Přeskočit na obsah

Imunoterapie u HER‑2 pozitivního karcinomu prsu?

Jen málo důkazů zatím podporuje použití imunoterapie u pacientů s HER‑pozitivními nádory, protože ty jsou obecně považovány za imunologicky „chladné“. Dvě nedávné studie, IMpassion050 a Neo‑PATH, hodnotily přidání IT k předoperační léčbě zaměřené na HER‑2 u pacientek s operabilním HER+ karcinomem prsu.

Ve studii fáze III IMpassion050 bylo 454 pacientek s nádory o velikosti > 2 cm a pozitivními axilárními uzlinami randomizováno k léčbě atezolizumabem nebo placebem a dávkou doxorubicinu a cyk­lofosfamidu, po níž následoval paklitaxel, pertuzumab a trastuzumab (PH). Po operaci pokračovala rok stejná léčba jako před operací. Koprimárním cílem byla patologická kompletní odpověď (pCR). Míra pCR v celé populaci byla 63 procent u placeba a 62 procent u atezolizumabu. V populaci s PD‑L1+ onemocněním to bylo 73 procent u placeba a 64 procent u atezolizumabu. Míry byly podobné bez ohledu na to, zda byly nádory ER+, nebo ER–. Studie Neo‑PATH byla podobná, ale malá studie. Obě nicméně ukázaly, že ačkoli proveditelnost přidání inhibitoru kontrolního bodu IO byla prokázána přijatelným bezpečnostním profilem, další klinický přínos plynoucí z přidání IT k léčbě zaměřené na HER‑2 nebyl prokázán.

Prozatím zůstává léčba imunoterapií u karcinomu prsu možností pouze pro pacientky s triple‑negativním karcinomem prsu nebo vybranými dalšími charakteristikami (např. vysokou mutační zátěží nádoru).

V obou studiích se nevyskytly žádné neočekávané toxicity a bezpečnostní profil odpovídal profilu v předchozích studiích s atezolizumabem.

Zdroj: Ahn HK, et al. Response rate and safety of a neoadjuvant pertuzumab, atezolizumab, docetaxel, and trastuzumab regimen for patients with ERBB2‑positive stage II/III breast cancer: The Neo‑PATH phase 2 nonrandomized clinical trial. JAMA Oncol 2022 Jul 7; [e‑pub]. Huober J, et al. Atezolizumab with neoadjuvant anti‑human epidermal growth factor receptor 2 therapy and chemotherapy in human epidermal growth factor receptor 2‑positive early breast cancer: Primary results of the randomized phase III IMpassion050 trial. J Clin Oncol 2022 Jun 28; [e‑pub].

Sdílejte článek

Doporučené