Přeskočit na obsah

Deprese prodlužuje interval QT na EKG u jedinců mladších 65 let

Dvanáctičlenný tým řeckých kardiologů z University of Athens Medical School se zabýval spojitostí deprese s trváním intervalu QT na EKG. Současně provedl srovnání mezi jedinci mladšími nebo staršími 65 let. Výsledky jejich studie publikoval odborný časopis Psychosomatic Medicine.

Korigovaný interval QT (QTc) na EKG je ukazatelem srdeční autonomní činnosti, byl navržen jako biologické měřítko ke zkoumání souhry mezi depresí a kardiovaskulárními chorobami. Tato studie hodnotila, zda je deprese spojena s delším intervalem QTc napříč věkovými skupinami.

Hodnocení depresivních příznaků bylo provedeno u 1 677 účastníků zkříženě‑sekční studie pomocí sebehodnoticí škály Zung Self‑Rating Depression Scale u osob mladších 65 let a pomocí škály GDS (Geriatric Depression Scale) u jedinců ve věku 65 a více let. interval QT byl získán z EKG záznamů a byl korigován s ohledem na tepovou frekvenci (QTc).

V mladší skupině s depresí převládaly ženy. Jedinci této skupiny měli vyšší výskyt ischemické choroby srdeční a diabetu. Současně u nich byly delší interval QTc a procento abnormálního intervalu QTc v porovnání s jedinci bez deprese. Starší účastníci studie měli podobné hodnoty intervalu QTc a procento abnormálního intervalu QTc bez ohledu na status deprese. Dokonce po úpravě vůči známým faktorům prodlužujícím interval QT byl výskyt deprese u mladších jedinců spojen s prodloužením intervalu QTc o 11,1 ms.

Závěry: Deprese byla spojena s delším intervalem QTc zvláště u jedinců mladších 65 let. Tyto nálezy ukazují vzájemný vztah mezi depresí a autonomní poruchou regulace jako potenciálními faktory pro kardiovaskulární choroby a náhlou srdeční smrt.  

Zdroj: Panagiotis T et al. The association of depression with QT duration: A comparison between individuals younger or older than 65 years. Psychosom Med. 2023;85(1):18–25.

Sdílejte článek

Doporučené