Přeskočit na obsah

Čtvrtstoletí účinné a bezpečné léčby perindoprilem

K nejpodstatnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění patří arteriální hypertenze a hyperlipidemie. Zásadní roli v úspěšné léčbě těchto poruch hrají inhibitory ACE, které jsou schopny ovlivnit různá stadia vývoje onemocnění. I zde ale platí, že nejúčinnější je začít s jejich podáváním včas. Úspěšnost léčby navíc zvyšují dnes již dostupné fixní kombinace.Hlavní indikací inhibitorů ACE je léčba hypertenze, srdečního selhání a sekundární prevence po infarktu myokardu (IM), kde tyto přípravky patří mezi farmaka první volby. Jedním z léků této skupiny je perindopril, jehož účinnost byla navíc prokázána i v oblasti sekundární prevence po cévní mozkové příhodě. Svoji účinnost a bezpečnost v léčbě kardiovaskulárních onemocnění prokazuje perindopril v praxi již 25 let.

Jde o dlouhodobě působící lipofilní inhibitor ACE významně snižující koncentraci angiotenzinu II a zvyšující koncentraci bradykininu, který se od ostatních liší řadou specifických vlastností. Preferován je zejména pro svůj pomalý nástup a dlouhou dobu účinku, což souvisí i s relativně nízkým výskytem nežádoucích účinků. Jeho výrazného antihypertenzního potenciálu je navíc dosaženo již dávkou 5 mg. K dalším výhodám perindoprilu oproti jiným inhibitorům ACE patří:

 

 • vyšší plazmatická a tkáňová inhibice ACE,

 

 

 • k dosažení maximální efektivní dávky není zapotřebí titrace,

 

 

 • po první dávce v případě srdečního selhání nedochází k hypotenzi,

 

 

 • zlepšení koronárního průtoku u ICHS,

 

 

 • poměrně nízký výskyt kašle, a to i navzdory větší selektivitě probradykininových receptorů,

 

 

 • vyšší inhibice endoteliální buněčné apoptózy,

 

 

 • nižší mortalita u IM,

 

 

 • výraznější snížení hladiny rezistinu u stabilní ICHS,

 

 

 • účinnější ACE inhibice v mozku ve srovnání s qiunaprilem.

 


Jak uvádějí autoři článku uveřejněného v časopise KARIM k 25 letům úspěšného působení perindoprilu v kardiologii, v současné době největší význam perindoprilu tkví v jeho fixních kombinacích s indapamidem, amlodipinem, bisoprololem nebo atorvastatinem. Právě fixní kombinace se ukázaly být přínosem v podstatě u všech pacientů s kardiovaskulárním postižením, počínaje hypertenzí přes srdeční selhání, stavy po mozkové příhodě až po diabetes či poruchu lipidů. Tyto fixní kombinace mají dokumentovaný 24hodinový účinek všech složek a teoretické předpoklady i jasné důkazy pro to, že jsou účinné nejen v léčbě hypertenze, ale i dalších kardiovaskulárních onemocnění.INHIBITORY ACE VE SVĚTĚ KLINICKÝCH STUDIÍ

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu jsou dnes dobře známou a široce používanou skupinou léčiv s nezastupitelnou pozicí v kardiologické léčbě. Klasickými indikacemi pro jejich použití, které byly prokázány řadou velkých kontrolovaných klinických studií, jsou hypertenze, srdeční selhání a stavy po IM. Jejich přínos v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční potvrdila např. studie HOPE, studie EUROPA prokázala účinnost léčby perindoprilem u nemocných s menším množstvím přidružených chorob a prokázanou ICHS. Účinek inhibitorů ACE v prevenci potvrdila i další v posledních letech publikovaná klinická hodnocení, jako např. studie MICRO‑HOPE, SECURE a QUO VADIS.

Dnes již také víme, že inhibitory ACE jsou schopny zpomalit, zvrátit, nebo dokonce zlepšit dilataci levé komory u pacientů po IM, což se pochopitelně odráží i na nižším výskytu komplikací. V této souvislosti je namístě zmínit randomizovanou, placebem kontrolovanou studii PREAMI, která sledovala účinnost perindoprilu (n = 1 252 nemocných starších 65 let po nedávném IM a s EF LK ≥ 40 %). Přestože u těchto nemocných byla, s ohledem na mírnější dysfunkci, relativně nižší šance docílit benefitu, ukázalo se, že perindopril vedl ke statisticky významné 46procentní redukci nepříznivé remodelace levé komory. Ze subanalýzy studie PERSPECTIVE vyplynulo, že podávání perindoprilu vedlo k regresi nekalcifikovaných aterosklerotických plátů.

Jak lze vidět jen z několika uvedených studií, inhibitory ACE hrají v současném světě kardiologie významnou úlohu a jak klinická hodnocení, tak i léta praxe prokázala jejich signifikantní vliv na celkovou mortalitu, incidenci IM a nově vzniklého srdečního selhání. I podle nejnovějších evropských odborných doporučení patří inhibitory ACE stále mezi léky první volby.

Jejich význam ale nespočívá jen v účinné léčbě hypertenze a srdečního selhání či v jejich preventivním užívání pro snížení rizika ICHS a cerebrovaskulárních příhod, ale důležitou úlohu hrají i v souvislosti s diabetem. Diabetes mellitus dnes již neznamená pouze léčbu hyperglykemie, ale komplexní léčbu všech abnormit včetně prevence makro- i mikrovaskulárních komplikací. K vlastnostem inhibitorů ACE patří i schopnost zpomalit progresi nefropatie, která je závažnou komplikací diabetu. Právě pro svůj nefroprotektivní účinek jsou inhibitory ACE vhodné v prevenci vzniku a progrese renálních komplikací diabetu. Účinností léčby kombinací perindoprilu s diuretikem (indapamidem) u pacientů s diabetem 2. typu se zabývala studie ADVANCE, která hodnotila klinický dopad intenzivní léčby krevního tlaku a hyperglykemie u diabetiků 2. typu na výskyt makrovaskulárních a mikrovaskulárních komplikací diabetu. Její výsledky ukazují statisticky významné snížení rizika závažné vaskulární příhody včetně úmrtí a v souvislosti s hyperglykemií studie prokázala statisticky významné snížení mikrovaskulárních komplikací, zejména nefropatie.KOMBINACE ZVYŠUJE ADHERENCI K LÉČBĚ

Až za polovinou úmrtí v Evropě stojí postižení koronárních tepen, celá třetina těchto onemocnění je přičítána hypertenzi nebo dyslipidemii. Jak se ukazuje, ty často koexistují, až polovina pacientů totiž trpí obojím. Důležité je, že jeden faktor potencuje dopad druhého. Bohužel kvůli jejich dlouhému asymptomatickému průběhu jsou oba tyto klinické problémy z velké části stále podceňovány a nedostatečně léčeny.

I proto současné guidelines Evropské kardiologické společnosti (ESC) doporučují zjednodušení léčebných režimů. Řada klinických studií totiž potvrdila, že kombinace látek v jedné tabletě zvyšuje adherenci pacientů k léčbě, např. studie IMPACT (n = 513) uvádí zvýšení adherence z 46 procent v případě klasické léčby na 81 procent při užívání jedné kombinované tablety. Obdobně ve studii UMPIRE (n = 2 002) dochází ke zvýšení adherence ze 60 na 85 procent, nebo GAP (n = 623) ze 47 na 70 procent. Celkově lze shrnout, že díky kombinované léčbě dochází ke zlepšení adherence až o 44 procent.

Kombinací léčiv se zvyšuje adherence a terapeutických cílů se dosahuje znatelně rychleji. Při dostatečném zvýšení adherence se totiž snižuje výskyt kardiovaskulární příhody téměř o 50 procent. Důležitou kombinací a první svého druhu dostupnou na českém trhu je kombinace perindoprilu s betablokátorem bisoprol fumarátem. Podle prezentované subanalýzy studií ADVANCE, EUROPA a PROGRESS u podskupiny pacientů užívajících betablokátor (n = 11 418) vedla kombinace perindoprilu a betablokátoru oproti kombinaci placeba a betablokátoru k 20procentnímu snížení složeného primárního cílového ukazatele (zahrnujícího kardiovaskulární mortalitu, nefatální IM a CMP), 23procentnímu snížení fatálního a nefatálního infarktu myokardu, 27procentnímu snížení KV mortality a 22procentnímu snížení celkové mortality. Jen studie PROGRESS prokázala, že aktivní léčba perindoprilem s ev. přidáním indapamidu vedla ke statisticky významnému snížení rizika cévní mozkové příhody oproti placebu o 28 procent, snížení počtu nefatálního IM o 38 procent a ke snížení výskytu nového srdečního selhání o 26 procent a potvrdila tak, že perindopril je účinným a bezpečným lékem i v oblasti prevence CMP. Studie CAFE zase prokázala, že perindopril v kombinaci s amlodipinem je schopen ovlivnit parametry tuhosti cévní stěny a centrální arteriální tlak.

„V důkladné metaanalýze 42 studií bylo dokonce prokázáno, že léčba dvojkombinací antihypertenziv základních skupin je přibližně 5krát účinnější než zdvojnásobení dávky jednoho léčiva. Metaanalýza Bangaloreho pak prokázala, že podávání léků ve fixní kombinaci je asi 1,5krát účinnější než podávání stejných léků v jednotlivých tabletách. Perindopril s řadou dalších přípravků snižujících krevní tlak, ochraňujících selhávající myokard či s hypolipidemickým účinkem tak výrazně zlepšuje nejen přístup nemocných k léčbě (compliance), ale také zlepšuje léčebné výsledky u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními,“ uvádějí autoři článku Perindopril a léčba kardiovaskulárních onemocnění aneb 25 let úspěšného působení perindoprilu v kardiologii prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně, prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno.

K dostupným kombinacím v současné době patří:

 

 • ACEi + diuretikum – perindopril a indapamid (Prestarium Neo Combi)

 

 

 • ACEi + blokátory vápníkového kanálu – perindopril a amlodipin (Prestance)

 

 

 • ACEi + betablokátory – perindopril a bisoprolol (Cosyrel)

 

 

 • ACEi + blokátor vápníkového kanálu + diuretikum – perindopril, amlodipin, indapamid (Triplixan)

 

 

 • ACEi + blokátor vápníkového kanálu + statin – perindopril, amlodipin, atorvastatin (Lipertance)

 


Hypertenze a vysoká koncentrace LDL cholesterolu patří k nejpodstatnějším rizikovým faktorům vzniku kardiovaskulárních onemocnění, objevují‑li se současně u téhož pacienta, vedou k významnému nárůstu rizika kardiovaskulárních chorob. Jak se ukazuje, kombinace statinů s antihypertenzivy, zejména inhibitory ACE a blokátory kalciových kanálů, může efektivně zlepšit souběžnou kontrolu hypertenze a hypercholesterolemie. Velkým přínosem pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním trpící hypertenzí je kombinace betablokátorů s inhibitory ACE podávaná v jedné tabletě, což výrazně přispívá ke snížení non‑adherence k léčbě, a tudíž snižuje riziko dalších komplikací a celkové mortality.

Zdroj: Vítovec J, et al. Perindopril a léčba kardiovaskulárních onemocnění aneb 25 let úspěšného působení perindoprilu v kardiologii. Kardiol Rev Int Med 2018, 20(3): 218–222.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…