Přeskočit na obsah

Elektronizace zdravotnictví pomůže integrované péči o chronicky nemocné a bezmocné

O elektronizaci zdravotnictví se hovoří od konce devadesátých let minulého století. Za dvacet let se dokončily jen dílčí projekty v rámci jednotlivých zařízení a institucí s omezenou možností sdílení dat. „Funkčnost“ elektronických receptů nahrává spíše odpůrcům elektronizace. Na druhé straně nedostatečná elektronizace zdravotnictví byla jednou z mála výtek ze strany komise OECD, která hodnotila český zdravotní systém. Jednou přijde doba (v mnoha zemích již přišla – a nejen na západ od nás) a místo papíru a tužky budeme používat nové komunikační technologie. Dalším horkým tématem pak jsou nová unijně závazná pravidla ochrany osobních dat (GDPR), která budou vbrzku platit i pro zdravotnická zařízení. Proto nás zajímalo, zda se i IPVZ této tematice věnuje. O všem, co v této problematice nabízí Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, hovořila MT s ředitelem IPVZ MUDr. Antonínem Malinou, MBA.


 

  • Aktuálně se stále více hovoří o elektronizaci zdravotnictví. Jak přispívá IPVZ k této tematice?

 

Hlavním úkolem IPVZ je postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nejen lékařů, lékárníků a zubních lékařů, ale i dalších nelékařských profesí. Samozřejmě vnímáme narůstající pozornost, kterou zdravotníci i organizátoři zdravotnictví věnují právě elektronizaci zdravotnictví.

Tak jako v jiných případech, lidé se často obávají a brání tomu, čemu nerozumějí. Mezi zdravotníky tomu není a nikdy nebylo jinak.

Respektujeme fakt, že mladí lékaři, kteří do oborů vstupují, berou informační technologie jako přirozenou součást života. Jinak je tomu u starších lékařů, z nichž někteří překračují běžný věk pro odchod do důchodu. Přitom tito lékaři jsou pro systém nejméně stejně tak důležití jako lékaři mladí a je velkou chybou, pokud je necitlivé a násilné zavádění nových metod administrativní práce vytlačuje ze sítě.

Připravujeme tedy nabídku vzdělávání pro všechny skupiny zdravotníků. Naším cílem je nabídnout všem zdravotníkům informace tak, aby lépe, bez obav a ochotně přijímali ve své praxi nové informační technologie.


 

  • Nejvíce se v těchto dnech hovoří o elektronických receptech, a není to diskuse jednoduchá. Co připravujete v této oblasti?

 

Elektronické recepty dnes skutečně hýbou nejen odbornou veřejností. Jejich zaváděním je pověřen především Státní ústav pro kontrolu léčiv. Součástí jím realizovaného projektu přípravy a zavádění elektronických receptů měly být podle mých informací také aktivity informační a vzdělávací.

My jako IPVZ se nebráníme podílet se na zvyšování erudice zdravotníků také směrem k používání elektronických receptů. Citlivě vnímáme problémy, které jsou s eRecepty spojeny. Na základě zpětné vazby od mnoha vedoucích našich kateder vím, že se současná realizace eReceptů příliš nezdařila. Současné řešení má řadu technických slabin, zvláště ve fázi zavádění. Především mu však chybí skutečná užitečnost, která by byla pro lékaře motivací k tomu, aby eRecepty přijali.

Rozumíme dobře tomu, že i s těmito limity je nezbytné lékaře s elektronickými recepty i v dnešní podobě naučit pracovat. Připravujeme vzdělávací programy, které chceme zdravotníkům nabídnout. Zvažujeme i vytvoření programu pro e‑learning, kdy by se zdravotníci mohli vzdělávat v užívání eReceptu vzdáleným přístupem.


 

  • Od května 2018 začne platit evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Dotkne se zdravotnictví?

 

Máte pravdu, 25. května 2018 vstoupí v účinnost Obecné nařízení EU na ochranu osobních údajů, známé jako GDPR. Bezpochyby se zdravotnictví dotkne, a to významně. Vždyť právě zdravotnictví pracuje s citlivými osobními údaji, nejen se jmény, údaji o bydlišti a rodnými čísly pacientů, ale především s informacemi o jejich zdraví, nemoci, genetické výbavě a podobně. Pravidla ukotvená v GDPR se dotýkají bezpochyby všech zdravotnických zařízení, od fakultních nemocnic po ordinace jednotlivých lékařů. Připravili jsme a již realizujeme v této věci školení jak pro zdravotníky, tak pro manažery zdravotnických zařízení. Kursy připravilo nově zřízené pracoviště IPVZ pro vzdělávání v elektronickém zdravotnictví. Vím o tom, že kursy jsou plně obsazeny na následující dva měsíce, a připravujeme další termíny.


 

  • Co plánuje IPVZ v oblasti vzdělávání v elektronickém zdravotnictví v další době?

 

Jak avizuje ministr zdravotnictví, očekáváme v elektronizaci zdravotnictví v nejbližších letech výrazný pokrok. Vláda před několika měsíci přijala národní strategii rozvoje elektronického zdravotnictví. V tomto dokumentu jsou jasně popsány cíle dalšího rozvoje.

Při přípravě nových nabídek vzdělávání vycházíme z přijaté strategie. Kromě již zmíněných elektronických receptů a ochrany osobních údajů se zaměříme na práci se zdravotnickou dokumentací, zvláště na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, na sdílení a předávání zdravotních informací a na zvyšování zdravotní gramotnosti občanů.

Chceme se věnovat také tematice integrované péče pro seniory, chronicky nemocné i pro občany s omezenou soběstačností. Již řadu let v různých podobách funguje sociální služba tísňové péče, která pomáhá osamělým a nesoběstačným osobám v krizových situacích.

Rozvíjejí se však nové technologie, hovoříme o telemedicíně a personalizované medicíně, a především o integrované péči, která je logickým propojením zejména primární péče, domácí péče a sociálních služeb. V této oblasti najdou využití nejmodernější technologie, které umožní nejen komunikaci, ale i vzdálené měření a přenos důležitých biologických hodnot pacienta a jejich využívání pro zvýšení kvality péče. Své využití najdou informační technologie i v oblasti koordinace a řízení terénních zdravotních a sociálních služeb.

Prioritním cílem zůstává podpora chronicky nemocných a osamělých osob s menší soběstačností tak, aby mohly důstojně a bezpečně žít ve svých domovech a nemusely být hospitalizovány v lůžkových zařízeních jak sociálních, tak zdravotnických.


 

  • Mezi odbornou zdravotnickou veřejností nepanuje ohledně elektronizace zdravotnictví zdaleka shoda. Může IPVZ sehrát roli při hledání dobrého řešení?

 

Institut je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Jako takový plní úkoly, které dostáváme od ministra zdravotnictví. Zároveň představuje vhodné „neutrální“ prostředí, kde se potkávají zájmy ordinací a nemocnic, prostředí, kde může dobře spolupracovat akademická a neakademická sféra. V oblasti rozvoje elektronického zdravotnictví nabízí IPVZ širokou základnu špičkových odborníků prakticky ve všech oborech. Máme také vynikající zázemí po pořádání seminářů, konferencí, kulatých stolů a dalších diskusí. Rozhodně jsme jako IPVZ připraveni odvést práci nejen v oblasti výuky o tom, co již platí, ale podílet se v oblasti elektronizace zdravotnictví i na potřebném rozvoji.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené