Přeskočit na obsah

Imunoterapie u HER‑2 pozitivního karcinomu prsu?

Jen málo důkazů zatím podporuje použití imunoterapie u pacientů s HER‑pozitivními nádory, protože ty jsou obecně považovány za imunologicky „chladné“. Dvě nedávné studie, IMpassion050 a Neo‑PATH, hodnotily přidání IT k předoperační léčbě zaměřené na HER‑2 u pacientek s operabilním HER+ karcinomem prsu.

Ve studii fáze III IMpassion050 bylo 454 pacientek s nádory o velikosti > 2 cm a pozitivními axilárními uzlinami randomizováno k léčbě atezolizumabem nebo placebem a dávkou doxorubicinu a cyk­lofosfamidu, po níž následoval paklitaxel, pertuzumab a trastuzumab (PH). Po operaci pokračovala rok stejná léčba jako před operací. Koprimárním cílem byla patologická kompletní odpověď (pCR). Míra pCR v celé populaci byla 63 procent u placeba a 62 procent u atezolizumabu. V populaci s PD‑L1+ onemocněním to bylo 73 procent u placeba a 64 procent u atezolizumabu. Míry byly podobné bez ohledu na to, zda byly nádory ER+, nebo ER–. Studie Neo‑PATH byla podobná, ale malá studie. Obě nicméně ukázaly, že ačkoli proveditelnost přidání inhibitoru kontrolního bodu IO byla prokázána přijatelným bezpečnostním profilem, další klinický přínos plynoucí z přidání IT k léčbě zaměřené na HER‑2 nebyl prokázán.

Prozatím zůstává léčba imunoterapií u karcinomu prsu možností pouze pro pacientky s triple‑negativním karcinomem prsu nebo vybranými dalšími charakteristikami (např. vysokou mutační zátěží nádoru).

V obou studiích se nevyskytly žádné neočekávané toxicity a bezpečnostní profil odpovídal profilu v předchozích studiích s atezolizumabem.

Zdroj: Ahn HK, et al. Response rate and safety of a neoadjuvant pertuzumab, atezolizumab, docetaxel, and trastuzumab regimen for patients with ERBB2‑positive stage II/III breast cancer: The Neo‑PATH phase 2 nonrandomized clinical trial. JAMA Oncol 2022 Jul 7; [e‑pub]. Huober J, et al. Atezolizumab with neoadjuvant anti‑human epidermal growth factor receptor 2 therapy and chemotherapy in human epidermal growth factor receptor 2‑positive early breast cancer: Primary results of the randomized phase III IMpassion050 trial. J Clin Oncol 2022 Jun 28; [e‑pub].

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…