Přeskočit na obsah

Budoucnost zobrazení magnetickou rezonancí

V rámci XVI. českého radiologického kongresu, který se konal uprostřed října 2018 v Olomouci, zajistila společnost Philips živý přenos panelové diskuse z Eindhovenu (Nizozemsko) z muzea vybudovaného společností Philips, která zde má sídlo už po 125 let. Pod mottem The Next MR Wave diskutovalo pět radiologů o tom, co od vyšetření magnetickou rezonancí (magnetic resonance imaging, MRI) očekávají.Moderátorka Sue Savilleová přivítala jménem společnosti Philips a jménem přítomného CEO Arjena Raddera diváky ve studiu a na 800 diváků po celém světě. Panelové diskuse se účastnili dr. Maartten Lequin (neuroradiolog, Utrecht, Nizozemsko), dr. Mark Oswood (radiolog, Hennepin County Medical Center, USA), dr. Harsh Mahajan (radiolog a CEO Mahajan Imaging, India), dr. Christoph Juli (radiolog, CT a MRI Lead, Uster Hospital, Švýcarsko) a dr. Rickmer F. Braren (radiolog, Mnichov).Slovo a vize CEO

Arjen Radder, CEO Global Magnetic Resonance Imaging, Philips, uvedl panelovou diskusi vizí společnosti: Cílem je zlepšit život tří miliard lidí ročně, a to do roku 2025. Chce přispět k optimalizaci využití finančních zdrojů snížením nákladů na poskytování zdravotní péče. Očekává se, že v roce 2020 dosáhnou globální náklady na zdravotní péči 8,7 bilionu USD oproti sedmi bilionům USD v roce 2015.

Následně Arjen Radder uvedl výsledky dlouhodobého průzkumu, které prokazují, že uzavřený prostor a hlasitý hluk magnetické rezonance vedou u 15 procent lidí ke klaustrofobii a dalších 20 procent pacientů reaguje na hluk a diskomfort pohyby při vyšetření. Proto je snahou společnosti Philips zlepšit komfort nemocných při vyšetření.

Je nutné myslet i na spokojenost vyšetřujícího týmu – radiologové patří k sedmi nejčastějším oborům se syndromem vyhoření, které se týká až 47 procent radiologů.

Vývoj nových technologií a jejich zařazení do rutinní praxe povede ke zlepšení výsledků zdravotní péče, a to i z hlediska nákladů, což je v současnosti suboptimální faktor; například jen opakování MRI navyšuje náklady na zdravotní péči ročně o 12 miliard USD.Panelisté k produktivitě vyšetření MRI

Před vyjádřením expertů zaznělo z videa, že komprimované (Compressed SENSE) 2D a 3D skeny jsou o 50 procent rychlejší při zachované kvalitě rozlišení. Při použití aplikací Ambient Expirience a In‑bore Connect se předejde až 70 procentům opakování skenů, což přispěje v mnoha případech k urychlení stanovení diagnózy, přičemž ke spokojenosti radiologů přispívá až o 60 procent vyšší rozlišení zobrazených skenů.

V následující diskusi se odborníci vyjadřovali k otázce: Jak lze zvýšit ve vašem zdravotnickém zařízení produktivitu práce MRI?

Online internetové hlasování ve 40 procentech (většina) dalo přednost zkrácení doby vyšetření MRI.

Rickmer F. Braren komentoval fakt, že radiologové potřebují kvalitní skeny, pokud možno hned „na první pokus“, bez nutnosti opakovat vyšetření. V minulosti byly kvalitní skeny podmíněny dlouhým časem sběru dat. Do konfliktu se dostávala kvalita a rychlost, což jsou parametry, které spolu úzce souvisejí, a hledání optimálního řešení spočívá v implementaci nových technologií, které zachovají kvalitu při zkráceném čase vyšetření, které předejde chybám v důsledku pacientových pohybů.Philips solution

Cost/benefit analýza představuje klíčový moment v managementu současných zdravotních systémů po celém světě. Z celosvětového pohledu došlo v letech 2004–2014 k poklesu úhrad zdravotní péče o 34 procent, ale odhad počtu případů chronických onemocnění mezi lety 1995 a 2025 stoupne o 45 procent a počet vyšetření MRI v letech 2012–2016 stoupl o 15 procent. To je důvodem, proč společnosti Philips záleží na růstu produktivity.

Dr. Mark Oswood uvedl, že úspor lze dosáhnout komprimací obrazů a zkrácením protokolů vyšetření. Dále je dobré předejít opakovaní skenů z důvodu pacientových pohybů v průběhu vyšetření, což je možné redukovat zkrácením doby vyšetření.

Dr. Harsh Mahajan komentoval tento problém tak, že jde o dvě odlišné záležitosti. První je pohodlí pacienta, včasné stanovení diagnózy a spokojenost lékaře, který včas stanovil diagnózu. Druhým pohledem je finanční návratnost investic. S tím souvisí i volba správných přístrojů, což může být i určitý přístroj magnetické rezonance, který je o 900 kg lehčí a jehož instalace nevyžaduje stavební úpravy, který může být instalován kdekoli v nemocnici. „Za vyšetření MRI se v Indii platí velmi málo, tedy mezi 35 až 100 USD, proto se musíme rozhodovat velmi pečlivě, ale bez nutnosti snížit kvalitu vyšetření,“ dodal dr. Harsh Mahajan.

Situaci ve Švýcarsku komentoval dr. Christoph Juli. „U nás tomu je podobně. Pro snížení úhrad ze zdravotního pojištění jsme nuceni hledat optimalizované řešení. Naštěstí můžeme využívat přistroj MRI Ingenia Ambition, který při zvýšení počtu vyšetření díky kratšímu času a snížením provozních nákladů vykazuje dobrou nákladovou efektivitu. Švýcarsko je na prvním místě v hustotě sítě pokrytí MRI, a tak v konkurenčním boji musíme zohlednit jak náklady, tak kvalitu vyšetření.“Komfort pacientů

Jak se odráží spokojenost pacientů na celkovém vjemu zdravotní péče? Podle internetové ankety je 44 procent lékařů přesvědčeno, že přátelské prostředí má významný podíl na úspěšném provedení MRI. Podle průzkumů je známo, že spokojenost pacientů se významně promítá do profitability zdravotnického zařízení.

Dr. Mark Oswood: „Zejména u dětí je nutné hned na první pokus dosáhnout kvalitního skenu. Věnujeme proto velkou pozornost přípravě dětského pacienta i jeho rodičů, aby následné vyšetření proběhlo bez problémů. Zejména hluk MRI bývá příčinou neúspěchu skenu u dětí. Důležité je i přátelské prostředí, respektive možnost zhlédnout oblíbené video v průběhu vyšetření.“

Dr. Harsh Mahajan dodal, že ke zvýšení komfortu pacientů na jeho klinice přispívá vzhled oddělení, které připomíná zahradu s travnatou podlahou. Video pomáhá nemocným zbavit se stresu a cítit se mnohem komfortněji.

Na otázku z auditoria, jak reagují nemocní na zkrácení doby vyšetření, reagoval Rickmer F. Braren: „Zejména onkologičtí pacienti, kteří mají bolesti, nemohou v klidu ležet dlouhou dobu, oceňují zkrácený protokol. Navíc kratší doba vyšetření na nových přístrojích poskytuje vysokou kvalitu zobrazení.“ Jeho slova následně potvrdil i dr. Mark Oswood.Komfort versus kvalita

Jak dosáhnout spokojenosti s kvalitou vyšetření bez ústupku z komfortu pacienta při vyšetření a rychlosti skenování? Internetová anketa jednoznačně s 35 procenty zvolila technologické inovace.

Dr. Rickmer F. Braren komentoval, že technologické inovace jsou klíčové pro uspokojivé výsledky vyšetření, aniž by bylo nutné snižovat komfort pacienta a prodlužovat dobu vyšetření. Zejména u onkologických pacientů s bolestmi, u nichž je nutné detekovat i malé metastázy, například v játrech, je nutné zvolit takový způsob skenu, který nezatíží pacienta dlouhou dobou vyšetření, jež by v důsledku pacientova diskomfortu/pohybů vedla k mylné diagnóze. Často je výsledek MRI východiskem pro rozhodnutí, zda pokračovat v paliativní léčbě, či zda zvolit radikální chirurgický postup.

CEO indické kliniky dr. Harsh Mahajan jednoznačně prohlásil, že nové technologie usnadňují diagnostiku u takových chorob, jako jsou mozkové nádory. V těchto případech nelze volit kompromisní řešení, které by upřednostňovalo některé z výše uvedených kritérií. V každém případě je nutné dosáhnout optimálního výsledku za odpovídajících podmínek. Budoucnost bude jistě patřit umělé inteligenci, která zhodnotí nálezy a nabídne optimalizované řešení.

Na otázku z pléna, jak dosáhnout optimálního/uspokojivého výsledku u obtížných pacientů, odpověděl dr. Christoph Juli, že při použití MR Ingenia Ambition není nutné přistupovat ke kompromisním řešením. Vyšetření probíhá zhruba v polovičním čase oproti „klasické“ MRI, a to při zachování maximálního komfortu pacienta. Jednoduchá navigace s prevencí chyb při zadávání skenu usnadňuje práci radiologického laboranta. Hodnotící lékař radiolog pak dostane sken vysoké kvality s výborným rozlišením. Navíc Ingenia Ambition je uzpůsobena pacientům jak velmi štíhlým, tak i obézním, aniž by u obézních došlo ke zkreslení zobrazení v důsledku vysoké tukové vrstvy v podkoží. Ingenia Ambition umožňuje i funkční a kontrastní vyšetření pacientů všech diagnóz.The Next MR Wave

Panel radiologů se nadále zabýval také rolí umělé inteligence, která by mohla nahradit mnoho úkonů radiologických techniků a asistentů. Možná v budoucnosti bude nápomocna i rutinnímu vyhodnocování výsledku skenů MRI, zatím však je ve fázi studií a klinických výzkumů. Dr. Christoph Juli si však nemyslí, že umělá inteligence jednou nahradí radiologa, protože pacienti chtějí vědět, kdo je pod jejich diagnózou podepsán.Vize do budoucnosti

Dr. Rickmer F. Braren vyjádřil přání, aby MRI byla dostupná pro všechny pacienty, kteří ji potřebují. Ve vědeckém kontextu si dr. Rickmer F. Braren přeje, aby bylo možné rutinně kvantifikovat nálezy MRI a hodnotit MRI biomarkery, což podpořil i dr. Christoph Juli.

Dr. Harsh Mahajan chce, aby pacienti našli zálibu v jeho MRI zahradě a aby umělá inteligence zkvalitnila výsledky vyšetřovacích metod. Přeje si, aby do radiologie vstoupila molekulární genetika a metabolomika ke zkvalitnění diagnostiky u konkrétních pacientů.

Dr. Mark Oswood vyslovil velmi aktuální myšlenku, že by se z MRI a z dalších vyšetřovacích metod nikdy neměl vytratit lidský rozměr, kontakt s pacientem a zohlednění jeho osobnosti.

Dr. Maartten Lequin vyslovit přání, aby radiologové nikdy nevyhořeli.

V závěru CEO Arjen Radder zdůraznil, že zobrazovací techniky jsou centrem moderní medicíny, bez nichž nelze učinit správnou diagnózu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené