Přeskočit na obsah

Daří se navracet sestry ze supermarketů do zdravotnictví?

Od roku 2010 ubylo v nemocnicích na 2 000 všeobecných sester. V posledním roce se úbytek téměř zastavil, navíc přibylo sester praktických, které část práce všeobecných sester přebírají. Zvyšují se výdělky, ne pro všechny sestry to ale je natolik motivující, aby neodešly za méně stresující prací, třeba i do supermarketů. Od práce ve zdravotnictví je odrazuje nedostatečné uznání veřejnosti a nízká prestiž povolání. Nejnovější data naznačují, že i díky růstu výdělků a propagaci sesterského povolání se personální situace začíná stabilizovat. Zeptali jsme se hlavních sester několika nemocnic: Pozorujete i u vás stabilizaci zdravotnického personálu? Jaká konkrétní opatření u vás byla účinná a pomohla zastavit odchody všeobecných sester nebo zlepšila nábor nových? Přetahují si ve vašem regionu nemocnice mezi sebou zdravotnický personál? • Mgr. Erna Mičudová,

náměstek ředitele pro NLZP, FN Brno

Situace se nezlepšuje, ale ani nezhoršuje.

Opatření ke stabilizaci:

 • maximální vycházení vstříc při požadavcích na úpravu pracovní doby a výši úvazku;
 • snížení administrativy – příjem nezdravotníků na administrativní práce sester, elektronická ošetřovatelská dokumentace;
 • podpora celoživotního vzdělávání a kariérního růstu, zvyšování kvalifikací;
 • rozšíření nabídky a úprava podmínek čerpání benefitů – více než 80 položek;
 • navýšení platu nejen dle požadavků platné legislativy. Nábor nových pracovníků:
 • aktivní spolupráce se školami, úřady práce;
 • setkání s budoucími absolventy před ukončením studia s představením pracovních možností ve FN Brno;
 • inzerce ve sdělovacích prostředcích, na billboardech, sociálních sítích a v internetovém prostředí;
 • účast na veletrzích práce nejen na území ČR. V našem regionu si nemocnice zdravotnický personál aktivně nepřetahují, ale zaměstnanci si jsou nabídky volných míst vědomi a někdy toho využívají, až zneužívají. • Mgr. Dana Vaňková,

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Hradec Králové

Ve FN Hradec Králové se trend, který popisujete, neprojevil. Problém vidíme v tom, že oproti minulým rokům máme nižší počet uchazečů z řad absolventů a tento počet nově přicházejících zatím nenahrazuje počty těch, které odešly např. na mateřskou dovolenou či do důchodu. I nadále vyhledáváme pomocí inzerce či spolupráce se zdravotnickými školami zájemce o práci v nemocnici a pořádáme různé náborové akce. FN Hradec Králové však aktivně neoslovuje zdravotnický personál z jiných nemocnic. • Mgr. Marie Fryaufová,

ředitelka ošetřovatelské péče, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

V liberecké nemocnici je personální situace již několik let stejná a zatím nepozorujeme výraznější posílení našich sesterských týmů. Dlouhodobě se potýkáme na nejnáročnějších pracovištích s nedostatkem personálu, a i když každoročně navyšujeme zaměstnancům finanční ohodnocení, tak náročnost ošetřovatelské péče našeho centrového zdravotnického zařízení, zejména na intenzivních odděleních, do jisté míry odrazuje nové absolventy zdravotnických škol. Provádíme tedy nábor na Ukrajině a v Rusku a v současné době v KNL, a. s., pracuje 26 zahraničních sester. V rámci regionu migrují sestry velmi málo a dávají přednost práci v místě bydliště, takže přetahování zdravotnického personálu mezi nemocnicemi je minimální. Protože každá z nemocnic poskytuje různorodou oblast péče, zdravotnický personál spíše dojíždí z místa bydliště do vzdálenějšího zařízení z důvodů uplatnění svých profesních znalostí a dovedností nebo je důvodem klidnější pracovní prostředí. Abychom stabilizovali pracovní nelékařské týmy, snažíme se držet krok se zdravotnickými zařízeními podobného typu ve finančním ohodnocení i v benefitních složkách. V letošním roce jsme otevřeli zaměstnaneckou mateřskou školku, kde našlo místo 88 dětí našich zaměstnanců. Podporujeme ošetřovatelské týmy ve vzdělávacích programech týkajících se komunikace, psychohygieny a prevence syndromu vyhoření. • Mgr. Markéta Svobodová,

hlavní sestra, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Bohužel nemám pocit, že by se úbytek sester zastavil. Nebo je možná lépe říci, že úbytek je fyziologický, není nijak výrazně jiný než v minulých letech. Ale nedostatečný je nástup nových sester. Tím pádem se celkový počet sester neustále snižuje. Nejen sester, všech nelékařů. Začínají citelně chybět i laboranti a fyzioterapeuti. Myslím, že všechna naše opatření jsou nedostatečná. Lákat sestry na možnost závodního stravování je směšné. Stabilizační příspěvek je nízký a nebývá přidělen ve všech případech. Doufala jsem, že výrazně navýšený plat přiláká zájemce, kteří mají zdravotnické vzdělání, ale pracují v jiném odvětví. Nestalo se tak. Takové sestřičky bych mohla počítat na jedné ruce. Myslím, že v tomto případě je brzdou to, že mají strach. Mají strach z toho, že se zdravotnictví vyvíjí velice rychle a ony nebudou stačit, umět, že budou ostatním spíš na obtíž. Je také na nás, na těch, kteří v nemocnicích pracují, abychom se k těmto kolegyním chovali vstřícně a zbavili je podobných obav. Mladá děvčata mají k ošetřovatelství trochu jiný přístup. Nechtějí poslouchat, že je tato práce poslání. Chtějí mít čas na svoje záliby a koníčky, chtějí cestovat a bavit se, chtějí brát své zaměstnání jako zdroj obživy a odmítají pracovat v přesčasech a být cílem nadávek nebo útoků. Rozumím tomu, a dokonce si myslím, že mají leckdy pravdu. Takže si hledají jiná pracoviště, odcházejí na méně náročná místa v regionu nebo i mimo něj. Nemocnice akutní péče, jako je ta naše, tím velice trpí. • PhDr. Andrea Polanská,

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Ostrava

Situace týkající se nelékařského personálu ve FN v Ostravě je dobrá, problém vnímáme pouze na některých pracovištích. Nové zaměstnance bychom uvítali, a to zejména všeobecné sestry do směnného provozu, všeobecné sestry na LDN Klokočov a fyzioterapeuty. Počet chybějícího personálu je však pod tři procenta, takže obecně se situace zlepšuje. Dlouhodobě a systémově analyzujeme počty personálu a pracovní podmínky na jednotlivých pracovištích. Několik let máme funkční systém mentorování, kdy se vybraní mentoři věnují novým zaměstnancům a provázejí je adaptačním procesem. Každoročně navštěvujeme střední a vyšší odborné zdravotnické školy a vysoké školy v regionu s prezentací poskytované specializované a superspecializované péče ve FN Ostrava. Současně navýšení platů v roce 2019 bylo významným faktorem stabilizace personálu. • PhDr. Martina Šochmanová, MBA,

náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM

IKEM obecně dlouhodobě netrápí dramatický úbytek sester. Ne že by nám sestry nechyběly, ale je to spíše v řádu jednotek. Nejsme naštěstí v situaci, že bychom kvůli tomu museli uzavírat oddělení. V IKEM hledáme obecně nejvíce sestry s nejvyšším vzděláním a do směnného provozu. Je to dáno i tím, že v Praze, ve velké aglomeraci, kde je více velkých a specializovaných nemocnic, je těžké hledat právě ty, které mají nejvyšší specializaci. Pochopitelně i zde dochází k „přetahování“ personálu. Hledání těchto zaměstnanců nás stojí stále více energie. Snažíme se proto vytvářet atraktivní pracovní prostředí, nabízíme různé druhy benefitů, jako jsou třeba velmi kvalitní závodní stravování, sick days, příspěvky na penzijní připojištění, ubytování ve zrekonstruované ubytovně sousedící s IKEM, podporu dalšího vzdělávání a další. Navíc jsme letos nastartovali interní kariérní řád nelékařských zdravotnických pracovníků, jenž se především zabývá vývojem platového zařazení, které odráží právě náročnost práce na superspecializovaných odděleních. Tento kariérní řád dává jasná pravidla pro nově příchozí zaměstnance, také jim dává garanci nadstandartního platového ohodnocení, pokud setrvají v IKEM. • Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA,

náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN

VFN patří mezi největší pražské zaměstnavatele v profesi všeobecných sester. V současné době nabízíme 60 volných míst pro zmíněnou profesi plus 20 volných míst v oblasti specializované akutní intenzivní péče. Finanční injekci pocítili začátkem roku všichni zdravotničtí zaměstnanci, avšak vybraná skupina směnných zaměstnanců dostala navíc ještě minimálně 7 000 korun. Nelze však v praxi pozorovat výraznou stabilizaci. Nepozorujeme, že by se odchody i nástupy zaměstnanců tímto krokem změnily či zpomalily. Nekonal se ani významný příliv těch sester, které např. před lety odešly do jiných oborů. Praha je bohužel postavena v tomto problému do nejkonkurenčnějšího prostředí v ČR. Předpokládám, že každá pražská nemocnice, stejně jako ta naše, se o své zaměstnance chce starat a nabízí jim nejrůznější možnosti a benefity. Ze zkušeností však víme, že to nejdůležitější je vždy o lidech, o týmech a o penězích. Pokud budu mít skvělé lídry se zdravými názory, vynikající mentory, moderní přístupy a dobré odměňování, naše sestry u nás budou rády. Něco jim ale bude pravděpodobně scházet. To něco je ČAS. Čas, který budou mít pro sebe a na sebe… Jednoznačně pomáhá individuální přístup, konkrétní práce s lidmi, vlastní příklad, motivace a v neposlední řadě odpočinek. Máme 45 klinik a jednotlivých ústavů a můžeme porovnávat. Naprosto katastrofální záležitostí je poskytování ošetřovatelské péče v oblasti základních interních a chirurgických oborů. O práci nejen na klasických klinických pracovištích je v současném ošetřovatelství trvalý nezájem. Noví absolventi, když už přijdou, chtějí málo pracovat a moc vydělávat, jde o „nový typ člověka“ s jiným myšlením i s jinými nároky. Nezbývá než hledat nové možnosti v organizaci práce, adaptaci a komunikaci. Upřímně… na to ale mnoho staničních a vrchních sester nemá sílu. Proto je nutná trvalá podpora, nepřetržitá práce s lidmi a v neposlední řadě socializace v daném prostředí. Jde o komplexní problém, na který hledá lék (nejenom) české zdravotnictví. • Mgr. Jana Nováková, MBA,

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN v Motole

V poslední době do FN v Motole přichází více ošetřovatelského personálu, než odchází, nicméně zdravotnický personál ještě chybí na některých jednotkách intenzivní péče a operačních sálech. Na stabilizaci a získávání personálu se podílí řada faktorů. Zaměřili jsme se ve větším měřítku na nábor personálu, pořádáme dny otevřených dveří, oslovujeme vzdělávací instituce a umožňujeme návštěvy na jednotlivých pracovištích, věnujeme se studentům během praxe v průběhu pregraduálního vzdělávání. V neposlední řadě přispěly ke stabilizaci příplatky za směnný provoz a důležitou roli hraje dobré pracovní klima na pracovišti. Pražské nemocnice si mezi sebou personál přetahují a neubráníme se, nabídka volných míst je velká. • Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M.,

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče, ÚVN‑VFN Praha

Na základě provedeného meziročního srovnání lze konstatovat, že v ÚVN v letošním roce skutečně došlo ke zpomalení úbytku všeobecných sester. Nižší odchodovost mohlo bezesporu ovlivnit opětovné navýšení platových tarifů a zvláštních příplatků. Na vybraných pracovištích navíc došlo u některých profesí NLZP k navýšení osobních příplatků. Rovněž byl kladen důraz na nové náborové aktivity a rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů. Nelze však říci, která konkrétní opatření byla účinná. Vzhledem k tomu, že fluktuace je dlouhodobě mezi 10 až 15 procenty, je předčasné konstatovat, že úbytek sester se zpomalil výrazně.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené