Přeskočit na obsah

Česká vakcína prodlužuje celkové přežití u ovariálního karcinomu

Mimořádně pozitivní data společnost prezentovala na letošním zasedání Společnosti pro onkogynekologii (SGO), které právě proběhlo na Havaji.

 

Šlo o studii druhé fáze SOV02, která hodnotila přípravek aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/OvCa u předléčených nemocných s ovariálním karcinomem. Hlavním závěrem je, že přidání DCVAC/OvCa k chemoterapii prodlužuje celkové přežití nemocných o 13 měsíců v porovnání s chemoterapií samotnou.

„Finální analýza dat z klinické studie SOV02 ukázala, že pacientky s recidivou karcinomu vaječníků, kterým byl podáván přípravek DCVAC/OvCa, žijí podstatně déle než pacientky v kontrolní skupině. Tyto výsledky si stojí velmi dobře v silně konkurenčním prostředí klinického vývoje,“ vysvětluje hlavní investigátor studie prof. MUDr. David Cibula, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. Ten také právě prezentované závěry dává do kontextu s výsledky jiných studií, které u ovariálního karcinomu proběhly ať už s cílenou léčbou nebo imunoterapií. „Dosažené prodloužení celkového přežití je skutečně unikátní. Snese srovnání pouze s kombinací PARP inhibitorů a chemoterapie u relativně malé podskupiny žen s mutací genů BRCA. Je však třeba dodat, že zatím máme u přípravku DCVAC k dispozici studie fáze II. Na druhé straně, ani cílená léčba, ani dosavadní výsledky checkpoint inhibitorů u pacientek s ovariálním karcinomem podobné výsledky nepřinesly, a to ani ve fázi II svého vývoje,“ uvádí prof. Cibula.

Klinická studie SOV02 je randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + gemcitabin) po prvním relapsu u žen s platina-senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků.

Díky kombinaci imunoterapie s chemoterapií se dvou let od zahájení léčby dožilo 73 procent pacientek oproti 41 procentům u těch, které dostávaly pouze chemoterapii. Čas do progrese onemocnění se zvýšil z 9,5 na 11,3 měsíců, tento rozdíl nebyl statisticky významný. Léčba přípravkem DCVAC/OvCa nevykázala žádné významné vedlejší účinky.

Tato data jsou v souladu s již dříve zveřejněnými poznatky: “Jsme velmi rádi, že výsledky studie SOV02 v pokročilejším stádiu nádorového onemocnění vaječníků potvrdily nadějné výsledky ze studie SOV01 v časnějším stádiu, prezentované na prestižní onkologické konferenci ASCO 2018," říká prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., generální ředitel společnosti SOTIO s tím, že globální studie třetí faze se již připravuje.


Do studie SOV01 vstupovaly ženy v časnějším stadiu onemocnění (jednalo se o nepředléčené pacientky s karcinomem ovaria ve stadiu FIGO III). V tomto klinickém hodnocení dopadly významně lépe ženy, u nichž byla nejprve podána chemoterapie a teprve poté DCVAC/OvCa. Pokud byla chemoterapie podána současně s DCVAC/OvCa, vedlo to k podobným výsledkům jako v kontrolní skupině – benefit z aktivní imunoterapie nebyl velký. Ve studii SOV02 byl přípravek DCVAC/OvCa podáván pouze v kombinaci s chemoterapií, větev se sekvenční terapií design studie nezahrnoval. A taková kombinační terapie měla významný přínos. “Pro tyto diskrepance máme hypotézy a pracovali jsme s nimi při přípravě studie fáze III. Do rozhodování o finálním designu studie vstupují nejen výsledky ze studií fáze II, ale také velikost pacientské populace či „konkurenční prostředí“ v klinickém vývoji. V rozhodování o studii také hraje roli časový faktor, např. doba do dosažení primárního endpointu. V tuto chvíli se přikláníme k designu vycházejícímu z nastavení studie SOV02,“ říká prof. Špíšek.

Pro studii třetí fáze se předpokládá nábor prvních pacientek v druhé polovině letošního roku, měly by to být nemocné s první a druhou recidivou karcinomu ovária. Na výsledky bude nutné pochopitelně počkat několik let. „Studie by měla probíhat v Evropě i v USA. Jednáme o spolupráci s evropskou organizací onkogynekologů ENGOT, což je Evropská kolaborativní skupina pro klinické studie v onkogynekologii,“ říká prof. Špíšek.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…