Přeskočit na obsah

Jak převádět lékařskou praxi? Poradíme vámNa úvod je potřeba definovat, kdy je lékař chápán jako fyzická osoba. Jde o: I fyzické osoby nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.) a zaměstnávající v rámci svého podnikání jiné osoby; I fyzické osoby nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.), které nezaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby a pracují na vlastní účet. Nespadají sem podnikatelé, kteří pouze vlastní zdravotnické zařízení, ale nepracují v něm.

Jak vede lékař jako fyzická osoba daňovou evidenci

Fyzická osoba vede zpravidla daňovou evidenci dle § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tato daňová evidence, jejíž forma není závazně stanovena, zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, majetku a závazcích.

Zdanitelný příjem v daňové evidenci vzniká okamžikem připsání finanční částky na účet poplatníka nebo jejím přijetím do pokladny a daňový výdaj v okamžiku uhrazení faktury, nikoliv v okamžiku vlastní spotřeby.
Tato skutečnost dává prostor pro různé daňové optimalizace, které jsou v praxích privátních lékařů realizovány především předzásobením spotřebním a zdravotním materiálem před koncem zdaňovacího období, kdy se vlastní spotřeba tohoto materiálu odehraje až ve zdaňovacím období následujícím. Nesleduje se časová souvislost. Např. nájem zaplacený v roce 2009 za rok 2010 je daňovým výdajem roku 2009.

Nevylučuje se však možnost, aby fyzická osoba na základě vlastního uvážení vedla účetnictví (účtovala podvojnými zápisy), pokud se to pro ni jeví z jakéhokoliv důvodu jako výhodnější.

Zdanění

Počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2008 platí pro fyzické osoby jednotná sazba daně ve výši 15 % z daňového základu, jejž lze zjednodušeně charakterizovat jako částku, o kterou zdanitelné příjmy ve zdaňovacím období (kalendářním roce) převyšují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tento zdaňovací základ se dále snižuje o nezdanitelnou část základu daně a o položky odečitatelné od základu daně. Obě tyto kategorie vymezuje zákon o daních z příjmů.

Fyzická osoba má možnost neuplatnit výdaje v prokázané výši, ale procentem z dosažených příjmů. U provozovatelů lékařských praxí je to 40 % z dosažených zdanitelných příjmů. V čase vzniku tohoto článku byl připraven a již i legislativně projednáván návrh zvýšení na 60 procent.

Ručení

Fyzická osoba ručí veškerým svým majetkem, tedy i osobním majetkem, který není zařazen do obchodního majetku provozovatele praxe. V případě neúspěchu v podnikání hrozí i možnost ztráty osobního majetku. Tato skutečnost se v poslední době stává hlavním argumentem při rozhodování provozovatelů privátních lékařských praxí - fyzických osob k přeměně podnikatelského subjektu na právnickou osobu, to je na obchodní společnost, v naprosté většině případů na společnost s ručením omezeným (s. r. o.).

Dědění

Lékařská praxe vedená fyzickou osobou není předmětem dědického řízení. Úmrtím provozovatele praxe zaniká registrace nestátního zdravotnického zařízení (NZZ) a předmětem dědického řízení se stává pouze hmotný majetek nacházející se v ordinaci. Z toho vyplývá, že např. lékařská praxe, jejíž tržní hodnota stanovená znaleckým posudkem činí 1 000 000 Kč, se úmrtím provozovatele praxe znehodnotí na zlomek této částky.

Hmotné vybavení ordinace není zdaleka to rozhodující, proč se lékařské praxe prodávají. Samostatný prodej tohoto vybavení je většinou prakticky nemožný, a proto nejsou výjimečné případy, kdy dědicové za likvidaci takto zděděného majetku musejí zaplatit, namísto aby inkasovali.

Tato skutečnost se rovněž významně podílí na úvahách provozovatelů praxí, zda by nebylo lepší podnikat jako osoby právnické, tedy zpravidla transformací na s. r. o.

Prodej

Lékařskou praxi lze prodat. Prodeje se nejčastěji realizují jako prodej podniku. Získaný příjem podléhá dani z příjmů dle běžných pravidel pro zdaňování příjmů fyzických osob. Pro rok 2009 je tato sazba daně 15 procent. Tento příjem z prodeje podléhá platbám sociálního a zdravotního pojištění. Výdaj realizovaný u kupujícího na nákup ordinace (koupě podniku) je při dodržení podmínek stanovených zákonem o dani z příjmů daňově uznatelným výdajem kupujícího.

Vyřazení majetku


Fyzická osoba může na základě svého uvážení vyřadit z obchodního majetku majetek do osobního užívání (např. osobní automobil, který bude nadále používat již jen pro soukromé účely). Takto vyřazený majetek může po čase např. darovat nebo prodat. Pokud se darování uskuteční mezi osobami zařazenými pro účely daně darovací do I. nebo II.. skupiny, je darování tohoto majetku osvobozeno od daně darovací.

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, jež s dárcem žily nejméněpo dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodupečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.

V případě prodeje v době kratší než pět let od vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka je příjem získaný prodejem z tohoto majetku zdanitelným příjmem, pokud mezi vyřazením a prodejem uplyne doba delší než pět let, je příjem z prodeje od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Provozovatel lékařské praxe - fyzická osoba - nemůže dle stávající legislativy při případném prodeji praxe převést na kupujícího registraci NZZ a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. I tyto dvě skutečnosti mají významnou váhu pro rozhodování jednotlivých provozovatelů, zda nadále podnikat jako fyzická osoba nebo se transformovat na osobu právnickou.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.