Přeskočit na obsah

Barokomora nejen pro otravy CO

V sekci věnované hyperbarické oxygenoterapii (dále HBO) zaznělo mimo jiné i sdělení autorů z LF UK v Plzni. MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., prezentoval dosud nezveřejněné předběžné výsledky grantového projektu, jehož cílem bylo zjistit reálnou situaci u dvou onemocnění indikovaných k hyperbarické oxygenoterapii – u otravy oxidem uhelnatým (kód T 58) a těžkých infekcí postihujících hluboké svalové struktury (tzv. plynatá sněť – kód A 48.0). Pro účely této práce bylo zpracováno přes 270 000 záznamů z databáze VZP od roku 2000 do roku 2005. V daném období bylo zaznamenáno přes 700 pacientů s plynatou snětí a přes 1 100 pacientů s otravou oxidem uhelnatým (dále CO). Z výsledků vyplynulo, že v jednotlivých letech byla HBO využita pouze u 5 až 33 % pacientů (v průměru u 8 %) s plynatou snětí. U otravy CO se HBO dokonce dostalo jen 1 až 4,5 % (v průměru 2,5 %) pacientů.

Zajímavější a důležitější je však rozdělení z hlediska jednotlivých okresů. V místech, kde existuje funkční hyperbarické zařízení (popř. v okresech sousedních), procento léčených pacientů dosahuje 50 až 60 % (Praha, Plzeň, Ostrava, Kladno). S rostoucí vzdáleností od zařízení pak procento téměř úměrně klesá. Pouze ve 20 okresech se léčba provádí, ve zbytku, tedy asi 60 okresech, se pacienti k léčbě HBO vůbec nedostanou. Situace je překvapivě horší u otravy CO, kde se pacienti k léčbě dostanou pouze ve 13 okresech! Bylo by velmi prospěšné provést na podkladě údajů VZP ekonomickou analýzu efektivity HBO – srovnání finančních nákladů na léčbu pacientů léčených a neléčených metodou HBO.

Z HBO profitovali i dětští pacienti

MUDr. Pavlína Cahová z Kliniky dětské neurologie FN Brno ve svém sdělení hodnotila efekt HBO u dětí léčených pro komplikace onkologické terapie po cytostaticích a operacích mozkového nádoru. Pacienti byli indikováni k léčbě s následujícími klinickými stavy – postanoxickou encefalopatií, organickým psychosyndromem, symptomatickou polyneuropatií po chemoterapii a paraneoplastickou encefalopolyradikuloneuritidou. Na její vystoupení navázal i MUDr. Michal Hájek z ostravského Centra hyperbarické medicíny hodnocením pacientů s postcytostatickou hepatopatií odeslaných k HBO z Dětské kliniky FN Ostrava. Výsledky obou prací ukazují, že pozitivní efekt byl pozorován u 75 % pacientů. HBO u dětských onkologických pacientů s neurologickým deficitem je v indikovaných případech přínosná zejména tam, kde biologický charakter nádoru vyžaduje časné zahájení komplexní onkologické léčby, a je tedy nutno urychlit zlepšení stavu dítěte.

Taktéž byly prezentovány dvě zajímavé kasuistiky úspěšné léčby dětí:

* devítileté dívky po polytraumatu spojeném s kraniocerebrálním poraněním, která 10 dnů po traumatu a vysazení analgosedace projevovala známky těžkého neurologického deficitu;

* 18letého horolezce po pádu ze skály s těžkým úrazem krční míchy (subtotálním přerušením dle MRI i neurochirurgické operační revize, otokem a hematomem v rozsahu několika míšních segmentů), jenž čtvrtý den po úrazu začal léčbu v hyperbarickém centru z indikace zmírnění sekundárního poškození v rámci tzv. IR (ischemicko-reperfuzního) poškození.

U obou pacientů došlo po HBO k výraznému zlepšení neurologického a celkového stavu.

Multioborová spolupráce je základem

Z celkem 21 ústních sdělení, která na dnech hyperbarické medicíny zazněla, jmenujme namátkou ještě některá. Například informaci o velmi nadějných výsledcích spolupráce kardiochirurgů a týmu HBO Univerzitní nemocnice Hull (Velká Británie), které jednoznačně svědčí o preventivním efektu HBO na snížení komplikací a neurologických následků u pacientů podstupujících kardiochirugickou operaci s navozením mimotělního oběhu. Jedním z prokázaných efektů je potlačení aktivity některých elementů bílé krevní řady a některých molekul buněk kapilárního endotelu (tzv. beta integrinů a adhezivních molekul), které jsou zodpovědné za tíži průběhu ischemicko-reperfuzního poranění.

MUDr. Roman Madeja z Traumacentra FN Ostrava ve svém sdělení shrnul význam HBO v traumatologii, zejména u drtivých poranění končetin. U takto ohrožených pacientů s těžkým drtivým poraněním končetin je na jeho pracovišti HBO používaná v časném pooperačním období terapeuticky – působí antiedematózně, zlepšuje oxygenaci traumatizovaných tkání, urychluje hojivé procesy, dochází k podpoře granulace, epitelizace a nedochází ke vznikům sekundárních nekróz. Současně působí jako prevence komplikací – zejména anaerobní infekce.

Následující konference, tedy 2. ostravské dny hyperbarické medicíny, je naplánována na červen roku 2010.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené