Přeskočit na obsah

Administrativní pracovník ve zdravotnictví – nová profese?

Není novinkou, že zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnických profesionálů. Rozbor, proč tomu tak je, by vydal na několikadílnou sérii mnohostránkových publikací. Příspěvkem, jak snížit zbytečnou zátěž administrativou, která vyplňuje i podstatnou část pracovní doby lékařů a sester, by mohlo být zavedení systemizovaného pracovního zařazení Administrativní pracovník ve zdravotnictví. Tak vyzněla spontánní diskuse s ministrem Adamem Vojtěchem po slavnostním předání diplomů absolventům kursu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.


Cílem vzdělávacího programu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), který běží i v druhé polovině roku 2020, je snížit zátěž zdravotnických pracovníků administrativou, aby se mohli věnovat své hlavní pracovní náplni – péči o pacienty. Proto IPVZ vytvořil projekt pro absolventy středních škol s maturitou, v němž se naučí administrativním činnostem spojeným se zdravotnictvím. Význam tohoto počinu zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tím, že jim osobně 10. července 2020 předal diplomy.

Nová právní úprava umožňuje, aby na vytváření zdravotnické dokumentace spolupracovaly osoby poskytující zdravotní služby s dalšími osobami. Na tuto změnu reagoval IPVZ ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR organizací výše zmíněného výukového programu. Jeho náplní je například nakládání se zdravotnickou dokumentací včetně archivace, skartace, hlášení nežádoucích událostí, zadávání dat do registrů apod. Tyto činnosti jsou nedílnou součástí provozu zařízení poskytujících zdravotní péči jak v ambulantní, tak v nemocniční sféře. O vzdělávací program je velký zájem, v současnosti jsou termíny vypsané do konce roku téměř obsazeny.

„Profesionálně vedená administrativa uvolňuje ruce zdravotnickým profesionálům, kteří se místo toho mohou věnovat své hlavní pracovní náplni – péči o nemocné. Proto jsme tento kurs zavedli a já jsem velmi rád, že mohu pogratulovat prvním absolventům,“ okomentoval projekt ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle slov ministra má i ve zdravotnictví každý vykonávat práci, k níž byl vyškolen. Z tohoto pohledu administrativní pracovník ve zdravotnictví představuje chybějící pozici, její absenci suplují lidé, kteří nemají pro administrativní činnosti vzdělání. O tom svědčí skutečnost, že naprostou většinou účastníků výukového programu jsou zdravotničtí pracovníci v nemocniční i ambulantní sféře, kteří se v rámci své pracovní náplně administrativou zabývají a praktické zkušenosti získávají od kolegů. Zatím neexistoval model, který by je na administrativní práci připravil.

Pracovní zařazení pracovníků, kteří vykonávají administrativní práci, je v současnosti velice různorodé, často jsou vedeni jako technickohospodářský pracovník (THP) s nejasným platovým zařazením a nevyjasněnými kompetencemi. Podle ministra je úkolem pro budoucnost vytvořit kategorii Administrativní pracovník ve zdravotnictví s přesně popsanými podmínkami výkonu tohoto povolání. Otázkou zůstává zohlednění zaměstnávání administrativního pracovníka zdravotními pojišťovnami. Snížení zátěže zdravotnického profesionála se pak odrazí v čase, který může věnovat pacientům, a v kvalitě odvedené zdravotní péče. Podle ministra je jasným trendem rozšíření kompetencí tak, aby lékař nebyl zatěžován činnostmi, které může vykonávat sestra. V zahraničí jde již o běžnou praxi. Administrativu místo sestry může vykovávat administrativní pracovník. Uplatnění by tito lidé našli třeba ve sdružených ambulantních praxích i ve všech nemocničních provozech.


Charakteristika vzdělávacího programu a předpoklady pro studium

Vzdělávací program je určen pro osoby, které mají zájem pracovat ve zdravotnictví v oblasti administrativy. Absolvent vzdělávacího programu nezíská způsobilost k výkonu zdravotnických povolání. Ke studiu budou přijati uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Způsobilost k výkonu zdravotnických povolání není podmínkou pro přijetí.

Frekventanti byli s výukovým programem spokojeni, dokonce požadují pokračování a prohloubení znalostí v konkrétní problematice. Požadovány jsou zejména činnosti spojené s vykazováním práce pro zdravotní pojišťovny a nověji s DRG. Kursu se zúčastnili také lidé, kteří si vždy přáli pracovat ve zdravotnictví, ale nepodařilo se jim získat zdravotnické vzdělání.

Kurs je hrazen účastníky a případně osvícenými zaměstnavateli, kteří si význam profesionálně vedené administrativy uvědomují. Zatím tato oblast není zmapována, nikdo neví, kolik pracovníků ve zdravotnictví se administrativou zabývá. Určitě půjde o tisíce osob.K VĚCI…
Kurs Administrativní pracovník ve zdravotnictví
Obsahem studia jsou znalosti a dovednosti z oblastí:
 • legislativní východiska poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,
 • organizace zdravotnictví,
 • poskytování zdravotních služeb,
 • veřejné zdravotní pojištění,
 • vedení zdravotnické dokumentace,
 • etika při poskytování zdravotních služeb, práva pacientů,
 • kvalita a bezpečí zdravotních služeb,
 • zdravotnické registry a statistická hlášení,
 • práce s osobními údaji,
 • posudkové a revizní činnosti,
 • klasifikace pacientů,
 • provoz zdravotnického zařízení,
 • hospodaření zdravotnického zařízení,
 • personální práce ve zdravotnickém zařízení.
Časový rozsah je 48 výukových hodin (po 60 minutách). Prezenční kursy jsou realizovány v učebnách IPVZ vyjma jednoho dne, kdy je využita počítačová učebna FN v Motole. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou – písemným (elektronickým) testem a pohovorem.
Plán studia je rozdělen do čtyř okruhů:
1. Organizace poskytování zdravotních služeb
2. Veřejné zdravotní pojištění
3. Sociální služby
4. Řízení zdravotnického zařízení

Uplatnění absolventa
Absolvent vzdělávacího programu bude připraven k následujícím činnostem:
 • práce při administrativní podpoře klinických pracovníků během vlastního poskytování zdravotních služeb, při jejich plánování, koordinaci, komunikaci s pacienty, objednávání pacientů, při vytváření zdravotnické dokumentace,
 • administrativní práce související s hospitalizací pacientů, jejich přijetím, v průběhu hospitalizace, při překladech a propouštění pacientů,
 • práce v evidenci pacientů (kartotéce), při kontrole, archivaci a skartaci zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů,
 • práce ve zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb,
 • práce v administrativě povinných hlášení do registrů a při přípravě statistických výkazů,
 • práce v oblasti ochrany veřejného zdraví,
 • práce v rámci posudkové služby,
 • práce v rámci revizní činnosti,
 • práce na klinických studiích, ve výzkumu,
 • práce v rámci klasifikace pacientů, DRG,
 • práce ve zdravotních pojišťovnách,
 • práce na úřadech na úrovni obcí, krajů a centrálních orgánů v oblasti řízení a správy zdravotnictví.
Autoři programu: MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, MUDr. Otakar Buda, Mgr. Pavla Povolná, Ph.D., Mgr. Tereza Pečánková
Více informací: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10, www.ipvz.cz

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené