Přeskočit na obsah

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě diabetické nohy

Ischémie patří mezi hlavní faktory, které vedou ke vzniku syndromu diabetické nohy. Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím prognózu defektu. Ischémie byla prokázána u 60 % nehojících se diabetických vředů, 46 % z nich skončilo amputací. ICHDK postihuje diabetické pacienty až 20krát častěji než nediabetickou populaci. Nejspíše pro současně přítomnou neuropatii se setkáváme s odlišným klinickým obrazem než u diabetiků, často chybí klaudikace a nohy jsou palpačně teplé. Následkem klinicky němé ischémie může být pozdní indikace angiografického vyšetření.

Jednou z možností metod hodnocení DN a detekce ischémie je metoda transkutánní oxymetrie (dále TcpO2). TcpO2 je neinvazivní metoda založená na měření parciálního tlaku kyslíku difundujícího z tkáně přes pokožku ven z těla. Při hermetickém oddělení pokožky od okolního prostředí a po určité době (10 až 20 minut) dojde k vyrovnání parciálních tlaků kyslíku na povrchu pokožky a ve tkáni bezprostředně pod ní, čehož se při TcpO2 využívá.

Takové vyšetření má význam pro posouzení prognózy hojení, posouzení vhodné výše amputace, indikaci angiografie, vhodnosti zahájení hyperbarické oxygenoterapie (dále HBO) apod. Bylo zjištěno, že měření TcpO2 za podmínek HBO vede ke zvýšení diskriminační schopnosti měření. 

V Evropě platí následující konsensus na indikaci HBO dle TcPO2:

1.        dýchání vzduchu – TcpO2 pod 30 mm Hg

2.         normobarická oxygenoterapie – TcpO2 musí stoupnout nad 50 mm Hg

3.         hyperbarická oxygenoterapie při 2,5 ATA – TcpO2 musí stoupnout nad 200 mm Hg

U těch pacientů, u kterých dojde během HBO k podstatnému zvýšení TcpO2 (nad 200 mm Hg), je prognóza zhojení vysoká, a to i přes to, že mají nízké TcpO2 za normálních podmínek (nižší než 30 mm Hg). Určitou nevýhodou metody je časová a ekonomická náročnost při tzv. mapování okolí nehojících se defektů, kdy je nutno použít několika měřicích elektrod současně.  

Patofyziologickým podkladem nehojících se ulcerací u DN je:

 • periferní neuropatie, vedoucí ke ztrátě čití jako ochranného mechanismu a následnému poranění
 • již výše uvedená ischémie a následná tkáňová hypoxie
 • infekce v rozmezí od lokalizované infekce po rozvoj nekrotizující fasciitidy hrozící ztrátou končetiny

Hyperbarická oxygenoterapie je kauzální metoda v léčbě některých

patologických stavů s rozhodujícím a významným ovlivněním průběhu onemocnění, komplikací, léčebného výsledku, mortality a kvality života. K těmto stavům patří otrava oxidem uhelnatým a kouřovými plyny, dysbarické poranění spojené s dekompresí, plynová embolie a klostridiová myonekróza. U dalších dvou desítek stavů se jedná o léčebnou metodu, doplňující konzervativní nebo chirurgický léčebný postup.

Racionálním podkladem hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se defektů je:

 • korekce tkáňové hypoxie zvýšením obsahu kyslíku v krvi
 • redistribuce toku do hypoxické oblasti
 • zlepšení mikrocirkulace zvýšením deformability erytrocytů, existují experimentální i klinické studie vztahu mezi dostupným kyslíkem a procesem hojení
 • redukce otoku rány
 • posílení zabíječské funkce baktérií leukocyty, která je taktéž kyslík dependentní
 • letální efekt pro některé anaerobní mikroorganismy zabráněním tvorby bakteriotoxinů
 • zesílení angiogeneze, aktivace fibroblastů, produkce kolagenu a epitelizace, které jsou způsobeny up-regulací růstových faktorů, např. VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
 • společným důsledkem výše uvedených efektů je snížení zánětlivé reakce, zklidnění a vyčištění rány, snížení bolestivosti, nastartování živých granulací, zahájení epitelizace, což vede k postupnému zmenšování velikosti až úplnému zhojení rány

Existuje celá řada prospektivních studií, prokazujících léčebný a ekonomický efekt užití HBO u DN: Zamboni 1997, Baroni 1987, Oriani 1990, Doktor 1992, Kessler 2003. Nejvýznamnější z těchto studií je studie E. Faglii a spol. (Adjunctive Systemic Hyperbaric Oxygen Therapy in Treatment of Severe Prevalently Ischemic Diabetic Foot Ulcer, Diabetes Care, Dec. 1996,19,12,1338-1343), ve které bylo zařazeno 68 pacientů s DN dle Wagnera II-IV. Ve skupině léčených HBO bylo 35 pacientů, v kontrolní 33 pacientů. HBO skupina měla signifikantně nižší riziko velké amputace (8,6 % vs. 33,3 %, p = 0,016). Další významnou prací je studie A. Abidii a kol. (The Role of Hyperbaric Oxygen Therapy in Ischemic Diabetic Lower Extremity Ulcers, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 25,513-518,2003), kde bylo zařazeno 16 pacientů – 8 ve skupině léčených HBO, v kontrolní skupině taktéž 8 pacientů. Došlo ke statisticky významnému kompletnímu zhojení, které trvalo i po roce ve srovnání s kontrolní skupinou (5/8 vs. 0/8, p = 0,026). Taktéž došlo k významnému zmenšení velikosti ulcerací (100 % vs. 52 %, p = 0,027) a významné úspoře nákladů na léčbu (o 2 960 liber na pacienta).

Nejen účinné, ale i ekonomicky výhodné

Na téma posouzení efektivity HBO v léčbě diabetické nohy se konala v Londýně v roce 1998  IV. evropská konsensuální konference, v roce 2006 pak VIII. evropská konsensuální konference v Ravenně. Význam užití HBO u DN je rovněž součástí metaanalýzy v rámci uznávaného systému Cochrane Review. Závěrem je, že u pacientů s ulcerací v rámci HBO významně snižuje riziko vysoké amputace s velkou šancí na zhojení během jednoho roku.

V mnoha studiích byly hodnoceny náklady na léčbu a následnou péči o takto invalidizované pacienty. Poslední letošní studie uveřejněná v International Journal of Technology Assessment in Health Care představuje výsledky z Kanady, kde byly hodnoceny náklady na léčbu v dvanáctiletém období u pacientů s a bez užití hyperbaroxie. Úspora nákladů u pacientů s HBO činila téměř 10 000 kanadských dolarů.

Pochopitelnou samozřejmostí je komplexní přístup k takovému nemocnému patří sem diagnostika a terapie ICHDKK, dopplerometrické vyšetření, AG, případně endovaskulární či chirurgická revaskularizace, kontrola glykémie. Stejně ucelená by měla být péče o vlastní defekt, tj. přiměřený debridement, aplikace vlhkého krytí, odlehčení končetiny například berlemi, nošení vhodné ortopedické obuvi. V neposlední řadě není možné podceňovat  režimová opatření – správnou výživu, přiměřený pohyb, zákaz kouření apod.

HBO považuji za užitečnou adjuvantní metodu léčby pacientů s diabetickou nohou, a to na podkladě vlastních zkušeností i výsledků prospektivních studií v systému medicíny založené na důkazech.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené