Přeskočit na obsah

Evropský týden mozku, cholesterol a inhibitory PCSK9

Jubilejní 20. ročník Evropského týdne mozku letos připadá na 12.–18. březen. Toho využily občanská iniciativa Diagnóza FH, z. s., Česká společnost pro aterosklerózu a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, aby upozornily na skutečnost, že vysoká koncentrace LDL cholesterolu nepoškozuje jen koronární arterie, ale celý cévní systém, včetně arterií mozkových. Pro význam problematiky svědčí skutečnost, že denně na iktus zemře v ČR 28 lidí.Podle slov prim. MUDr. Aleše Tomka, Ph.D., FESO, z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole, který je současně předsedou výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, je stále největším problémem, že se nemocný s iktem nedostane včas do jednoho z 45 iktových center po celé ČR. Nemocný a jeho blízcí buď neznají příznaky iktu, nebo podcení závažnost počátečních mírných symptomů. Tím zavírají okno pro terapeutickou intervenci. Nejlepších výsledků je dosaženo, zahájí‑li se léčba ischemického iktu (trombolýza, trombektomie) do 90 minut. S prodloužením doby mozkové ischémie stoupá riziko ireverzibilního poškození mozku a stoupá stupeň předpokládané následné disability a úmrtí.

V současnosti představují 88 procent všech iktů ischemické cévní mozkové příhody, jejichž výskyt stále stoupá. Na hemoragické ikty připadá 10 procent CMP, subarachnoideální krvácení činí 1,5 procenta a trombóza splavů méně než jedno procento. I při stále klesající úmrtnosti (v důsledku zlepšení organizace péče o nemocné s iktem) stále 20 procent pacientů s ischemickou CMP umírá, 20 procent zůstává v trvalé institucionární péči. Šedesát procent nemocných se vrací domů, polovina z nich však není schopna předchozího způsobu života. Iktus patří s deseti procenty na třetí příčku v žebříčku příčin úmrtí, před ním jsou nádorová onemocnění (12 %) a ischemická choroba srdeční (13 %), a to z celosvětového hlediska. Potěšitelné je, že ČR patří mezi pět států EU s nejlepší organizací akutní péče o pacienty s CMP – v roce 2016 se dostalo léčby 26 procentům pacientů s ischemickou CMP a u šesti procent byla provedena trombektomie. Podobných výsledků dosahuje Německo, Rakousko, Estonsko a Finsko.

Iktus je do jisté míry preventabilním onemocněním, jehož rizikové faktory jsou známy. O to je závažnější fakt, že jejich výskyt dlouhodobě neklesá (na rozdíl od úmrtnosti). Přestože příčin ischemické CMP je vícero (diabetes, kouření, fibrilace síní, hypertenze a další), zásadní roli pro vývoj aterosklerózy, a tedy i vznik iktu hraje koncentrace LDL cholesterolu, tvrdí doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha. Vliv statinů na koncentraci LDL cholesterolu byl popsán a doložen mnoha klinickými studiemi. Studie IMPROVE‑IT prokázala, že dosažení koncentrace cholesterolu 1,2 mmol/l významně snižuje riziko ischemického iktu (HR = 0,79; p = 0,008), čehož bylo dosaženo přidáním ezetimibu k simvastatinu.

Jde to však ještě níže: terapie evolocumabem dovede snížit koncentraci LDL cholesterolu až na 0,8 mmol/l, což je spojeno s dalším snížením rizika ischemické CMP (HR = 0,77; p = 0,003). Studie FOURIER provedená s inhibitorem PCSK9 evolocumabem sledovala 27 564 vysoce rizikových a polymorbidních nemocných s koncentrací LDL cholesterolu vyšší než 1,8 mmol/l při léčbě statiny. Po 48 týdnech podávání evolocumabu poklesla koncentrace LDL cholesterolu o 59 procent oproti placebu, z průměrné hodnoty 2,4 mmol/l se snížila na 0,78 mmol/l.

Evolocumab se podává jednou za dva týdny v dávce 140 mg subkutánně a je určen především pacientům s primární hypercholesterolémií a pacientům ve vysokém kardiovaskulárním riziku, u nichž se nedaří snížit koncentraci LDL cholesterolu vysokými dávkami statinů, respektive kombinací statinů s ezetimibem. Podle údajů na www.sukl.cz zatím není evolocumab hrazen ze zdravotního pojištění, ale snad se zablýskne na lepší časy. Studie s evolocumabem byla prováděna i v ČR s velmi příznivým efektem zejména u pacientů s familiární hypercholesterolémií.MĚLI BYSTE VĚDĚT...

Indikace evolocumabu

Přípravek je indikován u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidémií jako přídavek k dietě:

 

  • v kombinaci se statinem nebo statinem a s dalšími hypolipidemiky u pacientů, u kterých není dosaženo cílových koncentrací LDL‑C maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo

 

 

  • v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován.

 

(Podle SPC, SÚKL, červenec 2015)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené