Přeskočit na obsah

Další krok k transparentní seberegulaci firem. Nový Etický kodex AIFP vešel v platnost

Tak jako spolupráce farmaceutických firem se zdravotníky, se zdravotnickými zařízeními a pacientskými organizacemi má být transparentní, tak i pravidlům pro tuto oblast sluší průhlednost a přehlednost. Právě to má přinést nový Etický kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), který v sobě konsoliduje několik dřívějších dokumentů.


Od 1. ledna nabyl účinnosti nový Etický kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, kterým se mají řídit všechny její členské společnosti při propagaci svých produktů před zdravotníky, při interakci se zdravotnickými odborníky, zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi a jejich zástupci. Upravuje pravidla pro sponzoring akcí, vzdělávání nebo grantovou podporu. Kodex AIFP platí pro všechny typy komunikace a interakce, a to jak tradiční, tak i digitální.

„Nový kodex je lokalizovanou transpozicí celoevropsky závazného Etického kodexu Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA). Jako takový je dalším krokem inovativního farmaceutického průmyslu na cestě za účinnou transparentní seberegulací,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP.


Interakce se zdravotnickými odborníky

Nový Etický kodex mimo jiné připomíná pravidla pro konání akcí a poskytování pohoštění a ubytování. Veškeré akce se musejí konat ve „vhodných“ lokalitách a na „vhodných“ místech konání, která přispívají k naplnění hlavního účelu akce, přičemž je třeba se vyhýbat místům, která jsou „proslulá“ svými volnočasovými zařízeními nebo která jsou „extravagantní“, uvádí se v kodexu.

Pravidla pro pozvání na akce jsou velmi podrobná. Akce musí mít přímou souvislost s odborností zdravotnického odborníka nebo s oblastí odborného zájmu pracovníka zdravotnického zařízení nebo zástupce pacientské organizace. Účastníci se na místo konání akce nesmějí dostavit dříve než 24 hodin před zahájením akce a musejí je opustit do 24 hodin po jejím skončení. Vědeckému nebo vzdělávacímu programu na akci přitom musí být věnováno vždy nejméně 75 procent obvyklé pracovní doby.

Smlouvy mezi členskými společnostmi AIFP a zdravotnickými odborníky na poskytování služeb jsou povoleny pouze v případě, že jsou takové služby poskytovány za účelem podpory zdravotní péče, výzkumu nebo vzdělávání a že nepředstavují pobídku k doporučování a/nebo předepisování, nákupu, dodávce, prodeji nebo podávání konkrétních léčivých přípravků. Odměna za služby je přiměřená a odráží spravedlivou tržní hodnotu poskytovaných služeb. Je tudíž zakázáno uzavírat symbolické smlouvy o poskytování konzultačních služeb, které by sloužily pouze k ospravedlnění vyplacení odměny zdravotnickým odborníkům nebo zástupcům pacientských organizací.


Propagace léčivých přípravků

Propagační tvrzení musejí být podle Etického kodexu platná, přesná, vyvážená, nestranná, objektivní a dostatečně úplná, aby zdravotnickému odborníkovi umožňovala vytvořit si vlastní názor na terapeutickou hodnotu daného léčivého přípravku. Propagace musí podporovat racionální použití léčivých přípravků jejich objektivní prezentací, bez přehnaných tvrzení o jejich vlastnostech.

Etický kodex se podrobně věnuje tomu, za jakých podmínek je možné využívat srovnávací reklamu, propagační materiály pro „připomínkovou“ reklamu a další formy propagace. Také uvádí pravidla pro obesílání zdravotníků propagačními materiály. Mimo jiné propagace musí být cílena pouze na ty zdravotnické odborníky, u kterých lze důvodně předpokládat potřebu či zájem o dané konkrétní informace. Ke všem propagačním materiálům týkajícím se léčivých přípravků musejí být připojeny úplné nebo zkrácené informace o léčivém přípravku v souladu se souhrnem údajů o léčivém přípravku (SPC).


Informační a vzdělávací materiály

Samostatnou kapitolou je vzdělávání lékařů a poskytování informačních materiálů nebo předmětů k použití v ordinaci. Členské společnosti AIFP se mohou podílet na různých typech lékařského vzdělávání, ale tyto aktivity nesmějí představovat propagaci použití léčivého přípravku mimo schválenou indikaci ani jinou zakázanou propagaci. Při financování nezávislého lékařského vzdělávání nebo organizování činností spojených s lékařským vzděláváním musejí členské společnosti zajistit, aby jejich účast a role byla od samého počátku jednoznačně přiznaná a zjevná.

Jak informační materiály, tak i předměty pro použití v ordinaci může firma poskytovat, jen pokud jsou nepatrné hodnoty. Tyto předměty nesmějí svou povahou umožňovat obcházení zákazu poskytování darů. Takové materiály a předměty mohou obsahovat název členské společnosti, ale nesmějí být označeny značkou přípravku, ledaže by byl název léčivého přípravku zásadní pro správné použití materiálu nebo předmětu ze strany pacienta. Celková hodnota všech informačních nebo vzdělávacích materiálů a předmětů pro použití v odborné zdravotnické nebo lékárenské praxi poskytnutých jednomu zdravotnickému odborníkovi nesmí být vyšší než 1 500 Kč za jeden rok (to neplatí pro vlastní marketingové/vzdělávací materiály členských společností).

Etický kodex obsahuje také pravidla pro zveřejňování informací o placení odborníků farmaceutickými firmami. Některé takové informace se zveřejňují souhrnně za zdravotnické zařízení, obvykle se ale zveřejňují individuálně za každého zdravotnického pracovníka a každou firmu.


Pravidla přísnější než zákon

Etický kodex stanoví závazná, vymahatelná samoregulační pravidla, která jsou v mnohém přísnější a konkrétnější než stávající legislativní úprava. AIFP a její členové dlouhodobě podporují principy etiky a transparence. Předchozí Etický kodex AIFP byl v platnosti s mírnými změnami od roku 1993.

Součástí Etického kodexu AIFP je i směrnice pro postup při vyřizování stížností a ukládání sankcí. V případě opakovaného závažného porušení Etického kodexu může být členské společnosti uložena sankce maximálně 1 000 000 Kč s uveřejněním v pololetní zprávě, na internetových stránkách AIFP a v tiskové zprávě s uvedením jména.

Podle výkonného ředitele AIFP Mgr. Dvořáčka se v posledních letech míra dodržování etických standardů při spolupráci farmaceutických firem s lékaři a poskytovateli zvýšila. „Domnívám se, že prostředí se značně kultivovalo. Všechny členské společnosti AIFP vnímají transparenci, etické principy a zásady a zejména jejich dodržování jako esenciální předpoklad svého fungování,“ uvedl před časem Mgr. Dvořáček. „Tím, že je na tyto zásady kladen velký důraz na celosvětové, evropské i lokální úrovni, myslím si, že jsme dosáhli výrazného zlepšení oproti dobám minulým. Je také třeba říct, že jednotlivé členské společnosti mají mnohdy další interní pravidla, která jsou přísnější než pravidla obsažená v Etickém kodexu AIFP. To jen potvrzuje, jaký důraz je na etické zásady kladen,“ dodal ředitel.

Nový Etický kodex AIFP nahrazuje dosavadní platné kodexy vydané AIFP. Konsolidace samotná zajišťuje zjednodušení, odstranění duplicit a vyjasnění některých částí kodexu. V rámci konsolidace byla většina aktuálně platných pravidel převzata, některá neaktuální pravidla byla vypuštěna a další oblasti jsou upraveny zcela nově. Kompletní znění Etického kodexu AIFP je dostupné na stránkách AIFP https://www.aifp.cz/cs/eticky‑kodex‑2/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené