Přeskočit na obsah

CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT Z NAŠICH DALŠÍCH TITULŮ... Právě vychází nová Medicína po promoci, z jejíhož obsahu vybíráme

Co je za posledních pět let nového v imunologii

 

  • Prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

 

Imunologie se sice jako obor vyvíjela oproti klasickým oborům medicíny relativně pozdě, nicméně její vývoj byl velmi rychlý, v posledních letech až bouřlivý. V průběhu tohoto vývojového procesu se také velmi mění pojetí imunologie a její dopad do ostatních oblastí. V současnosti již není imunologie vnímána pouze jako teoretická věda zabývající se specializovanými imunitními buňkami a reakcemi. Právě základní vlastnosti imunitního systému, který je v organismu zastoupen prakticky všude a vykonává neustále své základní funkce obrany a udržení rovnováhy a integrity organismu, jsou příčinou toho, že se imunitně podmíněná onemocnění objevují ve všech specializacích a diskutují se nejenom jako nemoci orgánové, ale i jako onemocnění celková, systémová, metabolická i psychická a mají dopad do všech sfér nemoci a zdraví. Rozvoj teoretické báze imunologie umožňuje také vývoj zcela nových diagnostických, ale hlavně léčebných strategií. V roce 2013 byla dokonce imunoterapie nádorů prohlášena za průlom roku v již tradičně vyhlašovaném „Breakthrough of the year“.Náhlá srdeční smrt

 

  • Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

 

Náhlá srdeční smrt (NSS) se vyskytuje u mužů asi 3–4× častěji než u žen (v roční incidenci případů) a její výskyt narůstá s věkem. Vyšší incidence případů byla zaznamenána v zimních měsících. Z velkých studií i empirických případů vyplývá, že nejčastější etiologií NSS je závažná srdeční arytmie (obvykle fibrilace komor). V Evropě se odhaduje, že denně postihne oběhová zástava asi 2 500 osob. Kouření zvyšuje riziko NSS až o téměř 50 %. Bohužel, u 40– 50 % všech případů NSS se jedná o srdeční zástavu bez předchozích příznaků. Validní statistická data NSS mladých osob neexistují, i když i zde se zdá, že nejčastější příčinou je primární fibrilace komor různé etiologie. Z dostupných zdrojů plyne, že zhruba ve 30 % případů NSS zejména u mladých osob byly zjištěny strukturální srdeční změny, přibližně u 30 % se nepodaří příčinu zjistit a zbylá úmrtí se přikládají genetickým vlohám, řadě srdečních chorob a kombinaci genetického a organického postižení srdečních struktur.Nežádoucí účinky očkovacích látek: oddělování mýtů od skutečnosti

 

  • Jeanne P. Spencer, Ruth H. Trondsen Pawlowski, Stephane Thomas

 

Komentář: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Vakcíny představují jeden z nejúspěšnějších příkladů pokroku v medicíně moderní doby. Současní rodiče však nejsou s většinou nemocí, kterým lze očkováním zabránit, obeznámeni. Z tohoto důvodu ve zvyšující se míře zpochybňují nutnost imunizace svých dětí, zvláště když žádná vakcína není zcela prosta nežádoucích účinků nebo rizika vzniku komplikací. Rodinní lékaři by měli být informováni o rizicích a přínosech doporučených očkování. V současné době je thimerosal používán pouze u vakcín proti chřipce ve vícedávkových lahvičkách a expozice této látce prostřednictvím vakcín není spojena s nežádoucími neurologickými následky. Použití očkovacích látek proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám není spjato s rozvojem autismu. Podání očkovacích látek je spojeno s rozvojem lokálních reakcí, jako je bolest a erytém. Vakcíny proti rotavirům zvyšují v minimální míře riziko vzniku invaginace, zatímco jiné vakcíny mírně zvyšují riziko vzniku synkop. Ačkoli je očkování vakcínou proti lidským papilomavirům doporučováno pro všechny chlapce a dívky, míra proočkovanosti zůstává nízká. Lékaři by měli rodiče v případě, že zvažují odmítnutí očkování, nasměrovat na důvěryhodné informační zdroje. V případě, že dojde k odmítnutí doporučeného očkování, je zásadním krokem správně vedená dokumentace. Systém hlášení nežádoucích účinků očkovacích látek (The Vaccine Adverse Event Reporting System) a Národní program odškodňování za poškození očkovacími látkami (National Vaccine Injury Compensation Program) sledují nežádoucí účinky a umožňují poskytnout odškodnění za zdokumentovanou újmu způsobenou očkováním.HIV tady a teď

 

  • MUDr. David Jilich

 

Infekce HIV bývá často označována za novodobou metlu lidstva nebo také za přirozený důsledek nezřízeného sexuálního chování. Ve skutečnosti se jedná o virovou infekci postihující lidský imunitní systém. Virus lidské imunodeficience (HIV) se na konci minulého století rozšířil po celém světě a způsobil tak pandemii, která dosud postihla desítky milionů osob a srovnatelný počet již usmrtila. Infekci HIV je možno účinným způsobem léčit za použití antiretrovirotik. Stále ale neexistuje způsob, jak HIV z lidského organismu kompletně eradikovat. Zdravotní péče o osoby s HIV infekcí je koncentrována v HIV centrech. Pro poskytování komplexní péče je však nezbytná spolupráce lékařů všech odborností včetně praktických lékařů pro dospělé i děti.HDL cholesterol a kardiovaskulární onemocnění

 

  • MUDr. Renáta Aiglová

 

Kardiovaskulární onemocnění jsou závažnou problematikou současné doby v průmyslových zemích. Mezi jejich rizikové faktory patří mimo jiné i dyslipidémie. Řada studií a metaanalýz se zaměřovala zejména na vliv LDL cholesterolu jak v primární, tak v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. HDL cholesterol se již dlouhou dobu považuje za ateroprotektivní a jeho nízká koncentrace v séru se řadí mezi rizikové faktory; HDL cholesterol však nemůžeme chápat jako homogenní skupinu a jeho některé frakce se mohou za určitých okolností chovat opačně. Jen velmi málo studií bylo přímo cíleno na vliv HDL cholesterolu na výskyt a prevenci kardiovaskulárních onemocnění. I přesto, že dosud nebyla stanovena přesná cut‑off hodnota pro riziko kardiovaskulárních onemocnění, můžeme koncentraci HDL cholesterolu využívat zejména v sekundární prevenci.Kombinace sakubitril/valsartan v léčbě srdečního selhání: fakta ze studie PARADIGM‑HF a zajímavé momenty ze sekundárních analýz

 

  • MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

 

Kombinace sakubitril/valsartan je novým duálním antagonistou receptorů pro angiotenzin II a neprilysinu (ARNI). Dosud největší klinická studie provedená u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory srdeční – PARADIGM‑HF (Prospective Comparison of ARNI with ACEI to determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart failure Trial) – prokázala superioritu kombinace sakubitril/valsartan nad enalaprilem v primárním cíli kardiovaskulární mortality a hospitalizace pro srdeční selhání, ale i v mortalitě celkové a v dalších sledovaných parametrech. Léčba byla dobře tolerována. Nová léčba mění průběh srdečního selhání. Nové poznatky jsou již implementovány v odborných doporučeních.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené