Přeskočit na obsah

Duální bronchodilatační léčba může přispět ke snížení výskytu středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN

Nedávno zveřejněné výsledky studie DYNAGITO ukazují, že duální bronchodilatační léčba LAMA/LABA (tiotropium 5 μg/olodaterol 5 μg) přispívá k omezení projevů onemocnění u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a ke zvýšení kvality jejich života.CHOPN je progredující, ale léčitelné onemocnění se závažným dopadem na kvalitu života pacientů, a to již od počáteční fáze choroby. Podle odhadů WHO bude do roku 2030 toto onemocnění třetí nejčastější příčinou úmrtí. Exacerbace CHOPN je akutní událost charakterizovaná zhoršením obtíží nemocného, která přesahuje denní kolísání a vede ke změně léčby. Exacerbace CHOPN nemocné výrazně handicapují, jejich těžká forma pak vyžaduje hospitalizaci. Těžké exacerbace mohou končit i smrtí nemocného. Dlouhodobá prognóza je u pacientů hospitalizovaných pro exacerbace CHOPN obecně nepříznivá, až 50 procent pacientů po prodělání této příhody umírá do pěti let. Zvláště u těžké exacerbace CHOPN je vždy zvažována hospitalizace s případným pobytem na JIP s potřebou mechanické ventilace (neinvazivní či invazivní), podává se bronchodilatační léčba a systémové kortikosteroidy a/nebo antibiotika.

„Onemocnění CHOPN je jednoznačně spojeno s kouřením cigaret. Základem léčby je tedy zanechání kouření, dále pak bronchodilatační a u určitých pacientů také protizánětlivá léčba. K nejvíce ověřeným a používaným lékům v dlouhodobé preventivní bronchodilatační léčbě CHOPN dnes patří tiotropium,“ uvedla prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Jak dodala, jako v jedné z mála evropských zemí funguje v ČR preskripční omezení, podle něhož pacientům, kteří nepřestanou kouřit, nemohou být léčivé přípravky obsahující tiotropium hrazeny.Kolik stojí léčba?

Na CHOPN dnes umírá každý osmý Evropan, přičemž počet hospitalizací v Evropě dosahuje šesti milionů za rok a roční náklady na péči o tyto pacienty dosahují 380 miliard eur.

Česká studie BURDEN vyčíslila náklady spojené s úhradami úkonů na poskytnutí zdravotní péče pacientovi s akutní exacerbací CHOPN v ČR. Z dat vyplývá, že cena UPV (umělá plicní ventilace) za jeden den činí 15 000 Kč, NIVP (neinvazivní plicní ventilace) stojí každý den 5 000 Kč, jeden den pobytu na JIP byl spočítán na částku 11 902 Kč, naproti tomu ambulantní ošetření přijde na 325 korun. Problém podle prof. Vašákové nastává, zůstává‑li pacient dlouhodobě hospitalizován, jelikož cena jednoho dne hospitalizace na akutním lůžku má sestupnou sazbu od 1 302 Kč během prvních sedmi dnů až po 600 Kč po 25 dnech hospitalizace. Jak se ukazuje, pacienti, kteří mají za poslední rok více než jednu exacerbaci CHOPN, spotřebovávají daleko více nákladů na zdravotní péči než ostatní nemocní s CHOPN, kteří jsou na dlouhodobé preventivní léčbě a tyto akutní stavy se u nich neobjevují.Povzbudivé výsledky studie DYNAGITO

Koncem března 2018 byly v časopise Lancet Respiratory Medicine zveřejněny výsledky klinické studie DYNAGITO, jíž se po dobu 52 týdnů účastnilo více než 7 800 pacientů s CHOPN. Jde o první studii, která jako svůj primární cíl zkoumala, zda kombinace tiotropium 5 μg/olodaterol 5 μg dokáže snížit míru výskytu středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN ve srovnání s léčbou samotným tiotropiem 5 μg u pacientů s těžkou až velmi těžkou formou bronchiální obstrukce, u kterých byla v posledním roce zaznamenána alespoň jedna středně těžká až těžká exacerbace vyžadující podání systémových kortikosteroidů a/nebo antibiotik nebo nutnost hospitalizace. Tato studie je součástí rozsáhlého programu klinických studií fáze III TOviTO, kterého se účastnilo na 16 000 nemocných s CHOPN a jeho cílem je zkoumání účinnosti a bezpečnosti kombinace tiotropium/ olodaterol u nemocných s CHOPN. Léčivé přípravky byly podávány pomocí inhalačního systému Respimat.

„Výsledky klinické studie DYNAGITO jsou důležité především proto, že naznačují schopnost kombinace tiotropium/olodaterol pomáhat snižovat míru výskytu středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN u mnoha pacientů ve srovnání s léčbou samotným tiotropiem. Tiotropium je nesnadným komparátorem, protože disponuje mnoha důkazy z řady klinických studií o své schopnosti snižovat riziko výskytu exacerbací CHOPN. Získané informace podporují doporučení lékařů, že duální bronchodilatační léčba LAMA/LABA hraje ústřední roli při kontrole projevů onemocnění CHOPN a ve snižování rizika výskytu exacerbací CHOPN,“ řekl hlavní investigátor studie profesor Peter M.A. Calverley z oddělení plicního lékařství University of Liverpool ve Velké Británii.

Přestože předem specifikované hladiny statistické významnosti p < 0,01 pro primární cíl studie nebylo dosaženo, přinesla kombinovaná bronchodilatační léčba LAMA/LABA sedmiprocentní snížení míry výskytu středně těžkých až těžkých exacerbací u pacientů s CHOPN ve srovnání s léčbou samotným tiotropiem.

Z dalších dat vyplynulo, že oproti monoterapii s tiotropiem snížila terapie kombinací tiotropium/olodaterol výskyt středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN vyžadujících intervenci pomocí systémových kortikosteroidů o 20 procent a o devět procent nižší byla nutnost podání systémových kortikosteroidů spolu s antibiotiky z důvodu léčby exacerbací CHOPN. Zároveň v rámci studie nebyly zaznamenány žádné dosud nepopsané nežádoucí účinky nebo jiná bezpečnostní rizika.

Podle profesorky Vašákové jde o přelomový výsledek ani ne tak v kontextu jednoho jediného nemocného, ale v kontextu celkových nákladů na dlouhodobou péči velmi široké skupiny pacientů s CHOPN. „I když takovéto studie, ve kterých se vyskytuje v průměru zhruba jedna exacerbace CHOPN ročně u jednoho pacienta, vyžadují delší pozorování než rok, tato studie prokázala, že ve větvi, kde pacienti dostávali duální bronchodilatační léčbu LAMA/LABA, byl efekt na další snížení počtu exacerbací evidentní. Je zřejmé, že tato kombinace měla přídatný efekt a dokázala redukovat výskyt středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN léčených kortikosteroidy a/nebo antibiotiky o nemalou část,“ uvedla.

Akutní exacerbace jsou velmi závažné u všech chronických respiračních onemocnění. „Má‑li nemocný s CHOPN jednu akutní exacerbaci, znamená to pro něj riziko objevení se další exacerbace a předznamenává brzký skon pacienta, zejména pokud se jedná o exacerbaci těžkou. Proto by měla být vynaložena maximální snaha s ohledem na prevenci exacerbací a jsme rádi za každý přínos, který jejich počet pomůže snížit,“ uzavřela prof. Vašáková.MĚLI BYSTE VĚDĚT…

Fixní kombinace LAMA/LABA

Spiolto Respimat je kombinovaný inhalační roztok obsahující fixní dávku tiotropia – antagonisty muskarinových receptorů s dlouhodobým účinkem (LAMA) a olodaterolu – β2-adrenergního agonisty s dlouhodobým účinkem (LABA). Tyto dvě léčivé látky poskytují aditivní bronchodilatační účinek. Vzhledem k převaze muskarinových receptorů v centrálních dýchacích cestách a β2-adrenergních receptorů v periferních dýchacích cestách má tato kombinace předpoklad poskytovat optimální bronchodilataci ve všech oblastech plic.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…