatném včetně těchto VOP, jedná v rozporu s právními předpisy anebo zasahuje do práv MEDICAL TRIBUNE anebo práv třetích osob nebo pokud by poškodil dobré jméno MEDICAL TRIBUNE.
  2. MEDICAL TRIBUNE je rovněž oprávněn smlouvu o předplatném vypovědět, pokud je ukončeno vydávání daného periodika.
  3. MEDICAL TRIBUNE oznámí skutečnosti dle ustanovení tohoto článku výše předplatiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
  4. MEDICAL TRIBUNE neodpovídá za případné škody způsobené předplatiteli neuzavřením smlouvy nebo odstoupením od smlouvy anebo její výpovědí.
  5. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném vypovědět e-mailem na adresu predplatne@tribune.cz
 10. Reklamační řád
  1. MEDICAL TRIBUNE odpovídá za plnění svých povinností dle smlouvy o předplatném včetně těchto VOP.
  2. Nedoručí-li MEDICAL TRIBUNE periodikum řádně a včas (nedoručení předplaceného počtu výtisků periodika, nedoručení v den vydání, doručení neúplného nebo nekvalitně vytištěného periodika, nezpřístupnění elektronické verze periodika apod.), má předplatitel právo uplatnit reklamaci u MEDICAL TRIBUNE.
  3. Předplatitel je povinen reklamaci uplatnit neprodleně, nejpozději do 7 dní ode dne vydání periodika, kterého se reklamace týká.
  4. V případě prokázané oprávněné reklamace, která bude uplatněna u MEDICAL TRIBUNE řádně a včas a bude MEDICAL TRIBUNE uznána, doručí MEDICAL TRIBUNE předplatiteli dodatečně bezvadné výtisky periodika nebo mu zpřístupní příslušné vydání v elektronické verzi v nejbližším možném termínu; nebude-li takové dodatečné doručení možné, vrátí MEDICAL TRIBUNE předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné.
  5. MEDICAL TRIBUNE může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.
  6. Reklamaci uplatňuje kupující na kontaktech rysova@tribune.cz anebo kotorova@tribune.cz.
  7. Reklamační řád je nedílnou součástí VOP.
  8. Dokladem k uzavřené smlouvě je faktura doručená elektronicky po úhradě.
  9. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci (dodání jiného plnění) a vady v dokladech nutných pro užívání plnění.
  10. Právo předplatitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má plnění při přechodu nebezpečí škody na předplatitele, byť se projeví až později. Právo předplatitele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti
  11. Předplatitel si plnění prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
  12. Nebezpečí škody přechází na předplatitele doručením. Týž následek má, nepřevezme-li předplatitel plnění, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
  13. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na předplatitele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit sjednanou cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  14. Prodávající odpovídá předplatiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá předplatiteli, že v době, kdy předplatitel plnění převzal:
   • plnění má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné;
   • plnění se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá;
   • plnění je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
   • plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  15. Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění:
   • Kupující, který je spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady do dvou let od převzetí;
   • Kupující, který není spotřebitel má práva pouze z vad skrytých a zjevných, které zde byly při převzetí plnění. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že plnění bylo vadné již při převzetí kupujícím, pokud prodávající neprokáže opak.
   • Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
  16. V případě, že je reklamace uplatněna poštou, zásilka vadného plnění musí obsahovat reklamované plnění včetně všech součástí.
  17. V případě vyřízení reklamace formou výměny plnění neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí plnění kupujícím.
  18. Zamítnutí reklamace:
   • Reklamaci není možné uplatnit na poškození plnění vzniklá mechanickým poškozením, používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je pro plnění vhodné;
   • Reklamaci není možné uplatnit na poškození plnění vzniklá zanedbáním potřebné péče či prevenční povinnosti;
   • Reklamaci není možné uplatnit na poškození vzniklá poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými na e-shopu, těchto VOP nebo v pokynech prodávajícího,
   • 17. Reklamace nemusí být uznána u plnění, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
  19. Vyřízení reklamace:
   • Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
   • Je-li kupující podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.
  20. Prodávající kupujícímu vždy vydá potvrzení o převzetí reklamace včetně vyřízení.
  21. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné.
  22. Nemá-li plnění smlouvou uvedené vlastnosti, může kupující požadovat za podmínek stanovených občanským zákoníkem a reklamačním řádem následující:
   • Odstranění vady
    • Dle volby kupujícího buď dodáním nové věci, nebo opravou věci. Zvolený způsob může být prodávajícím odmítnut či upraven, jestliže je zvolený postup nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.
    • Při výměně původního zboží za nové vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodané zboží.
   • Dodání objednaného plnění
    • V případě, že vada spočívá v dodání jiného plnění. Při dodání správného plnění vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodané plnění.

   • Přiměřená sleva nebo odstoupení od smlouvy
    • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s požadavky reklamačního řádu a občanského zákoníku; vada se projevila opakovaně; vada představuje podstatné porušení smlouvy; nebo je zřejmé, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
    • Za nepřiměřenou dobu či značné obtíže kupujícího se nepovažuje doba reklamace nebo povinnost součinnosti kupujícího.
  23. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vada nevýznamná. Kupující nemůže dále odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit plnění ve stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud došlo ke změně stavu plnění v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady; použil-li kupující plnění ještě před objevením vady; nemožnost vrácení plnění v původním stavu nebyla způsobena kupujícím; nebo prodal-li kupující plnění nebo ho spotřeboval nebo pozměnil při obvyklém použití ještě před objevením vady (pokud ke změně stavu došlo jen v části, vrátí kupující prodávajícímu jen část a za zbylou část poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níže měl kupující z použití plnění prospěch).
  24. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud kupující před uzavřením smlouvy či při převzetí zboží o vadě věděl či musel vědět s vynaložením obvyklé pozornosti, nebo pokud vadu kupující sám způsobil.
  25. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění neupravené těmito VOP se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2615 a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“).
 11. Spotřebitel
  1. V případě, že je kupující spotřebitelem, uplatní se na něj tento článek VOP. Ustanovení těchto VOP, která odporují ustanovením tohoto článku VOP se u spotřebitele nepoužijí.
  2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (kupující, který je spotřebitelem dále také jako „spotřebitel“).
  3. Kontaktní údaje, na které se může spotřebitel obrátit, jsou uvedeny v článku 3.2 těchto VOP.
  4. Označení předplatných, popis hlavních vlastností, způsob platby a způsob a čas dodání jsou dostupné na odkaze https://www.tribune.cz/nase-tituly/, údaje o digitálním obsahu jsou uvedeny v článku 6 VOP.
  5. Doba trvání závazku spotřebitele, stejně tak jako automatické obnovy či automatické strhávání úhrad je odlišná dle volby spotřebitele, konkrétní volby jsou uvedeny v objednávce a následně rovněž v potvrzení o uzavření smlouvy o předplatném.
  6. Smlouva o předplatném se uzavírá v českém jazyce, je uložena v elektronické podobě u Prodávajícího a není veřejně přístupná. Spotřebitel vždy obdrží smlouvu o předplatném (včetně těchto VOP) spolu s potvrzením objednávky.
  7. Technické kroky k uzavření smlouvy o předplatném jsou následující:
    • Předplatitel si vybere periodikum (který titul požaduje), druh předplatného (měsíční, čtvrtletní, jednorázový nákup, archiv), zvolí, zda si přeje automatickou obnovu předplatného (více viz článek 6.14 VOP), formu (papírová, elektronická),
    • předplatitel zvolí druh úhrady a zda si přeje automatické strhávání plateb (více viz článek 7.9 VOP);
    • předplatitel zvolí, zda se chce přihlásit do profilu anebo vyplní své údaje fakturační i doručovací
    • předplatitel zkontroluje souhrn objednávky, tedy předplatitel vidí v přehledném souhrnu veškeré své volby v této podobě:
     1. periodikum (zvolený titul),
     2. druh předplatného (měsíční, čtvrtletní, jednorázový nákup, archiv),
     3. volba týkající se automatické obnovy předplatného,
     4. forma předplatného (papírová, elektronická),
     5. druh úhrady,
     6. volba týkající se automatického strhávání plateb,
     7. fakturační a doručovací údaje,
     8. cena (se všemi poplatky)
    • přehled objednávky musí předplatitel zkontrolovat a pokud zjistí, že chce cokoliv upravit či změnit, využije možnost odkazu zpět a změní kterýkoliv krok jednoduchým způsobem dle potřeby;
    • pokud předplatitel se vším souhlasí, zatrhne políčko k odsouhlasení těchto VOP a informace o zpracování osobních údajů a závazně objednávku potvrdí stiskem tlačítka, které je označené jako OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ.
    • jakmile je objednávka potvrzena MEDICAL TRIBUNE, je uzavřena smlouva o předplatném.
  8. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán kodexem chování
  9. Prodávající vydává k reklamacím a uplatnění vad reklamační řád dostupný v článku 10 VOP. Reklamační řád obsahuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a místa, kde je možné reklamaci uplatnit.
  10. Předplatitel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy o předplatném,
    • Předplatitel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy o předplatném, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o předplatném. V případě digitální podoby periodika lhůta počne běžet dnem uzavření smlouvy o předplatném, tedy dnem potvrzení objednávky spotřebitele ze strany MEDICAL TRIBUNE. V případě tištěné podoby periodika lhůta počne běžet dnem doručení prvního vydání periodika (bez ohledu na dobu trvání předplatného). Pro takové odstoupení od smlouvy o předplatném může předplatitel využít vzorový formulář poskytovaný MEDICAL TRIBUNE, který je dostupný na tomto odkaze https://www.tribune.cz/odstoupeni-od-smlouvy/
    • Právo na odstoupení nevzniká v případě, že se jedná o jednorázovou dodávku periodik (novin, časopisů), tedy takovou dodávku, kdy periodika nejsou předplacena na určité období.
    • Právo na odstoupení nevzniká, pokud již bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
    • Právo na odstoupení nevzniká, pokud je dodáván digitální obsah, který není na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  11. Postup pro vyřizování stížností:
   1. Kupující je oprávněn podat u prodávajícího stížnost.
   2. Prodávající určil pro příjem stížností pověřenou osobu a tato přijímá stížnosti na kontaktu kotorova@tribune.cz.
   3. Prodávající vždy elektronicky potvrdí zaevidování stížnosti.
   4. V případě, že se jedná o opakovanou stížnost, je pověřená osoba odpovědná za projednání stížnosti s nadřízeným pracovníkem.
   5. Prodávající stížnosti vyřizuje bez zbytečné prodlevy, nejdéle do 30-ti kalendářních dní.
   6. Kupující je informován o způsobu vyřízení stížnosti elektronicky, a to nejdéle ve lhůtě dle předchozího odstavce. V případě, že je to potřebné pro efektivní uplatnění práv kupujícího, prodávají poučí kupujícího o dalších právech.
  12. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:
  13. Orgány dozoru:
   1. Má-li spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP. Tyto VOP a uzavřená smlouva se řídí českým právním řádem.
  2. V případě sporu je rozhodným soudem místně a věcně příslušný soud určený dle místa podnikání prodávajícího.
  3. MEDICAL TRIBUNE může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě:
    • změny rozsahu, periodicity či doby šíření periodika,
    • změny v doručování periodika způsobené např. změnou smluvního partnera,
    • změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,
    • změny výkladu příslušných právních předpisů,
    • změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto VOP (změny způsobu plateb apod.) nebo nepředvídatelných změn na trhu
  4. Změna bude oznámena podle volby MEDICAL TRIBUNE zpravidla odesláním příslušné informace a znění změny podmínek, případně úplného znění těchto podmínek ve vhodném formátu (např. .pdf nebo .html) na kontaktní e-mailovou adresu předplatitele či jiným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím MEDICAL TRIBUNE stanovené lhůty, která činí alespoň 45 dní.
  5. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny. V případě, kdy předplatitel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí.
  6. MEDICAL TRIBUNE si vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo předplatitele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude předplatitel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.
  7. Úplné a aktuální znění VOP, tj. včetně zapracování příslušných změn, bude zveřejněno vždy na internetové adrese tribune.cz.
  8. Verze OP – březen 2023.