Přeskočit na obsah

Gynekologové z ambulancí budou sloužit v nemocnicích

Pokud nově nastupující gynekologové budou chtít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, budou se muset zavázat ke dvěma službám měsíčně v nemocnici po dobu pěti let. Povinnost zakotvuje memorandum, které 16. ledna podepsal ministr se zástupci odborné společnosti a zdravotních pojišťoven.„Ambulantní gynekologové a porodníci se budou podílet na zajištění pohotovostní služby v nemocnicích s porodnickým oddělením minimálně v rozsahu dvou pohotovostních služeb v měsíci po dobu pěti let od data uzavření smluvního vztahu a na porodech a operačních výkonech po dobu pěti let od data atestace,“ uvádí se v memorandu. Povinnost se týká pouze lékařů, kteří složí atestační zkoušku po podpisu memoranda, tedy po 16. lednu 2019. Atestovaní gynekologové ze soukromých praxí už v některých nemocnicích pohotovostní služby zajišťují nyní, memorandum ale nastaví systém, aby tyto služby byly zajištěny plošně a byly povinnou součástí smlouvy.

„Praxe v ambulanci se postupem času stává jednostrannou a lékař ztrácí spojení s oborem. Díky vazbě na nemocnici bude mít pravidelný kontakt s medicínským poznáním, a bude si tak udržovat komplexní odbornou erudici. Jednoznačně to povede ke zvyšování kvality péče,“ řekl novinářům při příležitosti podepsání memoranda ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Od nově nastavené spolupráce s gynekology očekává ministr zlepšení kvality péče. „Pozitivní dopad pocítí i samotné pacientky. Nejenže lékař pacientce poskytne velmi kvalitní péči v průběhu těhotenství, ale bude moci provést i samotný porod v porodnici. Přispívá to k budování důvěry mezi pacientkou a lékařem. Nemluvě o tom, že zapojení ambulantních gynekologů pomůže řešit nedostatek lékařů v některých nemocnicích,“ řekl ministr.Odborná společnost vydá seznam nově atestovaných lékařů

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP zajistí definování a aktualizaci odborných podmínek pro tuto službu a pořídí seznam nově atestovaných lékařů v oboru. K dispozici ho budou mít zdravotní pojišťovny i ministerstvo, aby bylo jasno, kterých lékařů se nová povinnost týká. Ministerstvo zajistí metodické vedení všem účastníkům projektu, jehož součástí je i závazek podpory budování praxí ve venkovských oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost primární péče rovnoměrně ve všech regionech. „To je zejména rolí zdravotních pojišťoven, které tvoří smluvní síť,“ připomněl ministr.

Podepsané memorandum označil „za první vlaštovku“ spolupráce mezi ambulantní sférou a lůžkovým segmentem. Ministr věří, že do budoucna budou i další odbornosti ochotny přistoupit k podobnému modelu spolupráce, která je podle něj přínosná pro všechny, lékaře, pacienty i zdravotní pojišťovny. Ministr ocenil, že memorandum bylo podepsáno z iniciativy samotných ambulantních gynekologů, není to tedy nic nařízeného, žádná „robota“, jak o podobných návrzích na služby v nemocnicích někteří lékaři jiných odborností mluvili již dříve.

Ministrova slova o vstřícnosti gynekologů ke službám v nemocnici potvrdil předseda České gynekologické a porodnické společnosti MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. „Možná pro někoho paradoxně přišli s tímto nápadem ambulantní gynekologové, kteří od začátku na projektu úzce spolupracují s nemocničními gynekology,“ poznamenal a ocenil i to, že změna pomůže také oboru jako celku, zabrání jeho štěpení a školení speciálních gynekologů pro ambulance a pro lůžka. „Je zcela v souladu se světovými trendy i praxí EU, že ambulantní lékaři jsou zapojeni do práce u lůžka,“ řekl dr. Dvořák. Od mladých lékařů v předatestační přípravě podle svých slov zatím neslyšel, že by po atestaci chtěli odejít do praxe a zcela zanechat výkonů, které se provádějí pouze v nemocnici. „Nemáme ambice něco vnucovat a radit ostatním, nicméně pokud budeme ostatním odbornostem inspirací, uvítáme to,“ dodal.Ministerstvo jedná o zajištění pohotovostí také s praktiky a stomatology

Na dotaz MT, zda a s jakými odbornostmi o podobné spolupráci ministerstvo jedná, uvedl ministr, že v rámci primární péče se jedná s praktickými lékaři a stomatology. „Dohodli jsme se s praktickými lékaři v rámci reformy primární péče, že budou sloužit lékařskou pohotovostní službu. Je to dlouhodobě diskutováno na úrovni krajů, praktici ne všichni chtějí sloužit a shoda ve skupině pro primární péči je, že by to také měla být povinnost pro praktické lékaře,“ řekl ministr. „Aktuálně jednáme rovněž s dalším segmentem primární péče, se stomatology, kde čekáme v tuto chvíli na konkrétní návrh od prezidenta České stomatologické komory, jak zajistit stomatologické pohotovosti v regionech,“ řekl ministr. Z celého spektra primární péče zbývají ambulantní specialisté, kde podle ministra „je situace složitější“, ministr ale věří, že pokud uvidí na příkladu gynekologů, že systém funguje, postupně budou ke spolupráci vstřícnější.

K novému modelu a jeho financování uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. Zdeněk Kabátek, že právě zveřejněný projekt naplňuje strategie VZP v oblasti primární péče a zvyšování její kvality. „Vítáme, že lékaři v primární péči v oblasti gynekologie budou mít šanci prohlubovat své znalosti, které získali ve své přípravě,“ řekl Ing. Kabátek. VZP bude usilovat o to, aby podobnou spolupráci navázala i s dalšími segmenty péče. Bude zveřejňovat na webu informace o síti a o zajištění primární péče v jednotlivých oblastech tak, aby byla schopna včas řešit aktuální problémy nedostupnosti.MUDr. Dvořák: Nejde o nevolnictví

„Nejde o žádné nevolnictví, kolegové z ambulancí, kteří budou vykonávat služby v nemocnicích, budou za ně placeni jako kmenoví zaměstnanci těchto zařízení, takže ekonomicky motivovaní budou, a honoráře nejsou určitě symbolické,“ řekl dr. Dvořák k výhodnosti nejen odborné, ale i finanční pro ambulantní lékaře. Zástupci pojišťoven na dotaz MT uvedli, že úhrada pohotovostních služeb pro ambulantní lékaře náklady pojišťoven nenavýší, v nemocnicích díky jejich službám klesnou výdaje za přesčasy. Určitý nárůst nákladů bude spojen až s tím, jak budou pojišťovny nově nasmlouvávat péči v oblastech, kde analýzy ukážou, že je nyní zajištěna nedostatečně.

Pro lékaře by podle očekávání těch, kdo memorandum podepsali, neměla být nová povinnost zatěžující. Už lékaři v přípravě s ní budou počítat a lze předpokládat, že tím pádem ji snáze budou akceptovat. Lékaři budou s nemocnicí v pracovněprávním vztahu a budou mít i další zajištění, včetně forenzního. Pokud by lékař, který má povinnost služeb zakotvenou ve smlouvě, tyto služby nezajišťoval, bude vůči němu pojišťovna postupovat, jak to dosud dělá při neplnění smluvní povinnosti ze strany lékaře.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Ladislav Friedrich, CSc., k postoji zaměstnaneckých pojišťoven doplnil, že již 10. ledna ředitelé všech členských pojišťoven text memoranda schválili. „Velice si cením toho, že se nejedná o jednorázovou kampaň, ale o součást širších koncepčních změn. Po roce 1989 jsme postupně dezintegrovali socialistické centrální zdravotnictví, tak teď asi je namístě zase určité racionální prvky provázanosti a komplexnosti v pohledu na pacienta zavést, samozřejmě jinými prostředky,“ řekl. Vzhledem k omezeným zdrojům českého zdravotnictví, především personálním, nezbývá podle Ing. Friedricha než zvyšovat produktivitu práce, což záměr stvrzený memorandem naplňuje.Memorandum neobsahuje nic retrospektivního

Povinnosti se budou týkat pouze lékařů, kteří atestují po datu podepsání memoranda, připomněl místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze‑Podolí doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Memorandum je podle něj důležité také z pohledu postgraduálního vzdělávání. „Mohl jsem sledovat, jak se ty dvě záležitosti profesní, to znamená ambulantní specialisté a zaměstnanci lůžkových zařízení, od sebe vzdalují. Po atestacích se nemalá část našich kolegů a kolegyň vydá na cestu ambulantního specialisty a z celého oboru, kde dosažení určité úrovně znalostí a dovedností představuje neuvěřitelné vypětí, vykonávají jen malou část. Memorandum má v sobě velmi pozitivní jádro konvergence obou těchto cest, sbližování, a ne rozdělování ambulantních specialistů a lůžkových zařízení. To je podle mého názoru nejzásadnější význam memoranda a velmi perspektivní parametry do budoucna,“ shrnul.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…