Přeskočit na obsah

Jak predikovat riziko relapsu časného karcinomu prsu

Systémová adjuvantní léčba se u časného ER+/HER2– Ca prsu používá běžně, se záměrem snížit míru lokoregionálních nebo systémových relapsů. Je však zásadně důležité pacientky správně stratifikovat podle rizika pozdější recidivy a individualizovat, zda budou mít prospěch z adjuvantní chemoterapie, či nikoli. Nad rámec standardních klinicko‑patologických prediktorů poskytují cenné informace genomické testy, jejichž cílem je na molekulární úrovni odlišit nízce a vysoce rizikové onemocnění. Jedná se např. o Oncotype DX (testuje 21 genů), MammaPrint (70 genů), MapQuant DX (97 genů), PAM50 (50 genů) nebo EndoPredict (11 genů), které k analýze genové exprese využívají technologii qRT‑PCR nebo DNA čipy.

Prognosticko‑prediktivní analýza Oncotype DX je schopna předpovědět riziko relapsu nemoci v 10 letech po ukončení adjuvantní hormonální léčby a benefit adjuvantní chemoterapie. U pacientek s ER+/HER2– časným Ca prsu bez uzlinového postižení je při nízkém „recurrence score“ (RS) pravděpodobnost recidivy menší a prospěch z přidání chemoterapie minimální. Naopak u vysoce rizikové skupiny byl prokázán jasný benefit adjuvantní chemoterapie a větší pravděpodobnost rekurence. Retrospektivní analýza (Albainová et al., Lancet Oncology 2010) také ukázala prognostický význam RS u pacientek s postižením spádových uzlin, které byly léčeny tamoxifenem, a v případě vysoce rizikových žen predikuje signifikantní přínos chemoterapie. Z recentních výsledků rozsáhlé prospektivní studie TAILORx, do níž bylo zařazeno více než 10 000 žen s ER+/HER2– Ca prsu bez postižení uzlin, pak vyplynulo, že pacientky v časném stadiu nemoci a s nízkým RS (≤ 10), které byly léčeny pouze hormonální terapií bez chemoterapie, měly po pěti letech méně než 1% šanci, že se u nich objeví pozdní recidiva. Test Oncotype DX zde prokázal vynikající výsledky bez ohledu na věk, velikost a grade tumoru.

Další z analýz, MammaPrint, která hodnotí 70 genů se vztahem k nádorovému onemocnění, se využívá pro predikci recidivy Ca prsu během následujících pěti až deseti let a pro hodnocení prognózy onemocnění. MammaPrint testovala např. rozsáhlá prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie MindAct Trial, do níž bylo zařazeno téměř 6 700 žen operovaných pro ER+ Ca prsu v časném stadiu, s postižením 0–3 uzlin. Randomizovány byly do skupiny s nízkým a vysokým rizikem recidivy určeným pomocí testu MammaPrint a nástroje Adjuvant! Online, který počítá riziko na základě klinicko‑patologických kritérií. Vznikla tak čtyři následující ramena: 2 745 žen bylo v nízkém riziku podle obou analýz (g‑low/c‑low), 1 806 ve vysokém podle obou analýz (g‑high/c‑high), diskordantní pak byly dvě skupiny, kdy bylo 592 žen označeno jako g‑high/c‑ ‑low a 1 550 naopak jako g‑low/c‑high. U pacientek v nízkém riziku nebyla indikována adjuvantní chemoterapie, zatímco u těch vysoce rizikových ano. Ženy v diskordantních skupinách byly randomizovány k podávání adjuvantní chemoterapie, nebo k žádné léčbě. Nejnovější výsledky této studie, prezentované na nedávném AACR Annual Meeting 2016 v New Orleans, mj. prokázaly, že v kohortě 3 356 nemocných s vysokým klinicko‑patologickým rizikem recidivy (c‑high) Ca prsu pomohl test MammaPrint redukovat indikaci adjuvantní chemoterapie o 46 procent. Navíc v diskordantní skupině s rizikem g‑low/c‑high bylo pětileté přežití bez vzdálených metastáz více než 94% – bez ohledu na to, zda pacientky podstoupily chemoterapii, či nikoli.

Genomický test EndoPredict je rovněž určen ženám s ER+/HER2– Ca prsu, u nichž hodnotí riziko recidivy v případě podávání pouze hormonální léčby. Sledována je exprese jak genů souvisejících s proliferací, tak i těch, které jsou asociovány se signalizací ER receptorů a buněčnou diferenciací. Díky těmto specifickým genům lze spolehlivě vyhodnotit riziko vzniku časných (do 5 let) i pozdních (do 10 let) metastáz pomocí skóre EP. Do komplexního klinického skóre EPclin jsou navíc zařazeny dva významné klinicko‑patologické parametry, tedy velikost nádoru a počet postižených regionálních uzlin, které signifikantně zpřesňují prognostické výsledky testu. Pacientky spadají buď do skupiny s nízkým rizikem recidivy, anebo s vysokým. V prospektivně‑retrospektivní analýze (Dubsky et al., Annals of Oncology 2013), v níž byly využity údaje od více než 1 700 žen ze studií ABCSG‑6 a ABSCG‑8, byla rizikovost podle skóre EPclin porovnávána s běžně užívanými klinickými kritérii German S3, NCCN a St. Gallen guidelines. Prokázalo se, že ze skupiny nemocných, které byly podle všech tří klinických doporučení klasifikovány jako středně až vysoce rizikové, skóre EPclin signifikantní část žen reklasifikovalo jako nízce rizikové s ohledem na recidivu onemocnění.

Pro klasifikaci základních molekulárních typů Ca prsu (luminální A, luminální B, HER2+, bazální) slouží test PAM50, který zároveň umožňuje pomocí skóre ROR určit riziko relapsu v deseti letech po ukončení adjuvantní léčby – podle rozsahu uzlinového postižení jsou odvozeny skupiny s nízkým, středním nebo vysokým rizikem. Kombinovaná analýza (Gnant et al., Annals of Oncology 2015) dat ze studií ABCSG‑8 a ATAC prokázala, že díky testu PAM50 byly identifikovány podskupiny žen s časným Ca prsu a uzlinovým postižením, které mají omezené riziko vzniku metastáz po endokrinní léčbě a mohou být ušetřeny adjuvantní chemoterapie. Výskyt metastáz v deseti letech byl signifikantně častější ve skupině s vysokým rizikem ve srovnání s rizikem nízkým u pacientek s jednou postiženou uzlinou a ve srovnání s rizikem nízkým až středním u pacientek s 2–3 postiženými uzlinami. Navíc se ukázalo, že nádory typu luminální A vykazovaly podstatně nižší riziko pozdní recidivy oproti typu luminální B u žen s jednou i se 2–3 zasaženými uzlinami.

Zdroj: Redakčně zpracováno ze sdělení prof. Michaela Gnanta, Medizinische Universität Wien, Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group.

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…