Přeskočit na obsah

Interferon má u RS stále své místo

Roztroušená skleróza (RS) nejenom signifikantně snižuje kvalitu života nemocných, ale významný negativní vliv má také na jejich blízké. Terapie je celoživotní a často ji provázejí nežádoucí účinky. Toto onemocnění je spojeno se značnou ekonomickou zátěží – kromě přímých nákladů na léčbu je nutné počítat i s náklady nepřímými, danými neschopností pracovat kvůli invalidizaci a často i nutností sociální péče. Zlatým standardem péče s rozsáhlými daty jak z klinických studií, tak z reálné klinické praxe je interferon beta‑1a (IFNβ‑1a). Od jeho uvedení na trh se sice do klinické praxe dostala řada novějších látek, u mnoha nemocných ale finančně méně nákladný IFNβ‑1a přináší téměř srovnatelný efekt za současného příznivého bezpečnostního profilu. O významu IFNβ‑1a v kontextu moderní léčby RS se hovořilo na letošním kongresu EAN v Lisabonu. Tuto část programu podpořila společnost Merck.Subkutánní IFNβ‑1a (sc IFNβ‑1a) je indikován v léčbě pacientů s demyelinizační příhodou na základě aktivního zánětlivého procesu (clinically isolated syndrome, CIS) a u pacientů s již potvrzenou remitentní‑relabující RS (RR RS). Látka byla v Evropě schválena v roce 1998, v tuto chvíli jsou tak pro její použití dostupná dvacetiletá data z reálné klinické praxe. Sc IFNβ‑1a redukuje riziko relapsů a zpomaluje progresi invalidizace. Jeho účinnost a bezpečnost popsala například data od kohorty studie PRISMS, které se původně zúčastnilo 560 pacientů. Zařazeni do ní byli dospělí nemocní s RS trvající alespoň 1 rok s alespoň dvěma relapsy v posledních dvou letech. Dvouletá data (PRISMS‑2) ukázala, že u pacientů, kteří dostávali sc IFNβ‑1a, bylo zaznamenáno o 38 procent nižší riziko progrese invalidizace. Podstatné je, že 291 pacientů bylo sledováno po mimořádně dlouhou dobu 15 let. V analýze PRISMS‑15 se prokázalo, že z nemocných, kteří sc IFNβ‑1a užívali nepřetržitě po celé sledované období, plných 86 procent stále při chůzi nepotřebovalo kompenzační pomůcku. „Sc IFNβ‑1a je samozřejmě už starším lékem a k dispozici jsou nyní novější léčiva. Na druhou stranu má tato v klinické praxi dobře ověřená účinná látka stále značný význam. Uplatňuje se v léčbě jak nemocných s časnou RS, tak u starších nemocných a pacientek zvažujících těhotenství,“ komentovala Jiwon Oh, MD, PhD, ze St. Michael’s Hospital v Torontu v Kanadě.

RS je dvakrát až třikrát častější u žen než u mužů a její rozvoj začíná průměrně ve 30 letech věku. Bezpečnost terapie v období početí a během těhotenství je tak u této choroby zásadní. Ačkoli těhotenství může z hlediska RS působit protektivně, neboť se jedná o období určité přirozené imunosuprese, po porodu je žena ve zvýšeném riziku relapsu onemocnění. Podle článku z časopisu Multiple Sclerosis se ale ukázalo, že použití DMTs (disease modifying therapies) prekoncepčně bylo spojeno s o 45 procent nižším rizikem relapsu v prvních třech měsících po porodu. Bohužel většina DMTs je kontraindikována u žen, které se snaží otěhotnět, v graviditě a během laktace. Výběr vhodné terapie může být svízelný také na opačné straně věkového spektra. Díky moderní terapii se dnes pacienti s MS dožívají vyššího věku, což s sebou přináší nové klinické výzvy. Léčba starších pacientů musí respektovat určitou imunosenescenci, která může ovlivnit odpověď na léčbu i její nežádoucí účinky. Pacienti v pokročilejším věku jsou častěji ohroženi symptomy spojenými s funkcí močového měchýře nebo střev, poruchami chůze, invalidizací a častěji potřebují pomoci s běžnými denními aktivitami.

RS je díky lepší diagnostice odhalována dříve a recentní McDonaldova diagnostická kritéria jsou pro vyhledávání pacientů senzitivnější než starší kritéria Poserova. Současná mezinárodní doporučení navíc stanovují, že všem pacientům s aktivní RR RS by měly být DMTs nabídnuty již časně v průběhu onemocnění. Pacientům s CIS a abnormálním obrazem na MRI by pak měl být nabídnut buď IFNβ‑1a, nebo glatiramer acetát. „Účinnost a bezpečnost IFNβ‑1a u pacientů s CIS popsala studie REFLEX a její prodloužení s názvem REFLEXION. Primárním sledovaným parametrem byla konverze do potvrzené RS. V tomto ohledu se IFNβ‑1a ukázal být superiorní oproti placebu. U celkem 60 procent léčených pacientů se totiž během pěti let RS nerozvinula,“ sdělila dr. Oh a pokračovala: „IFNβ‑1a je vhodným lékem také u starší populace. Již ve studiích PRISMS se projevil jako superiorní oproti placebu ve všech podskupinách rozdělených podle věku. Po patnáctiletém sledování v analýze PRISMS‑15 byl medián věku kohorty 51,2 roku. Skupina s nepřetržitou léčbou IFNβ‑1a dosahovala skóre EDSS pod 6 v 86 procentech případů. Zajímavá byla také analýza ze studie OPERA I/II, která srovnávala sc IFNβ‑1a s výrazně novějším lékem ocrelizumabem. Zatímco v celkové a mladší populaci byl ocrelizumab oproti IFNβ‑1a superiorní, u pacientů nad 40 let se superiorita z hlediska anualizované míry relapsů (ARR) neprokázala.“Léčba pacientek plánujících otěhotnění zůstává klinickým problémem

Podle recentních doporučení ECTRIMS/EAN 2018 by měly být všechny ženy ve fertilním věku upozorněny, že kromě glatiramer acetátu není žádná DMT přímo schválena k použití v těhotenství. Na druhou stranu doporučení připouštějí použití některých DMTs u vysoce rizikových pacientek po pečlivém zvážení individuálního benefitu a rizika. Některá data naznačují, že sc IFNβ‑1a v graviditě může zvyšovat riziko spontánních interrupcí. Na druhou stranu terapeutické možnosti jsou v tomto kontextu omezené. „Určité světlo vnesla do této problematiky prospektivní registrová studie prezentovaná na letošním setkání AAN. Ta zahrnovala data z reálné klinické praxe z European Interferon β Pregnancy Register. Ukázalo se, že z 948 těhotensví s expozicí IFNβ‑1a a známým průběhem vyústilo v porod živého dítěte s kongenitálními abnormalitami 1,8 procenta, což je zcela konzistentní s obecnou populací (běžně podle různých studií dosahuje výskyt vrozených vad až 4,1 procenta). Podíl spontánních interrupcí potom byl 10,7 procenta, což opět kopíruje situaci v běžné populaci (kde podle různých studií dochází ke spontánnímu potratu až u pětiny těhotných). Celkem 82 procent těhotenství exponovaných IFNβ‑1a vyústilo v porod zdravého dítěte. Tento závěr potvrzují také data z German Multiple Sclerosis Pregnancy Registry, která srovnávala 251 těhotenství exponovaných IFNβ‑1a s DMTs neexponovanými graviditami. Jak z hlediska porodů živého dítěte, průměrné porodní hmotnosti a délky, tak předčasných porodů byly obě skupiny rovnocenné,“ komentovala dr. Oh.

Výhodou sc IFNβ‑1a je tak podle dr. Oh především dlouhodobá zkušenost s tímto lékem. Od registrace se podařilo zdokumentovat již 1 594 414 pacientroků na léčbě. „Kromě starších prací se navíc jednalo i o studie, které byly provedeny na moderní populaci diagnostikované podle McDonaldových kritérií. Látka snižuje riziko relapsů a zpomaluje invalidizaci. Neméně důležité je, že prokazatelně nezvyšuje riziko závažných infekcí, malignit a progresivní multifokální leukoencefalopatie. Většina nežádoucích účinků je mírná a reverzibilní. I ve 21. století se tak jedná o bezpečnou a dobře tolerovanou alternativu k novějším lékům, a to především ve vybraných populacích nemocných,“ dodala dr. Oh.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…