Přeskočit na obsah

Interní oddělení nemocnic již fungují v krizovém režimu

Vážený pane ministře,
Vážené dámy, Vážení pánové,

interna a interní oddělení jsou páteří českého zdravotnictví stejně jako ve většině zemí světa. A jsou to právě interní, chirurgická, gynekologicko-porodnická oddělení, na kterých leží největší tíha nepřetržité akutní lůžkové péče o nemocné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Samozřejmě nechceme vůbec podceňovat význam dalších oborů, bez kterých by nebylo možné poskytovat kvalitní péči a se kterými musíme úzce spolupracovat. Ale právě s ohledem na úlohu interny, se kritická situace na interních odděleních velmi rychle odrazí v celém českém zdravotním systému.

Jistě, v naší zemí je někdo za fungování zdravotnictví zodpovědný a řešení není úkolem odborných společností. Přesto jako jedna z největších odborných společností považujeme za nezbytné upozornit na vážnost situace, kterou se pokusíme popsat a posléze navrhnout řešení.

 1. Personální krize na všech úrovních zdravotnických pracovníků vede v důsledku k omezení lůžkové kapacity a lůžkové péče
  1. Chybějí kvalifikovaní lékaři, protože po dosažení kvalifikace, která jim umožňuje pracovat samostatně v soukromé ambulanci, z interních oddělení odcházejí. K pokrytí služeb se tedy dramaticky porušuje nebo různě obchází Zákoník práce. To se tiše toleruje i ze strany kontrolních institucí, protože jinak by nemocnice zkolabovaly ihned.
  2. V důsledku dlouhodobého a prohlubujícího se nedostatku sester je lůžková kapacita v nemocnicích významně omezena, protože nemá kdo pacienty ošetřovat. Platí to zvláště na interním oddělení, kde je práce z nejnáročnějších. Mnohá lůžková oddělení jsou „dočasně“ uzavírána.
  3. Kvůli chybění personálu a navíc i nedostatečnému odsunu z akutních lůžek na lůžka následné péče, vzniká problém nedostatku lůžek.
 2. Nefungující LPS

  Praktičtí a ambulantní lékaři nemají potřebu a nechtějí sloužit LPS, takže se síť pohotovostních služeb v terénu v nočních hodinách a o svátcích zcela rozpadla a pacienti přicházej pak rovnou bez předchozího doporučení lékařem do nemocnic. Lékaři nemocničních oddělení jsou však vázání při odmítnutí pacienta pořízením rozsáhlé dokumentace a s tím je spojeno mnohem více administrativy, než na LPS. Vyšetření pacientů přicházejících „jako na LPS“ významně ohrožuje vážně nemocné, jak na příjmových ambulancích, tak na lůžkovém oddělení, protože lékaři jsou vytížení záplavou pacientů.
 3. ZZS

  ZZS se potom stává druhou „možností“, která nahrazuje LPS. Současně často představuje „taxi zdarma“. Praxe ZZS (zejména výjezdy bez lékaře) je nesprávná, ale jistě zcela v souladu s regulemi. Všichni mají spočítáno, kolik chybí lékařů a proč lékař ZZS nemůže vyšetřit každého. S tím, že záchranář nemůže nechat pacienta doma, musíme samozřejmě souhlasit. Na druhé straně nízkoprahový příjem na interním oddělení v nemocnici nemá kapacitu, aby všechny nemocné komplexně vyšetřil.
 4. Váznoucí spolupráce s dalšími obory
  1. Další lůžková oddělení v nemocnici, trpící také nedostatkem sester a tedy lůžkové kapacity, odesílá na interní oddělení řadu pacientů se základním onemocněním své specializace, pokud je stav komplikován ještě klasickou interní komorbiditou. Lékaři těchto oddělení se cítí nekompetentní tyto nemocné ošetřovat a žádají hospitalizaci pacienta opět na interním oddělení.
  2. Interní ambulance (případně interní příjem) je zavalena pacienty a lékař řeší logistiku, všude jej odmítají, protože mohou, ale on pacienta na ulici vyhodit nemůže. Je třeba zapojit do zodpovědnosti kolegy ze spolupracujících oborů. V případě, že internista na příjmové ambulanci rozhodne, že pacienta lze umístit na záchytnou stanici, nebo je únosný k pobytu na psychiatrii nebo na jiném odborném oddělení, tak toto by mělo být vymahatelné. Podmínkou je zakotvení ve vyhlášce, že pacient musí být z interny na tato oddělení přijat nebo alespoň zde vyšetřen a nikoliv apriori odmítán.
 5. Psychiatrická oddělení stejně tak záchytné stanice (detoxikační centra) mají přísná pravidla, takže ani pacienty s málo významnou intoxikací a sebevražednými sklony nejsou ochotny přijmout, dokud nejsou při zcela plném vědomí. Důvodem je údajná neschopnost se o pacienta postarat. Na interním oddělení tito nemocní stejně leží na standardních lůžkách bez jakékoliv monitorace s rizikem, že dokonají své sebevražedné myšlenky například skokem z okna, protože interní oddělení není nijak zabezpečeno.
 6. Přebujelá administrativní práce:
  1. Lékaři i sestry, kterých je kritický nedostatek, jsou zaměstnáváni zbytečnou administrativou.
  2. Rovněž kontrolní a auditorská činnost je nadměrná. Někdy se zdá, že je dnes více auditorů než zdravotníků. Snad každý týden je audit na něco. Ale nikdy ne na zdravotnické problémy, problémy zdravotníků či na kvalitu péče. Pro audit je důležitá dokumentace: „čím více papírů, tím lépe“. Málokdo si potom uvědomuje, že čím více auditorů a kontrolní činnosti, tím méně času na pacienty. To co dnes zabírá papírová práce je zcela nepředstavitelné.

Interní oddělení jsou tedy stále více zneužívána a přetěžována a nucena nahrazovat selhávající segmenty péče. Za současných podmínek již nejsme schopni garantovat úroveň péče, musíme odmítat hospitalizaci pacientů, kteří by jinak měli být spíše přijati, předčasně propouštět ne zcela doléčené a stabilizované nemocné a tak stále více riskovat zdraví spoluobčanů a vlastní bezúhonnost, protože se množí, někdy i oprávněné stížnosti a trestní oznámení nespokojených pacientů.

Tuto situaci nelze dále tolerovat a jasně deklarujeme, že předáváme zodpovědnost za zdraví našich pacientů na MZ ČR a další státní orgány. Vzhledem k tomu, že není připraven program, který by tuto situaci řešil, překládáme vlastní návrh.

 1. Je nutné obnovit funkci LPS, včetně výjezdu lékařů, tak jak tomu bylo dříve. Praktičtí lékaři mají zákonnou povinnost se na těchto službách podílet, nikdo to však důsledně nevyžaduje. Je třeba podmínit kapitační platby pojišťoven lékařům do určitého věku účastí v LPS službách 1- 2x měsíčně dle potřeby regionu.
 2. Pokud přijde pacient na nemocniční ambulanci bez doporučení lékaře - je třeba umožnit jeho vyšetření, uzavřít stručnou zprávou odpovídající dokumentaci LPS, tedy neprovádět zbytečně zatěžující cílené vyšetření.
 3. Odmítnutí pacienta přicházejícího s doporučením musí být hrazeno jako vyšetření komplexní.
 4. Je nutné zvážit zpoplatnění výjezdu ZZS, aby nebyla používána jako taxislužba poskytovaná zdarma. Pokud půjde o život, tak například 300 Kč je částka nicotná, pokud půjde o zneužití pak je zcela přiměřená.
 5. Je nutné omezit administrativu ale i činnost akreditační a zbytečné audity.

 

Závěr

Tento dopis není ani vydíráním (opravdu nejde především o mzdy) ani nátlakem. Je vyjádřením našich reálných obav o budoucnost našeho zdravotnictví. Kdykoliv jsme ochotni o nastíněných tématech a problémech jednat a rádi se pokusíme o nalezení řešení v nelehké situaci.

 

Za výbor České internistické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
Předseda společnosti

MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Vědecký sekretář

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. – 1. místopředseda
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. – 2. místopředseda
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. – 3. místopředseda

 

Originální verze dopisu [PDF]

Zdroj: Česká internistická společnost (ČIS)

Sdílejte článek

Doporučené

Karcinom pankreatu by měl zachytit screening

6. 1. 2022

Karcinom pankreatu postihne v ČR ročně 2 300 lidí, většinou starších 45 let. Většina z nich do roka umírá a jen osm procent přežije s nemocí více než…