Přeskočit na obsah

Data z reálné praxe u sacubitril/valsartanu jsou ve shodě s registrační studií

Sacubitril/valsartan je prvním a dosud jediným představitelem nové lékové skupiny inhibitorů receptoru angiotensinu a neprilysinu – ARNI. Tento supramolekulární komplex byl registrován pro léčbu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Podkladem pro jeho schválení byla především studie PARADIGM‑HF. V ní při léčbě sacubitril/ valsartanem došlo ke snížení relativního rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo první hospitalizace z důvodu srdečního selhání (primární kombinovaný cílový ukazatel studie) o 20 procent, v úmrtí z kardiovaskulární příčiny byl dokumentován pokles o 20 procent, u hospitalizace pro srdeční selhání o 21 procent a celková mortalita byla redukována o 16 procent.

Nyní se postupně kumulují data popisující účinnost a bezpečnost této léčby v reálné praxi. Jedna z prací byla publikována v suplementu časopisu European Journal of Heart Failure. Do této studie bylo zařazeno 200 konsekutivních stabilních pacientů, léčených sacubitril/valsartanem v jednom centru (Hospital Haut‑Lévêque v jižní Francii).

Před zahájením této léčby všichni nemocní dostávali optimalizovanou medikaci doporučenou pro nemocné se srdečním selháním – např. inhibitor ACE mělo 95 procent jedinců z tohoto souboru. Na začátku sledování dvě třetiny pacientů spadaly do třídy NYHA II, necelá třetina pak do NYHA III. Během tří měsíců se za postupné titrace 82 procent nemocných dostalo na cílovou dávku sacubitril/ valsartanu (97/103 mg 2× denně). Po měsíci sledování bylo dokumentováno významné zlepšení sledovaných parametrů. Počet nemocných v NYHA III byl zredukován na polovinu – z 59 na 26. Zároveň bylo zaznamenáno zlepšení v šestiminutovém testu chůzí (6MWT). Průměrná dávka furosemidu poklesla ze 114 mg na 74 mg. Došlo také k pozitivnímu ovlivnění některých hemodynamických parametrů, např. end-diastolického rozměru levé komory a také ejekční frakce. Výsledky přitom byly v čase stabilní a přetrvávaly i při kontrole po šesti měsících.

Tato kohorta pacientů sledovaná v reálné klinické praxi potvrdila přínos sacubitril/valsartanu pro zlepšení symptomů srdečního selhání (změny klasifikace NYHA a 6MWT) a odpovídá datům o bezpečnosti a tolerabilitě tohoto léku ze studie PARADIGM‑HF.

Canu A et al. Eur J Heart Fail. 2017;19(Suppl. S1):413

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené