Přeskočit na obsah

Inhibitory CDK 4/6 vstupují do adjuvance

V úvodu letošního virtuálního kongresu Evropské společnosti klinické onkologie byla prezentována studie třetí fáze monarchE. Ta přináší potenciál pro rozšíření adjuvantní léčby velké skupiny pacientek s hormonálně pozitivním, HER2 negativním karcinomem prsu.

Studie monarchE zahrnula 5 637 pacientek s HR+/HER2– časným karcinomem prsu a s rizikovými faktory relapsu (≥ 4 pozitivní uzliny nebo 1–3 pozitivní uzliny a alespoň jeden z následujících faktorů: velikost nádoru ≥ 5 cm, grade 3 nebo exprese Ki‑67 ≥ 20 procent). Studie prokázala, že u nemocných s vysokým rizikem progrese onemocnění vede přidání inhibitoru CDK 4/6 abemaciklibu k hormonální terapii ke snížení rizika rekurence nádoru o 25 procent. Míra dvouletého přežití bez známek invazivního onemocnění dosáhla v rameni s přidáním abemaciklibu 92,2 procenta oproti 88,7 procenta v rameni pouze s hormonální léčbou samotnou.

Podobné zlepšení bylo pozorováno v ukazateli přežití bez vzdálených metastáz, zde došlo ke snížení míry relativního rizika o 28,3 procenta.

Bezpečnost abemaciklibu přitom odpovídala předchozím studiím, nejčastějšími nežádoucími účinky byly průjem, neutropenie a únava.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené