Přeskočit na obsah

Co mohou primární péči přinést týmové praxe?

týmové praxe
Ilustrační foto. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Na jednání Pracovní skupiny pro reformu primární péče byl dne 18. dubna 2024 představen společný koncept Sdružení praktických lékařů České republiky (SPL ČR), Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD ČR), Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP (OSPDL ČLS JEP) Týmové (dříve sdružené) praxe. Možná si vzpomenete, že všeobecní praktičtí lékaři (VPL) a praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD) již v loňském Dohodovacím řízení (DŘ) přišli s návrhem úhradového mechanismu takovýchto praxí, který však nakonec nebyl přijat. Podpora vzniku sdružených (týmových) praxí praktických lékařů je jedním z cílů plánu Reforma primární péče a Národní strategie Zdraví 2030, který dosud nebyl realizován. Proto jsme v letošním roce představili podstatně komplexnější materiál, se kterým bych Vás rád nyní ve stručnosti seznámil.

Bez názvuTýmové praxe mají svůj původ v anglosaských a skandinávských zemích a jsou budoucností poskytování primární péče v České republice v oboru VPL a PLDD. V zemích, které dnes určují trendy vývoje primární péče a jsou nám zároveň blízké svým zdravotním systémem, jako je Nizozemsko, Belgie či Norsko, jsou týmové praxe převažujícím modelem v poskytování péče praktických lékařů. Velice rychle se prosazuje i v sousedním Německu a Rakousku, tedy v zemích, kde se donedávna uplatňoval, stejně jako v ČR, tradiční model praxe jeden lékař a jedna sestra.

Z právního hlediska nebrání vzniku a provozu týmových praxí v ČR žádné překážky. Limitem je však neexistence úhradového mechanismu, který by tento typ praxe podporoval a zohlednil náklady na jejich vznik a provoz, jež jsou vyšší než v případě běžné praxe jeden lékař – jedna sestra. Problémem jsou především personální, ale také provozní a stavebně‑technické limity, které jsou společné většině ordinací praktických lékařů v ČR. Vznik týmové praxe vyžaduje nemalé investice v této oblasti, které nelze realizovat při stávajícím způsobu úhrady péče ordinací praktických lékařů. Přesto již dnes ojedinělé týmové praxe praktických lékařů existují a další vznikají, jedná se však o živelný proces. Cílem připravovaného materiálu bylo najít shodu všech profesních a odborných organizací praktických lékařů (VPL a PLDD) a definovat parametry správné týmové praxe, která si zaslouží zvláštní úhradový mechanismus a podporu Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) při získávání prostředků z dotačních programů. Zároveň však není jeho ambicí říci, že nejsou možné jiné formy týmové spolupráce praktických lékařů, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

Týmová praxe je založena na spolupráci více kvalifikovaných lékařů disponujících multidisciplinárním týmem zdravotnických a nezdravotnických pracovníků (zdravotní sestry, kromě sestry spolupracující s lékařem v ordinaci také samostatně pracující sestry s různým funkčním zaměřením, např. edukační sestra, terénní sestra atd., administrativní pracovník, ev. recepční či sociální pracovník). Přinášejí tak vyšší dostupnost péče, její lepší organizaci, a tím vyšší efektivitu. Umožňují lépe realizovat nové kompetence praktických lékařů a sdílení přístrojové a POCT (Point‑of care testing) techniky, čímž zvyšují kvalitu poskytované péče. Lépe se vyrovnávají s nároky na elektronizaci zdravotnictví, IT vybavení a bezpečnost a s nároky na zajištění kvality, právními požadavky a s rostoucí administrativou. Jsou ideálním a přirozeným prostředkem pro realizaci generační výměny při zachování kontinuity péče o pacienta. Umožňují práci na zkrácené úvazky, čímž mohou vyjít vstříc poptávce ze strany mladých lékařek (lékařů) na mateřské či rodičovské dovolené a využít jejich jinak nevyužitý personální potenciál.

Co tedy mohou týmové praxe VPL a PLDD dnes přinést primární péči v ČR? Především personální stabilizaci jednotlivých praxí a plynulou generační obměnu při zachování kontinuity péče o registrované pacienty. (Týmová praxe nezaniká v okamžiku, kdy jeden lékař ukončí svoji činnost např. ze zdravotních důvodů.) Zastavení rozpadu sítě PLDD a VPL, zlepšení dostupnosti a zvýšení kapacity sítě PLDD a VPL a zajištění primární zdravotní péče pro téměř 600 000 pacientů, kteří dnes nemají svého registrujícího PLDD či VPL.

Přivedou lékaře a lékařky dosud stojící mimo systém (MD, RD, důchodci, rekvalifikanti) mimo jiné tím, že jim umožní práci na zkrácené úvazky, a cílem je také přivést lékaře zaměstnané na nevytížených pediatrických odděleních do terénu. Zlepší kvalitu poskytované péče tím, že přinesou více kapacit na prevenci, screening, očkování a dispenzarizaci chronických pacientů. A zajistí robustní síť školicích pracovišť pro postgraduální vzdělávání VPL a pediatrů.

Uvědomujeme si, že podpora vzniku a provozu týmových praxí by mohla přinést některé nežádoucí efekty, které mohou primární péči poškodit. Při definování parametrů týmových praxí a tvorbě pravidel pro jejich úhrady jsme se toto riziko snažili minimalizovat. Týmové praxe nesmějí vést k centralizaci primární péče a ke zhoršení její regionální dostupnosti. Cílem není zhoršení podmínek pro výkon samostatné praxe PL jako svobodného povolání ani vznik dalších řetězcových poskytovatelů či snížení konkurence. Chceme zahájit proces vzniku týmových praxí a zajistit podporu financování zvýšených nákladů na jejich vytvoření z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to prostřednictvím cíleného úhradového mechanismu. Předpokládáme, že podmínky a pravidla pro fungování týmových praxí PL budou kontinuálně upravovány v reakci na jejich rozvoj a společně s plátci a ministerstvem budeme pracovat na jejich další kultivaci.

Součástí představeného návrhu je přesná definice týmové praxe včetně jejího personálního zabezpečení a povinného technického a věcného vybavení, jež znamenají podstatně vyšší standard vybavení diagnostickými a POCT přístroji, než je tomu u běžné ordinace VPL či PLDD. Jasně definovány jsou také vstupní parametry pro nasmlouvání tohoto typu praxe, včetně závazku registrovat nové pacienty a školit nové lékaře v postgraduální přípravě.

Tento koncept týmových praxí získal podporu MZ ČR a je jednou z priorit DŘ pro rok 2025 v segmentu praktických lékařů, kde jsme předložili podrobný návrh na cílený úhradový mechanismus pro týmové praxe, který má zajistit podporu financování zvýšených nákladů na jejich vznik z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o sdílení rizika mezi ZP a poskytovatelem na pokrytí vstupních a provozních nákladů spojených s navýšením kapacit ordinací PLDD, VPL s cílem zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce a navýšení registrací nových pojištěnců do péče.

MUDr. Petr Šonka
Předseda Sdružení praktických lékařů pro dospělé

Sdílejte článek

Doporučené