Přeskočit na obsah

Aesculap Akademie udává směr ve vzdělávání zdravotníků

Aesculap Akademie proškolila od roku 2002 v ČR přes 120 000 zdravotníků. Volbu řečníků, témat i kvalitní realizaci projektů zajišťuje její vědecká rada. V novém složení na další dvouleté funkční období byla k 1. červenci jmenována na slavnosti v Karolinu.Nově jmenovaná vědecká rada je šestá v pořadí a stejně jako v radách předchozích jsou v ní osobnosti české medicíny. „Aesculap Akademie je nesmírně přínosná, protože dává dohromady lidi z různých disciplín, různé míry seniority a různé míry zkušenosti. Myslím si, že to je ideální cesta, jak pomocí moderních vzdělávacích metod rozšířit poznání mezi lékaři a dalšími zdravotníky. Je to jedna z cest, ale velmi důležitá,“ řekl MT končící člen rady prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA.

Všechny vzdělávací akce Aesculap Akademie jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických oborů. Kursy jsou akreditovány odbornými lékařskými společnostmi a mezinárodními lékařskými organizacemi. Základ edukačního portfolia tvoří praktické simulační kursy a tréninky, součástí jsou semináře a konference. Loni uspořádala Aesculap Akademie v ČR 214 vzdělávacích akcí. Činnost akademie podporuje společnost B. Braun Medical s. r. o., české zastoupení koncernu B. Braun, v ČR od roku 2002 a na Slovensku od roku 2005. Aesculap Akademie působí ve 40 zemích, kde loni uspořádala přes 1 700 akcí.

„Aesculap Akademie uvažuje v dimenzi akademické, nejen byznysové. Pro akademickou sféru to je obohacující, spolupracujeme nejen na bázi členství ve vědecké radě, ale B. Braun u nás vede volitelné předměty, čímž umožňujeme našim studentům rozšířit spektrum jejich přípravy, která se blíží praktické medicíně,“ řekl MT končící člen rady, děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

PharmDr. Jiří Lukeš, jednatel a ředitel společnosti B. Braun Medical v ČR a SR, vyzdvihl, že Aesculap Akademie má v ČR řadu renomovaných lektorů, pravidelně přednáší 120 odborníků, na konkrétních kursech jich spolupracuje 150 až 200. „Věřím, že trend, který jsme nastavili, a přínos, který se odráží v plných posluchárnách a seminárních místnostech, se nám podaří udržet, dále rozvinout a akademie bude mít stále místo ve vzdělávání zdravotníků, že vždy najdeme prostor, kde můžeme být přínosem, kde nebudeme konkurovat stávajícímu pregraduálnímu vzdělávání a postgraduálním kursům a formám vzdělávání, ale vždy najdeme něco nového, co budeme moci přinést ze světa. Máme 40 partnerských organizací po celém světě a věřím, že budeme moci velmi rychle reagovat na požadavky, jak přinést nové poznatky našim zdravotníkům,“ řekl na slavnosti v Karolinu ředitel Lukeš.Ceny Aesculap Akademie

Součástí slavnostního programu, spojeného s jmenováním 22 členů nové vědecké rady pro ČR a 19 členů nové vědecké rady pro SR a s poděkováním končícím členům obou rad, bylo udílení Ceny Aesculap Akademie.

Za mimořádný přínos pro vzdělávání zdravotníků v oblasti onkologie cenu převzala Mgr. Darja Hrabánková‑Navrátilová, která je členkou vědecké rady podruhé. „Z mého pohledu je akademie důležitá, protože umožňuje další vzdělávání také nelékařským pracovníkům. Sestry mohou v certifikovaných kursech získat i zvláštní odbornou způsobilost, posunout se dál ve své odbornosti,“ řekla.

Za mimořádný přínos pro vzdělávání zdravotníků v oblasti výživy a metabolismu převzal cenu doc. MUDr. Pavel Těšínský. „S velikým potěšením vidím, jak akademické prostředí, ke kterému patří i Aesculap Akademie, přispívá k tomu, že vědomost není pseudovědomostí, a co jsme se naučili, co jsme dlužni svým rodičům a později svým učitelům, teď máme možnost splácet. Cena akademie je pro mě velkou radostí a také velkým závazkem,“ řekl.Historie a témata Aesculap

Akademie Akademie je vzdělávací institucí koncernu B. Braun a působí ve 40 zemích. Vznik společné vzdělávací instituce má počátek v roce 1999, kdy rodina Braunů rozhodla, že využije značky a organizační struktury své již existující instituce v Tuttlingenu v německém Bádensku‑Württembersku.

Akademie organizuje různé formy vzdělávání lékařů, zdravotních sester, lékárníků, ale také lidí z managementu, pořádá i kursy pro jiné odborníky, kteří se v oblasti zdravotnictví pohybují. Formy jsou různé, od praktických workshopů po teoretické semináře. Témata jsou rovněž různá, z celé oblasti medicíny, od vysoce specializovaných lékařských témat, např. z oblasti neurochirurgie, anestezie, emergency medicine, až po oblast lékárenství, klinické farmacie a ošetřovatelské péče. Konají se rovněž specifické kursy pro zadavatele zakázek ve zdravotnictví, kde se dozvídají o nejnovějších trendech a legislativě.

Ročně se v ČR proškolí kolem 6 000 lidí, maximum bylo 10 000 proškolených. Akademie pořádá školení ve vlastních zařízeních, v Praze v B. Braun Dialog na Bulovce, kde je i zázemí pro odborné workshopy, zázemí má také ve FN Hradec Králové a na LF v Olomouci, pořádá kursy také v dalších nemocnicích a organizuje kursy regionální, např. v ošetřovatelské péči pro sestry v daném regionu.Specifika Aesculap Akademie

Aesculap Akademie je specifická v tom, že doplňuje nabídku již existujícího vzdělávání, které organizují Česká lékařská komora či Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. „Společně se zdravotnickými odborníky hledáme místa, kde standardní pregraduální a postgraduální vzdělávání není tak flexibilní. Přece jenom oni musejí mít plány předem připravené. Výhodou Aesculap Akademie je to, že můžeme reagovat na potřeby flexibilně, vyplnit díru na trhu. Velkou oblastí našeho působení je simulační medicína, kde jsme zainvestovali do fantomů, na nichž se lékaři a sestry mohou vzdělávat. Dnes již vznikají simulační kursy i v nemocnicích a u lékařských fakult, ale my jsme s těmito kursy začali před čtyřmi lety. Takovýmto způsobem se tedy snažíme oslovit zdravotníky s moderními věcmi, které se dozvíme v rámci koncernu, jak se vyučuje v USA, v Německu, tak to můžeme velmi rychle aplikovat tady. A zaměřujeme se i na oblasti, které jsou velmi malé a pro standardní postgraduální vzdělávání v medicíně není úplně jednoduché najít platformu – děláme specializované kursy pro region ČR, Slovensko, Polsko. Máme odborníky z celého regionu a tyto specifické kursy jsou výlučné, tam je naše parketa,“ shrnul pro MT specifika činnosti Aesculap Akademie dr. Lukeš.S jakými plány se ujali funkce noví členové vědecké rady?

Mgr. Jana Nováková, MBA, se chce zaměřit na oblast managementu. „Umět řídit je opravdu velké umění, hlavně v souvislosti s multidisciplinárním týmem, takže bych ráda podpořila, aby se zdravotníci naučili využívat měkkých aspektů řízení, a doufám, že se mi to podaří,“ řekla.

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, ocenila přínos Aesculap Akademie v simulační medicíně a v podpoře práce zdravotnických týmů. „Sestry nemohou pracovat bez lékařů a lékaři bez sester, na simulační medicíně se ukazuje, jak je tým velmi důležitý,“ řekla ke své budoucí práci ve vědecké radě.

Lektor simulační medicíny Aesculap Akademie MUDr. Michael Stern, MBA, vyzdvihl investice B. Braun do vzdělání. „Jsou vidět výsledky. Bezpečný a vzdělaný zdravotník odvádí lepší práci pro pacienty, doufám, že s tím pomohu v simulační medicíně,“ řekl s tím, že zdravotníci z praxe zatím nemají moc možnost těchto nácviků. „Je to v ČR relativně nové, centra vznikají postupně, hlavně na lékařských fakultách, ale postgraduální výchovu dělá pouze Aesculap Akademie,“ řekl.Stručná bilance končící vědecké rady

Aesculap Akademie uspořádala historicky první české sympozium k prevenci rizik při práci s cytostatiky ve zdravotnictví, poprvé se podařilo ve spolupráci s Ústavem pro matku a dítě v Podolí uspořádat pilotní kurs krizových stavů v porodnictví. Lektoři se pustili i do edukace tzv. měkkých dovedností a nově učí zdravotníky komunikaci v krizi nebo práci s chybou. Novinkou byl i kurs rekonstrukčních výkonů na mitrální chlopni organizovaný pod záštitou České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Hygiena rukou u zdravotníků je stabilním tématem. Účastí v národní pracovní skupině tuto pozici akademie posílila, navíc ji rozšířila o edukaci široké veřejnosti, včetně hraného filmu.Krátký výhled pro novou vědeckou radu

Vzdělávací aktivity Aesculap Akademie se zacílí na aplikaci systému ERAS – Enhanced Recovery After Surgery, který umožňuje maximálně optimalizovat a zefektivnit léčbu pacientů. Kursy se zaměří na podporu compliance pacienta, např. komunikaci s pacientem ve stresu v předoperační i pooperační fázi, na prevenci infekcí v kardiovaskulární chirurgii, předoperační dekolonizaci, v plánu je basic kurs rekonstrukce mitrální chlopně, kurs technik pooperační analgezie či zcela nový kurs předoperační a pooperační nutriční podpory v principech ERAS. S výhledem jednoho roku by měl být otevřen kurs technik anestezie v konceptu ERAS. Akademie se bude věnovat také vzdělávání pacientů formou e‑learningu a webinářů tak, aby rostla compliance pacienta, což je i základ úspěchu léčby.Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené