Přeskočit na obsah

Hypotenze nesnižuje prospěch ze sacubitril/valsartanu

Ve studii PARADIGM‑HF vedla léčba sacubitril/valsartanem u nemocných se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí k pozitivnímu ovlivnění primárního cílového ukazatele. Ten byl složen z úmrtí z kardiovaskulární příčiny a první hospitalizace pro srdeční selhání. Sacubitril/valsartan jej v porovnání s enalaprilem snižoval o 20 procent. U nemocných léčených tímto prvním a dosud jediným inhibitorem ARNI však byl zaznamenán vyšší výskyt symptomatické hypotenze. Subanalýza studie PARADIGM‑HF, recentně publikovaná v časopise Circulation: Heart Failure, se zaměřila na tento jev. Její autoři nejprve posuzovali výskyt hypotenze během zaváděcí fáze studie, tedy v období, kdy pacienti byli nejdříve léčeni enalaprilem a pak sacubitril/valsartanem, aby se otestovalo, že léčbu tolerují. Z celkového počtu 10 513 nemocných došlo k epizodě hypotenze u 136 (1,3 procenta) již při zaváděcí léčbě enalaprilem, z nich pak 68 procent již dále ve studii nepokračovalo. Zaváděcí léčbu sacubitril/ valsartanem zahájilo 9 419 pacientů. Hypotenze byla zaznamenána u 228 z nich (2,4 procenta). Z těchto nemocných 51 procent zaváděcí fázi nedokončilo. Zahajovací fáze ukázala, že pokud pacient toleroval z hlediska hypotenze cílovou dávku enalaprilu, toleroval s velkou pravděpodobností i sacubitril/valsartan. Jen u pěti procent nemocných, kteří byli léčeni enalaprilem bez hypotenze, se následně hypotenze objevila při léčbě sacubitril/valsartanem. Po randomizaci byla zaznamenána alespoň jedna epizoda hypotenze u celkem 388 (9,2 procenta) nemocných léčených enalaprilem v porovnání s 588 (14,0 procenta) pacienty s hypotenzí na sacubitril/valsartanu (p < 0,001). Mezi oběma skupinami nebyl rozdíl v počtu jedinců, kteří v důsledku hypotenze po randomizaci přerušili terapii z důvodu hypotenze. Pacienti s dokumentovanou hypotenzí (bez ohledu na skupinu) byli v průměru starší, měli nižší krevní tlak při vstupu do studie a častěji měli implantovaný defibrilátor. U pacientů s hypotenzí během zaváděcí fáze, kteří ve studii pokračovali, měl sacubitril/ valsartan srovnatelnou účinnost jako u nemocných bez hypotenze. Závěry této subanalýzy doplňují již dříve publikovaná data ze studie PARADIGM‑HF, podle kterých hypotenze neovlivňuje benefit, který sacubitril/valsartan vykazuje v porovnání s enalaprilem.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené