Přeskočit na obsah

Hypertenze v těhotenství zvyšuje riziko CMP u potomků

„Naše zjištění naznačují, že hypertenzní poruchy během těhotenství jsou spojeny se zvýšeným rizikem CMP a potenciálně i srdečních onemocnění u potomků do věku 41 let,“ uvedl autor studie dr. Fen Yang, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko. K potvrzení výsledků a lepšímu porozumění možným základním mechanismům jsou ale zapotřebí studie s déle trvajícím sledováním.

Předchozí výzkumy naznačují, že děti vystavené hypertenzním poruchám matky během těhotenství mají zvýšené riziko předčasného porodu, omezení růstu plodu a později v životě se u nich častěji vyskytují kardiovaskulární rizikové faktory, včetně vysokého krevního tlaku, obezity a diabetu. Důkazy o přímé souvislosti s těžkými kardiovaskulárními chorobami jsou však omezené. Tato studie zkoumala souvislost se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční a CMP.

Populační kohortová studie propojila národní registry ze dvou zemí. Živé narozené děti ve Švédsku (ročník 1973 až 2014) a ve Finsku (1987 až 2014) byly sledovány pro ischemickou chorobu srdeční a cévní mozkovou příhodu až do roku 2014. Byly identifikovány hypertenzní poruchy těhotenství, včetně vysokého krevního tlaku (začínajícího před nebo během těhotenství) a preeklampsie (vysoký TK a poškození orgánů). Analýzy byly upraveny o faktory, které by mohly ovlivnit vztahy, jako je rok narození dítěte, pohlaví a vrozené anomálie a věk matky, rodinný stav, úroveň vzdělání, index tělesné hmotnosti, kouření během raného těhotenství a rodinná anamnéza týkající se kardiovaskulárních onemocnění.

Analýzy byly opakovány po vyloučení předčasně narozených dětí nebo plodů s omezením růstu, které byly spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Byly také provedeny sourozenecké analýzy za účelem kontroly možného účinku neměřených genetických a environmentálních rodinných faktorů, které zahrnovaly neshodné páry sourozenců jak v expozici (hypertenzní poruchy těhotenství), tak důsledku (ICHS / CMP).

Z více než 5,8 milionu jedinců zahrnutých do studie se jich matkám s hypertenzními poruchami během těhotenství narodilo 218 322 (3,76 %). Během až 41 let sledování bylo 2 340 (0,04 %) potomků diagnostikováno ischemické onemocnění srdce a 5 360 (0,09 %) byla diagnostikována CMP. Potomci vystavení hypertenzním těhotenským poruchám matky měli o 29 procent a 33 procent zvýšené riziko ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody.

„Analýzy sourozenců naznačují, že sdílené genetické nebo environmentální faktory byly hlavními faktory v souvislosti mezi hypertenzními poruchami těhotenství a rizikem ischemické choroby srdeční. Zvýšené riziko cévní mozkové příhody však přetrvávalo, což naznačuje možnost přímých nitroděložních účinků. “ vysvětlil dr. Yang.

Podle autorů práce se jedná o jednu z mála studií v této oblasti a je zapotřebí dalšího výzkumu. „Byla to observační studie a nemůžeme dělat žádné závěry o kauzalitě. Pokud naše zjištění podpoří další studie, lze podniknout kroky k prevenci kardiovaskulárních onemocnění u potomků vystavených hypertenzním těhotenským poruchám - například se zaměřením na zdraví matek a screeningem rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak, v raném věku u dětí,“ dodává dr. Yang.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené