Přeskočit na obsah

Deeskalace adjuvantní chemoterapie u hormonálně dependentního časného karcinomu prsu

Na letošním 10. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO vystoupila prof. Dr. Magdolna Dank, PhD, která působí v onkologickém centru při Semmelweis University v Budapešti, kde se věnuje léčbě karcinomu prsu. Zaměřila se především na nadměrné nebo naopak na nedostatečné využívání adjuvantní chemoterapie u karcinomu prsu, k němuž ještě může v současnosti docházet, a také na metody, jež dovedou odhad benefitu zamýšlené chemoterapeutické léčby zpřesnit. Shrnula také nové poznatky z klinických hodnocení, které mohou onkologům při léčbě tohoto zhoubného onemocnění pomoci a pacientkám umožnit využít nabízené léčebné modality vskutku efektivně.Není tomu tak dávno, co i konsensuální panel americké autority National Institutes of Health konstatoval, že adjuvantní chemoterapie je doporučována u všech žen s karcinomem prsu při lézích větších než 1 cm, a to bez ohledu na případnou menopauzu, jejich receptorový status či zasažení lymfatických uzlin. „Přínosy takové léčby přitom mnohdy nejsou největší. Zdá se, že mnoho pacientek je adjuvantní chemoterapií léčeno nadměrně a že naopak jiné podskupině nemocných bychom mohli chemoterapeutickou léčbou pomoci,“ zahajuje poměrně kriticky své vystoupení M. Dank a obrací pozornost auditoria ke genomickým testům, které dovedou kvalitně selektovat cílovou populaci, určovat u ní rizikovost rekurence i odhadovat očekávaný benefit z podané chemoterapie (např. Oncotype DX Breast Recurrence Score assay – Palk S et al., J Clin Oncol 2006).

S ohledem na obdobnou situaci, kdy je v ČR i v Maďarsku aktuálně hrazen pouze test Oncotype DX, který zároveň, díky studii TAILORx (viz níže), poskytuje jedny z nejrozsáhlejších nezávislých dat jak pro prognózu onemocnění, tak pro predikci odezvy chemoterapie, se přednášející zaměřila na data z této studie.Co je to vlastně „predikční schopnost“?

Úspěšné využití testů na přítomnost biomarkerů se pojí s definicí jejich významu pro predikci chemoterapeutického benefitu: Biomarker má prediktivní význam, pokud se léčebný efekt (v experimentální vs. kontrolní kohortě) u skupiny pozitivní na daný marker liší od výsledku dosaženého terapií u osob negativních (Ballman KV et al., J Clin Oncol 2015).

„V aktualizaci guidelines NCCN pro screening a diagnostiku invazivního karcinomu prsu verze 3.2018 se přitom u tumorů > 0,5 cm s intaktními lymfatickými uzlinami silně doporučuje zvážit testování na 21 genů RT‑PCR, ovšem podobné doporučení naleznete i u onemocnění uzliny zasahujícího, samozřejmě s přihlédnutím ke klinické situaci u dané pacientky a nutnosti podat chemoterapii u osob s více než čtyřmi ispilaterálními metastázami > 2 mm,“ uvádí M. Dank. Účinnost genomického testu Oncotype DX Breast Recurrence Score, co se týká prognózy a (precizní) predikční schopnosti pro benefit chemoterapie, již byla podložena řadou studií (např. randomizované klinické hodnocení TAILORx s 10 273 subjekty a devítiletým sledováním, zadávané a designované nezávislými severoamerickými institucemi ECON‑ACRIN a National Cancer Institute – Sparano JA et al., NEJM 2018).Chemoterapie ušitá na míru

Studie TAILORx se zaměřovala na možnosti zpřesnění predikce benefitu chemoterapeutické léčby díky recurrence score (RS), vzniklému na základě analýzy 21 genů a prověřovanému dříve ve dvou retrospektivních validačních studiích NSABP B‑14 a B‑20 s tamoxifenem, resp. tamoxifenem a chemoterapií u ER+ karcinomu prsu s uzlinovou negativitou. Již Sparano JA a Palk S (J Clin Oncol 2008) ukázali, že RS u této léčby dobře predikuje výskyt vzdálených metastáz v desetiletém horizontu a benefit z podání chemoterapie. „Nicméně v naší náročné době, s tlakem na precizní onkologii, bylo záhodno zpřesnit přínos tohoto skóre i pro pacientky s výsledkem ve ‚střední zóně RS‘ – mezi hodnotami 18 a 31, aby se ukázal jeho skutečný a přesný predikční význam, což by zpřesnilo rozhodování o indikaci adjuvantní chemoterapie u těchto nemocných. Z etických důvodů byly k endokrinní a chemoendokrinní terapii randomizovány pacientky s RS mezi 11 a 25,“ uvádí M. Dank.

Studie byla koncipována v roce 2006 a byly do ní zařazeny ženy ve věku 18–75 let s invazivním karcinomem prsu velikosti 1,1–5,0 cm (nebo 0,6–1,0 cm u nádorů vyššího stadia), uzlinovou negativitou a negativitou HER2 prokázanou lokální laboratoří a podobně prokázanou ER a/nebo PR pozitivitou. Ve dvou randomizací vytvořených větvích se subjekty s RS v rozmezí 11–25 (n = 6 711) byl střední věk pacientek 55 let (přičemž 33 procent z nich bylo mladších než 50 let), u 63 procent byl tumor < 2 cm, 57 procent mělo histologicky intermediate‑grade onemocnění, 74 procent bylo v nízkorizikové skupině a 26 procent vykazovalo vysoké riziko. Endokrinní léčba byla u postmenopauzálních účastnic studie vedena v 90 procentech případů inhibitory aromatázy a jako chemoterapie byl u většiny subjektů (56 %) použit dublet docetaxel‑cyklofosfamid. Účelem studie bylo prokázání non‑inferiority a primárním cílovým ukazatelem doba přežití bez výskytu invazivního onemocnění.Žádný další benefit chemoterapie?

Výsledkem studie, co se týká primárního endpointu, bylo zjištění, že u pacientek s RS v rozmezí 11–25 není rozdílu v době přežití s neinvazivním onemocněním, a tedy že přidání chemoterapie k endokrinní léčbě neznamená žádný dodatečný benefit. Bylo dosaženo i sekundárního endpointu (přežití bez vzdáleného relapsu) – zjištěné údaje se mezi skupinami pacientek s RS v rozmezí 11–25 (s chemoterapií vs. bez ní) prakticky nelišily (p = 0,48). Posouzení výskytu relapsů v populaci intention‑to‑treat (ITT) po devítiletém sledování odráželo známý fakt, že rekurence je vyšší u pacientek s vyšším RS (13 % u subjektů s RS 26–100, zatímco u osob s RS v rozmezí 11–25 činila pět procent).

Primárním závěrem ze studie TAILORx je tedy zjištění non‑inferiority samotné hormonální léčby v porovnání s přidanou adjuvantní chemoterapií ve skupině pacientek s RS 11–25 (ITT populace). Také bylo ověřeno, že rekurence vzdálených lézí u nemocných s nízkým RS (0–10), které jsou léčeny pouze hormonálně, je i po devíti letech velmi zřídkavá (2–3 %). A dále to, že u žen s RS v rozmezí 26–100 je výskyt rekurencí významně vyšší, a to bez ohledu na podávání chemoterapeutické léčby.

Studie však odhalila i to, že u žen mladších 50 let existuje určitý benefit přidání adjuvantní chemoterapie, a sice u RS v rozmezí 16–25 (přičemž největší vliv mělo zařazení chemoterapeutického režimu u pacientek s RS 21–25, kde predikovaný benefit činí 6,5 procenta oproti 1,6 procenta v podskupině s RS 16–20). Analýzou dat bylo také zjištěno, že díky běžně používanému rozdělení nemocných dle klinického rizika na low‑risk a high‑risk podskupinu mohou být ženy s vysokým klinickým rizikem a RS 0–25 mnohdy (v 73 %) léčeny chemoterapeuticky zbytečně, zatímco přibližně u devíti procent žen s nízkým klinickým rizikem a RS v rozmezí 26–100 není adjuvantní chemoterapie podávána, ačkoli by pro ně znamenala dodatečný benefit. Z dat studií zařazujících subjekty s uzlinově negativním onemocněním i z registrů zahrnujících pacientky s uzlinovou negativitou (SEER US Registry 2016, CLALIT Israel Registry 2017, Global Commercial Database Blohmer 2017) je zřejmé, že nízké hodnoty RS (0–25) se vyskytují u velkého podílu nemocných (až 85 %) a naopak vysoké RS v rozmezí 26–100 vykazuje 14–20 procent žen, které by tak mohly z adjuvantní chemoterapie profitovat. „Díky tomuto zpřesnění predikčních schopností dodatečného benefitu případné chemoterapeutické léčby tak nyní můžeme u řady našich nemocných zásadně upravit a zefektivnit terapii, jak k léčbě bez nutnosti využití dodatečné chemoterapie, tak i naopak – kdy by se nám na základě našich dosavadních zkušeností a praxe mohlo zdát přidání dodatečné chemoterapie jako nadbytečné. Máme pro to k dispozici efektivní nástroje, Oncotype DX assay je nyní jediným multigenovým testem validovaným pro přesnou predikci benefitu chemoterapeutické léčby,“ uzavírá M. Dank.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…