Přeskočit na obsah

Diabetologický registr: Epidemiologie a mortalita 2021

Nedávno založený diabetologický registr vydává svá data. Jak vypadal v dlouhodobé trajektorii rok 2021 a jak se bude vyvíjet další trend, komentuje prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR a přednosta Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole.

Diabetologický registr je svým charakterem jedinečný z celosvětového pohledu. Výsledky, které poskytuje, jsou zajímavé a inspirující. Každý třetí jedi­nec v populaci České republiky ve věku nad 65 let je diabetikem. Nejvyšší nárůst věkově specifické prevalence u diabetes mellitus (DM) je mezi 50. a 75. rokem, kdy výskyt DM stoupá více než čtyřnásobně, a to z hodnoty 8,7 tisíce na 38,0 tisíce na 100 tisíc obyvatel (graf 1).

obr1

Graf 1 Věkově specifická prevalence diabetes mellitus podle pohlaví a typu
Nejvyšší nárůst věkově specifické prevalence u diabetes mellitus je mezi 50. a 75. rokem, kdy se výskyt DM více než zčtyřnásobuje z hodnoty 8,7 tisíce na 38,0 tisíce diabetiků na 100 000 obyvatel ČR.
Zdroj dat: NRHZS 2010–2021; osoby se záznamem potvrzujícím DM v roce 2021 (N = 1 065 012)

Pandemie covidu‑19 významně dopadla na populaci diabetiků, kteří představují rizikové polymorbidní nemocné. V roce 2020 se v důsledku zvýšenou úmrtnosti počet diabetiků snížil, ale již v roce 2021 se křivka nárůstu pacientů s DM vyrovnala (graf 2) a lze z ní predikovat budoucí stoupající trend.

obr2

Graf 2 Počet pacientů s diabetes mellitus v české populaci
Celkový počet diabetiků zahrnuje všechny osoby, které na základě vykázaných dat splnily definiční kritérium pro DM. Za léčené diabetiky považujeme pacienty, kteří mají v daném roce záznam o léčbě inzulínem a/nebo perorálními antidiabetiky (léčiva z ATC skupiny A10A a/nebo A10B). Osoby, u kterých není dostupný žádný záznam o antidiabetické léčbě, mohou být léčeny pouze dietou a/nebo se jedná
o prediabetes.
Zdroj dat: NRHZS 2010–2021; osoby se záznamem potvrzujícím DM v jednotlivých letech 2010–2021

Covid‑19 byl nejčastější příčinou úmrtí diabetiků v roce 2021 (graf 3), ostatní onemocnění jako příčiny úmrtí zůstávají přibližně stejné jako v předchozích letech – ischemická choroba srdeční a solidní zhoubné nádory. Průměrný věk všech osob, které zemřely na covid‑19, byl 79 let (u mužů 77 let, u žen 81 let) (graf 4). Demografický profil osob s diabetem (graf 5) vypovídá o tom, že dvě třetiny pacientů s DM jsou starší 65 let, což objasňuje vysokou úmrtnost v důsledku covidu‑19 ve vyšší věkové kategorii.

obr3

Graf 3 Detailní příčiny úmrtí u pacientů s diabetes mellitus v roce 2021
Nejčastější příčinou úmrtí u osob s DM dle vykázané hlavní úmrtnostní diagnózy v datech LPZ je covid‑19 (18 %), ischemická chorob srdeční (17 %), solidní zhoubné nádory (16 %) a diabetes mellitus (10 %).
Zdroj dat: LPZ 2021 (předběžná data) + NRHZS 2021; osoby zemřelé z libovolné příčiny v roce 2021 se záznamem potvrzujícím DM (N = 47 212)

obr4

Graf 4 Zemřelí s covidem‑19 jako základní příčinou smrti podle věku a pohlaví
Průměrný věk osob, které zemřely v důsledku onemocnění covid‑19, byl 79 let, u mužů byl nižší (77 let) než u žen (81 let). Přibližně v jedné třetině případů se jednalo o úmrtí ve věku nižším než 75 let.
Zdroj: https://www.uzis.cz/res/file/poskytnute-informace/21-36-inf106-1999-odpoved.pdf

obr5

Graf 5 Demografický profil osob s diabetes mellitus
Poměr pohlaví u diabetiků je vyrovnaný – 50 % diabetiků tvoří muži a 50 % ženy. Průměrný věk mužů je o 2,6 roku nižší než průměrný věk žen (65,2 roku vs. 67,8 roku).
Zdroj: NRHZS 2010–2021; osoby se záznamem potvrzujícím DM v roce 2021 (N = 1 065 012)

Vývoj mortality na malignity a kardiovaskulární onemocnění

V roce 2019 byla úmrtnost na kardiovaskulární choroby u osob ve věku do 65 let léčených antidiabetiky nízká (graf 6). V roce 2020 byla mortalita vyšší – v důsledku covidu‑19, ale v roce 2021 dochází k opětovnému poklesu.

Současně však stoupá mortalita pacientů ve věku do 65 let, kteří jsou léčeni antidiabetiky, na zhoubná onemocnění. To představuje problém i výzvu pro celou diabetologii (graf 6).

obr6

Graf 6 Vývoj mortality na malignity a kardiovaskulární onemocnění
Zdroj dat: LPZ 2010–2021 (rok 2021 předběžná data) + NRHZS 2010–2021; zemřelé osoby ve věku < 65 let, které užívaly antidiabetika (ATC skupina A10)

Z podrobné analýzy příčin úmrtí na nádorová onemocnění (graf 7) vyplývá, že mnohé z diagnóz lze stanovit v časném stadiu, kdy mohou být onemocněními plně kurabilními až v 90 procentech. Jde především o kolorektální karcinom, karcinom prsu, prostaty, ledvin a močového měchýře. V budoucnosti bude nutné vytvořit doporučený postup pro screening či depistáž časných fází malignit u pacientů s DM.

obr7

Graf 7 Příčiny úmrtí pacientů s diabetes mellitus na nádorová onemocnění
Nádorová onemocnění byla v roce 2021 příčinou úmrtí u 17,3 % zemřelých diabetiků.
Zdroj dat: LPZ 2021 (předběžná data) + NRHZS 2021; osoby zemřelé z libovolné příčiny v roce 2021 se záznamem potvrzujícím DM (N = 47 212)

Kdo pečuje v ČR o diabetiky?

Nadpoloviční většina pacientů s DM je vyšetřena a léčena diabetology (graf 8). Narůstá podíl pacientů léčených praktickými lékaři a procento diabetiků, o něž se starají internisté, zůstává bez významného poklesu.

obr8

Graf 8 Kdo pečuje o pacienty s diabetes mellitus
Zdroj dat: NRHZS 2010–2021; osoby se záznamem potvrzujícím DM v jednotlivých letech 2010–2021

Počet diabetologických ordinací významně nestoupá, ale roste počet diabetiků. Podle statistické predikce bude v České republice v roce 2030 asi 1 288 600 diabetiků. Kvalitní péče o pacienty s DM bude tedy záležet na dobré spolupráci diabetologů s praktickými lékaři.           

Data byla poskytnuta ÚZIS a zpracována kolektivem organizace pod vedením prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno,
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)
Na sběru a zpracování dat se podíleli:
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
ÚZIS
Mgr. Klára Benešová
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
ÚZIS

Sdílejte článek

Doporučené