Přeskočit na obsah

Dasatinib u CML: reálná praxe si se studiemi nezadá

Na problematiku chronické myeloidní leukémie (CML) se na satelitním sympoziu společnosti Bristol‑Myers Squibb zaměřila MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, která mimo jiné prezentovala dlouhodobá „real‑world“ data o léčbě dasatinibem, inhibitorem tyrosinkinázy (TKI) druhé generace, v českém prostředí.„Prognóza pacientů léčených imatinibem pro CML v chronické fázi je skutečně exkluzivní a dosahuje hodnot blížících se přežití celkové populace. A to i přesto, že téměř polovina nemocných tuto terapii z různých důvodů ukončí. Tvar křivky přežití tak do značné míry reflektuje jakýsi záchranný efekt léčby druhé linie, která je co do rozsahu a dostupnosti reprezentována zejména TKI – dasatinibem a nilotinibem,“ konstatovala úvodem své přednášky MUDr. Žáčková a dále se podrobněji věnovala právě dasatinibu, duálnímu inhibitoru SRC a BCR‑ABL kináz.

Ten má všechny předpoklady být účinným a úspěšným nástrojem do druhé linie léčby CML, neboť vykazuje vysokou efektivitu i proti mutacím, inhibuje nejširší spektrum kináz, není ve svém účinku závislý na konformaci BCR‑ABL a disponuje poměrně unikátním imunomodulačním vlivem. „Všechny tyto své vlastnosti dokázal dasatinib zúročit a převést do klinické účinnosti, jak se ukázalo v registračních studiích START‑C a START‑R, na základě jejichž výsledků byl v roce 2006 uveden na trh,“ připomněla MUDr. Žáčková s tím, že postregistrační studie CA180‑034 pak přinesla dlouhodobá data (sedmileté sledování, nejdelší v rámci všech TKI 2. generace) a také doporučenou dávku dasatinibu 100 mg denně pro pacienty v chronické fázi CML.Co říkají data z tuzemského registru INFINITY?

„Otázkou je, zda můžeme výsledky studií bez výhrad přenést do klinické praxe. Rozhodli jsme se proto iniciovat analýzu, která by zhodnotila dlouhodobou účinnost a bezpečnost dasatinibu u pacientů s CML po selhání či nesnášenlivosti předchozí terapie imatinibem v podmínkách každodenní klinické praxe v ČR. Využili jsme přitom údaje z tuzemského registru INFINITY,“ upřesnila MUDr. Žáčková. Do analýzy bylo zařazeno 105 nemocných s CML ze dvou center – 53 procent tvořily ženy, medián věku při stanovení diagnózy činil 55 let, při zahájení terapie dasatinibem pak 58 let, přičemž v té době bylo 78 procent nemocných v chronické fázi (CP), 12 procent v akcelerované (AP) a 10 procent v blastické (BP). Podíl pokročilých stadií byl tedy zhruba čtyřnásobně vyšší oproti stavu při diagnóze. Medián doby předchozí léčby imatinibem byl u CP 30 měsíců a u pokročilých fází 24 měsíců, důvodem pro nasazení dasatinibu byla v 69, resp. 91 procentech případů rezistence k terapii imatinibem – u CP dominovala cytogenetická rezistence, u AP/BP hematologický relaps.

„Pokud jde o léčbu dasatinibem, pouze 55 procent nemocných v chronické fázi dostalo úvodní doporučenou dávku 100 mg, v průběhu terapie pak činila průměrná denní dávka 76 mg,“ komentovala výsledky MUDr. Žáčková a dodala, že změny dávkování byly časté jak v CP, tak v pokročilých fázích CML (69, resp. 76 procent) a že podávání dasatinibu bylo ukončeno u 52, resp. 87 procent nemocných. Příčinou byla zejména intolerance a u AP/BP i progrese či hematologická rezistence.Léčebná odpověď vynikající, bezpečnost přijatelná

„Co se týká účinnosti dasatinibu, reprezentované kumulativní incidencí léčebných odpovědí, výsledky jsou skutečně vynikající a dosahují úrovně prvoliniových dat,“ zdůraznila MUDr. Žáčková a upřesnila, že kompletní hematologické remise dosáhlo 94 procent jedinců v CP a 72 procent v AP/BP. „Totéž platí pro celkové přežití u pacientů v chronické fázi, ne však ve fázích pokročilých, kde je prognóza bohužel stále tristní napříč všemi TKI,“ dodala s tím, že sedmiletý odhad celkového přežití činil 79,9 procenta u CP a 19,7 procenta u AP/BP. Jak dále uvedla přednášející, velmi populárním parametrem je dosažení tzv. časné molekulární odpovědi, tedy poklesu koncentrace transkriptů BCR‑ABL1 pod deset procent ve třech měsících. Pokud nemocní v chronické fázi tohoto ukazatele skutečně dosáhli, odrazilo se to i ve významně lepším celkovém přežití a přežití bez progrese.

Z hlediska bezpečnosti dasatinibu se neobjevily žádné neočekávané nežádoucí příhody. Nehematologická toxicita se u nemocných v CP vyskytovala v 57,6 procenta případů, byla však přijatelná a nikterak závažná, přičemž nejčastěji byly hlášeny pleurální výpotky, infekce a únava. „Pleurální výpotky jsou obecně nejsledovanější komplikací. Víme ovšem, že jsou docela dobře zvladatelné, a dokonce se druží s lepší léčebnou odpovědí,“ upřesnila MUDr. Žáčková a dodala, že v čase jejich kumulativní incidence narůstá.V dlouhodobé účinnosti vítězí reálná data!

Závěrem pak udělala krátké srovnání dasatinibu ve studii CA180‑034 oproti běžné praxi, přičemž využila nejen výše uvedených údajů z analýzy tuzemského registru INFINITY, ale také závěrů recentní práce Tiribelliho et al., publikované v Oncotarget 2018. Ukázalo se, že z hlediska vstupních charakteristik souboru byly medián věku či podíly nemocných rezistentních vůči imatinibu srovnatelné, v některých aspektech však dominovala data ze studie – a to v počtu zařazených pacientů a podílu předléčených interferonem α. V reálné praxi pak doporučenou dávku dasatinibu dostává méně nemocných než ve studii, tam je naopak častější trvalé vysazení tohoto léku, ovšem téměř v polovině případů z důvodů jiných, než jsou intolerance a progrese. „S ohledem na dlouhodobou účinnost jsou jednoznačným vítězem data z klinické praxe. Ať už jsou příčiny našeho úspěchu jakékoli, alespoň zčásti musíme připustit, že zde hraje roli kvalitní centralizovaná péče a také možnost individualizovat terapii, kdy nejsme svázáni rigidním protokolem studie,“ uzavřela MUDr. Žáčková s tím, že výskyt pleurálních výpotků je v praxi i ve studiích obdobný.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…