Přeskočit na obsah

Apixaban u pacientů s terminálním selháním ledvin

Cílem studie, kterou nedávno uveřejnil časopis Circulation, bylo zjistit bezpečnost užívání apixabanu u pacientů s fibrilací síní (FS) a s ledvinným selháním vyžadujících dialýzu. Pacienti s terminálním stadiem ledvinného selhání (na dialýze) jsou vyloučeni z klinických studií zkoumajících bezpečnost a účinnost přímých perorálních antikoagulancií (DAOC, direct acting oral anticoagulants) u pacientů s FS. Nedávné informace vyvolaly pochybnosti o bezpečnosti dabigatranu a rivaroxabanu. Apixaban nebyl v této souvislosti hodnocen.

Autoři proto provedli retrospektivní kohortní studii u pacientů čerpajících zdravotní péči v systému Medicare. Data byla získána z amerického registru ledvinných onemocnění (US Renal Data System). Do sledování byla zařazena data od pacientů v dialyzačním programu užívajících buď apixaban, nebo warfarin pro FS v období od října 2010 do prosince 2015.

Rozdíly mezi skupinami ve výskytu iktu nebo systémové embolizace, závažného krvácení, gastrointestinálního krvácení, intrakraniálního krvácení a úmrtí byly hodnoceny pomocí Kaplanovy–Meierovy analýzy a Coxovy regresní analýzy.

Do studie byla zařazena data 25 523 pacientů (45,7 % žen, 68,2 ± 11,9 roku), z toho 2 351 pacientů užívalo apixaban a 23 172 pacientů bylo léčeno warfarinem. V průběhu sledovaného období byl pozorován nárůst pacientů léčených apixabanem, takže v roce 2015 jím bylo léčeno 26,6 procenta pacientů.

Mezi oběma porovnávanými skupinami nebyl shledán rozdíl ve výskytu iktů a systémové embolizace (HR = 0,88; 95% CI 0,69–1,12; p = 0,29), ale apixaban byl spojen s výrazně nižším rizikem závažného krvácení (HR = 0,72; 95% CI 0,59–0,87; p < 0,001).

Při další analýze bylo zjištěno, že standardní dávka apixabanu (5 mg dvakrát denně, n = 1 034) vedla k signifikantně nižšímu výskytu iktů, systémové embolizace a k méně úmrtím v porovnání s redukovanou dávkou (2,5 mg dvakrát denně, n = 1 317) (HR = 0,61; 95% CI 0,37–0,98; p = 0,04 pro iktus/systémovou embolii; HR = 0,64; 95% CI 0,45–0,92; p = 0,01 pro úmrtí) nebo warfarin (HR = 0,64; 95% CI 0,42–0,97, p = 0,04 pro iktus/systémovou embolii; HR = 0,63; 95% CI 0,46–0,85; p = 0,003 pro úmrtí).

U pacientů s FS na dialýze může být užívání apixabanu spojeno s nižším rizikem závažného krvácení ve srovnání s warfarinem. Standardní dávkování apixabanu 5 mg dvakrát denně vede ke snížení výskytu iktů, tromboembolismu a ke snížení mortality.


Zdroj: Siontis KC et al. Outcomes Associated With Apixaban Use in Patients With End-Stage Kidney Disease and Atrial Fibrillation in the United States. Circulation. 2018 Oct 9;138(15):1519–1529.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…