Přeskočit na obsah

Covidový rok z pohledu dodavatele NIS

Pandemie covidu přinesla nebývalou dynamiku i do práce vývojářů nemocničních informačních systémů českých nemocnic. Nové požadavky na komunikaci nemocničního informačního systému s Informačním systémem infekčních nemocí (ISIN), rezervačním systémem na očkování, objednávání na testy a podobně přicházely náhle a změny, které je potřeba zapracovat, přicházejí často.


Co to znamenalo z pohledu dodavatele nemocničních informačních systémů? S umístěním odběrových center pro testy na COVID‑19 do nemocnic přišla velká administrativní zátěž. „Například rozšíření z klasického webového objednávání na objednávání na testy COVID jsme nabízeli za cenu prací,“ říká Ing. Daniel Rzyman, produktový manažer ze společnosti Stapro.

Někteří jeho klienti měli další nápady na zjednodušení administrativy spojené s testováním. „Například pomocí portálu portal.jihnem.cz jsme umožnili objednání na test z prostředí webového objednávání s předzaložením pacienta v NIS tak, aby minimalizovalo administrativu spojenou s příchodem velkého množství pacientů do odběrových míst,“ popisuje jeden z projektů covidové doby Ing. Rzyman.


Laboratoře komunikují s ISIN, armádou i hygienou…

Nárůst administrativy dopadl stejně, ne‑li víc na laboratoře, které předávají výsledky testů na covid do ISIN, pro samoplátce vytvářejí v ISIN i žádanky, předávají statistické přehledy do registru COVID‑FORMS, který spravuje Armáda ČR, kromě toho je laboratoř povinna po stanovení výsledků informovat o výsledku vyšetřovanou osobu a zároveň předat výsledky hygienické stanici. To je poměrně čilý tok dat na různá místa do různých informačních systémů. „Laboratoře, které provádějí analýzy COVID‑19, se musejí vypořádat s nárůstem činností, které kolem této problematiky v posledním roce vznikly. Výše uvedené činnosti lze automatizovat v laboratorním informačním systému FONS Openlims (FO),“ říká Ing. Ivan Červinka, produktový manažer společnosti Stapro. Přitom některé moduly, které byly do laboratorních informačních systémů vytvořeny kvůli covidu, jsou použitelné i na jinou agendu než tu covidovou. A tak možná budou chodit elektronické výsledkové listy a SMS notifi kace výsledků testovaným osobám, případně lékařům, kteří je na vyšetření pošlou, i po jiných laboratorních vyšetřeních. „SMS notifi kace jsou obecně použitelné pro informaci například o patologickém výsledku žadateli o vyšetření nebo přímo vyšetřované osobě. Předání výsledkového listu vyšetřované osobě elektronickou cestou je možné použít například pro rychlé informování diabetiků o výsledku kontrolních vyšetření,“ uvádí Ing. Červinka.


Rezervace k vakcinaci a její evidence

Další nová agenda, kterou administrují nemocnice, je očkování proti COVID‑19. V této věci zjednodušuje práci propojení nemocničního informačního systému s centrálním rezervačním systémem Reservatic a s registrem očkování v ISIN. „V klinických systémech FONS Akord, FONS Enterprise a Stapro MEDEA jsme vyvinuli modul, který vznikl jako podpora evidence vakcinace proti COVID‑19,“ popisuje Ing. Petra Bičišťová, produktová manažerka společnosti Stapro. „Pacien ty přicházející k očkování není nutné vyhledávat, pouze se vyberou z diáře daného pracoviště. Evidence vakcinace se zaznamená do dokumentace pacien ta v klinickém systému, všechny již známé údaje jsou automaticky doplněny, validovány oproti číselníkům a odpovídají platné metodice ÚZIS. Zadané informace se automaticky odešlou do registru ISIN. Zdravotník nemusí nic opisovat a má jistotu, že splnil zákonnou povinnost o evidenci vakcinace dle platné metodiky MZ,“ říká Ing. Bičišťová. „Díky tomu, že se evidence provádí do klinického systému, je zápis svázán i s vykázáním provedené vakcinace plátci péče,“ dodává.


Hlavně efektivně

Souvislost s vykazováním a úhradami je přitom podstatná. Jedna věc je, že zcela bez jakékoli soft warové podpory by bylo nepředstavitelné agendu kolem odběrů na COVID‑19 a očkování proti němu vůbec zvládnout a dostát při tom povinným podmínkám. Druhá věc ale je, s jakou efektivitou se je daří zvládat, protože i tady platí, že čas jsou peníze. „Pro naše zákazníky jsou to nové aktivity, které dostanou zaplacené, a tak je pro ně efektivita důležitá. Navýšení efektivity jde v přímé úměře se ziskem,“ poznamenal Ing. Jan Horák, ředitel úseku strategického rozvoje produktů společnosti Stapro. Komunikaci s centrálními systémy nestačilo nastavit jednou a nechat běžet. Datová rozhraní se průběžně mění a na to také reagují vývojáři. „Platbou servisní podpory dodáváme i veškerá legislativní rozšíření, která zejména v případě registru ISIN a jeho rozhraní API jsou velmi četná, mění se a rozšiřuje datové rozhraní a komunikace. Zapracovávat změny je nutné okamžitě, maximálně v řádu dní, a to včetně uvolnění a instalace příslušných změn nemocnicím a laboratořím,“ říká Ing. Horák.

Mezi dopady covidu na nemocniční a laboratorní informační systémy se přidává také poptávka po sofi stikovaných telemedicínských řešeních. Že o to mají některé nemocnice zájem, potvrzuje i zkušenost Ing. Daniela Rzymana. „Spolu se subdodavatelem připravujeme telemedicínu jako jedno z řešení do našeho portálu pacienta. Současně také budeme nabízet možnost distanční telekonzultace jak pro ambulantní, tak pro nemocniční sféru,“ uvedl.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené