Přeskočit na obsah

HeartInsight – od detekce k predikci dekompenzace srdečního selhání

Nemocní s pokročilým srdečním selháním představují mimořádně vulnerabilní populaci. Včasnou predikci jejich dekompenzace nyní umožňuje systém HeartInsight, který byl odborné veřejnosti představen začátkem dubna na kongresu Evropské asociace pro srdeční rytmus ESC v Kodani.

Prevalence a incidence chronického srdečního selhání se dramaticky zvyšuje. Je to dáno nejen stárnutím populace, ale také jde o jakousi daň za úspěchy akutní kardiologie. Stále více pacientů přežívá akutní infarkt myokardu, bohužel ne vždy je možné zabránit tomu, aby se u nich rozvinulo srdeční selhání. To pak typicky vyžaduje opakované hospitalizace, které pacienta mimořádně zatěžují, zhoršují jeho prognózu a v neposlední řadě jsou i ekonomicky náročné.

Jedním z hlavních cílů managementu srdečního selhání tak je snížení rizika rehospitalizace. S každou hospitalizací se roztáčí spirála poškození funkce nejen myokardu, ale i ledvin a dalších orgánů, a i když se stav pacienta zlepší, jen skutečně zřídka se vrací na úroveň před přijetím do nemocnice. Prevence nutnosti hospitalizace nejen šetří peníze, ale především umožňuje pacientům vést delší a lepší život.

V běžné klinické praxi je přitom jen velmi obtížné pacienta sledovat tak, aby se dalo na zvýšené riziko zhoršení stavu včas reagovat. Na tento problém do značné míry odpovídá telemedicína. Postupně se etablující různé sofistikované systémy dálkové monitorace pacientů. Ty generují velké množství informací, které samy o sobě ještě nemusejí znamenat pro nemocného přínos – benefit pro pacienty je podmíněn tím, jak se se získanými údaji pracuje.

Příkladem řešení, které dálkový monitoring pacienta využívá na maximum, je systém HeartInsight. Ten využívá pokročilý validovaný algoritmus, který do jednoho kompozitního skóre integruje osm parametrů (denní a noční srdeční frekvenci, variabilitu srdeční frekvence, komorové extrasystoly, odpor hrudníku, tachyarytmii síní, fyzickou aktivitu a vstupní hodnocení rizikovosti nemocného podle Seattle HF Model).

Na základě jeho aktuální hodnoty pak vydává varování, že se u pacienta zvyšuje riziko dekompenzace. Lékařům tak dává možnost skutečně proaktivního přístupu.

Systém prošel studií SELENE HF. Do té bylo zařazeno 918 nemocných s pokročilým srdečním selháním a zavedenou přístrojovou léčbou – šlo buď o resynchronizační terapii (44 procent pacientů), anebo jednodutinový (18 procent) či dvojdutinový (38 procent) implantabilní defibrilátor. Před implantací přístroje měli pacienti srdeční selhání třídy NYHA II nebo III. Medián věku zařazených nemocných byl 69 let. Jednalo se o pacienty se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (medián EF 30 procent).

Po úvodním sledování v délce 22 měsíců, během něhož byla sbírána základní data, byli nemocní randomizovaně rozděleni do dvou podobně velkých skupin, z nichž jedna sloužila k validaci systému HeartInsight.

Výsledkem studie je, že systém pracuje se 66% senzitivitou, predikuje tedy dvě ze tří hospitalizací pro srdeční selhání. Pro kliniky je podstatná vysoká specificita – jedno falešné varování připadá na 17 měsíců léčby (0,7 na pacienta a rok sledování). Varování přitom přichází s velkým předstihem (s mediánem 42 dní před hospitalizací), systém tak dává lékaři dostatek času zareagovat. „V takovém případě je nutné zkontrolovat adherenci nemocného k léčbě, posoudit případné komorbidity, ujistit se o správné funkci implantátu a v neposlední řadě je možné intenzifikovat terapii,“ uvádí MUDr. Marián Fedorco, Ph.D., z I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc, jehož pracoviště má již s novým algoritmem praktickou zkušenost.

Hodnocení skóre HeartInsight je softwarově implementováno do platformy Homemonitoring. K předání dat tak dochází automaticky, bez nutné interakce nemocného, a to zpravidla jednou denně. „Aby nemocný z této inovace skutečně profitoval, je důležitá úzká spolupráce centra pro léčbu srdečního selhání s telemedicínským centrem,“ zdůraznil MUDr. Fedorco.

Takové řešení by mělo zajímat i plátce péče. „Když pacienta se srdečním selháním nehospitalizujeme, je to pro systém mnohem levnější. Dálkový monitoring šetří prostředky i v České republice, i když je náš systém pokřiven tím, jak je podhodnocena hodnota lidské práce. Algoritmus HeartInsight má potenciál tuto úsporu dále prohloubit,“ říká přednosta I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.     

Reference: D’Onofrio A et al. Combining home monitoring temporal trends from implanted defibrillators and baseline patient risk profile to predict heart failure hospitalisations: results from the SELENE HF study. Europace. 2022;24(2):234–244. doi: 10.1093/europace/euab170.

Sdílejte článek

Doporučené