Přeskočit na obsah

Aesculap Akademie prošlapává nové cesty ve vzdělávání zdravotníků

Bez názvu
Nová vědecká rada Aesculap Akademie Foto Aesculap Akademie

Aesculap Akademie představuje živou edukační platformu, která flexibilně reaguje na potřeby zdravotnictví. Její silnou stránkou je široké využití moderních metod vzdělávání s důrazem na simulační medicínu a praktické dovednosti. Každý rok pořádá stovky kursů a dalších akcí, na jejichž koncepci úzce spolupracuje se svou vědeckou radou. Ta se obměňuje každé dva roky. Pro následující období byli její členové jmenováni na slavnostním setkání, které v květnu proběhlo v Praze.

Aesculap Akademie je vzdělávací instituce, která během více než dvaceti let existence potvrdila svou životaschopnost. V České republice disponuje třemi moderními školicími centry (v Praze, Hradci Králové a Olomouci), další přibylo nedávno v Bratislavě. Základ jejího portfolia tvoří praktické simulační kursy a tréninky, součástí nabídky jsou i semináře a konference. Těmito akcemi prošly už tisíce zdravotníků. Za akademií stojí tým lektorů, kteří nejen že představují špičky ve svých oborech, ale také jsou schopni a ochotni své znalosti a dovednosti předávat kolegům.

Činnost akademie podporuje společnost B. Braun Medical. „Naše společnost chce být partnerem zdravotníků, i pokud jde o jejich vzdělávání, a chceme jim pomoci řešit reálné problémy, se kterými se v praxi setkávají. Ostatně již třicet let patříme i mezi poskytovatele péče, dominantně se věnujeme chronické dialýze, ale v poslední době pronikáme i do dalších oblastí,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, jednatel společnosti B. Braun Medi cal v České republice a na Slovensku.

Aesculap Akademie své aktivity koordinuje a konzultuje se svou vědeckou radou. Složení této skupiny pro nadcházející období let 2023 až 2025 bylo představeno na květnovém slavnostním setkání v Praze. Oproti minulosti je rada poněkud redukována co do počtu odborníků, což by mělo zvýšit její akceschopnost a flexibilitu. Má nyní deset členů z České republiky a pět ze Slovenska. Jejich úkolem je aktivní podíl na přípravě obsahu kursů, lektorská a mentorská činnost či poskytování odborných kontaktů pro výuku. „Vědecká rada nám ukazuje nové směry a inovativní přístupy ke vzdělávání a vytrhává nás z rutinních přístupů, což je pro nás klíčové,“ řekl RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, manažer Aesculap Akademie pro Českou republiku a Slovensko, s tím, že složení rady je modifikováno i podle témat, která bude akademie rozvíjet v následujícím období. Jednotliví členové rady na setkání v krátkých vstupech přiblížili svůj pohled na vzdělávání ve zdravotnictví a z jejich prezentací bylo zřejmé, jak široké spektrum přístupů, zkušeností a expertizy nová rada nabízí.

Součástí slavnostního programu bylo i udílení Ceny Aesculap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví. Ta se předává jen jednou za dva roky a vždy ji získávají dva lau­reáti – ­zpravidla jeden lékař a jeden zástupce nelékařských zdravotnických profesí. Mezi lékaři byl letos takto oceněn prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Stál u zrodu v kontextu střední a východní Evropy unikátní instituce – Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Potřeba simulační výuky je v českém zdravotnictví obrovská a zatím z velké části nenaplněná. Nemá smysl, aby takto zaměřená pracoviště spolu soupeřila,“ řekl prof. Štourač.

Mezi nelékařskými zdravotnickými profesionály ocenění převzal Mgr. Tomáš Glac, DiS., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OU a FN Ostrava. Ten se zabývá především vzděláváním sester a zdravotnických záchranářů. Je jedním z organizátorů mimořádně úspěšného kongresu Colours of Sepsis a také působí jako transplantační koordinátor. Odbornou veřejnost edukuje o dárcovském programu, a přispívá tak k efektivnímu využití vhodných orgánů. Ve své krátké přednášce mimo jiné ukázal, že simulační medicína se nemusí odehrávat ve speciálním, sofistikovaně vybaveném centru, ale v podstatě kdekoli. „Příprava na nejrůznější náročné situace u nás probíhá v prostředí, kde se kolegové běžně pohybují, a s prostředky, se kterými běžně pracují,“ řekl.

Ostatně tuto myšlenku v poslední době rozvíjí i Aesculap Akademie. Novinkou v její nabídce je simulace in situ, kdy lektoři přijíždějí na dané pracoviště klienta. Takové školení se již konalo například v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí.

Vzdělávací akce Aesculap Akademie jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických oborů. Kursy jsou akreditovány odbornými lékařskými společnostmi. Specifikem je akreditace Royal College of Surgeons of England (RCS), kterou akademie získala v roce 2020 na tři roky a nyní byla po pečlivé eva­lua­ci vzdělávacích programů prodloužena na další období. O tom, co vše obnáší úspěšně projít touto certifikací, hovořili dva britští chirurgové David Jones a Mike Wyatt.

„Akreditace Royal College of Surgeons si opravdu vážíme. Zavazuje nás pokračovat v úsilí o vysokou kvalitu všech našich vzdělávacích aktivit. Diskuse s auditorským týmem byla velice přínosná, obohacující a profesionálně vedená,“ zhodnotil RNDr. Kalina.

Členové vědecké rady Aesculap Akademie pro období 2023–2025

 • PhDr. Eva Baďuríková, PhD., vedoucí sestra II. Onkologické kliniky Národního onkologického ústavu v Bratislavě
 • Mgr. Marta Baričičová, manažerka pro bezpečnost pacientů, Univerzitní nemocnice Bratislava
 • MUDr. Petr Bystřický, člen výboru Herniologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP
 • Ing. Marek Gajovský, MBA, místopředseda České společnosti pro zdravotnickou techniku
 • PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno
 • doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA, přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích
 • MUDr. Petr Koliba, MBA, primář Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka
 • prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., vědecký sekretář výboru České urologické společnosti ČLS JEP
 • doc. Ing. František Lopot, CSc., Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
 • MUDr. Martin Polák, primář Interního oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav
 • MUDr. Ľubomír Polaščin, lékař sítě B. Braun Avitum zodpovědný za vzdělávání
 • MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., vedoucí lékařka Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie FN v Motole
 • MUDr. Radovan Škuta, primář Chirurgické kliniky FN Trnava
 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester
 • Ing. Marie Ředínová, členka předsednictva České ILCO

Doporučené