Přeskočit na obsah

Jak převést soukromou praxi na s.r.o?

MUDr. Vlasta Masopustová
Potřebovali bychom změnit lékařskou praxi mé maminky z fyzické osoby na právnickou (tedy na formu s.r.o.). V této společnosti bych byla já jako její společník. Maminka již přes 37 let pracuje jako praktický lékař, má svoji ordinaci, "své pacienty", tedy zavedenou praxi. Je však již důchodového věku, a přály bychom si, aby v budoucnu přešly smlouvy se zdravotními pojišťovnami a celá praxe přešla na mne. Sama mám specializovanou způsobilost  v oboru všeobecného lékařství, licenci pro obor. Prosím vás o radu, na koho se obrátit, jak postupovat.  

Odpovídá ing. František Elis, daňový poradce a odhadce prodeje lékařských praxí

Dle stávající legislativy v případě provozování privátní lékařské praxe fyzickou osobou, zaniká úmrtím jejího provozovatele registrace nestátního zdravotnického zařízení. Proto předpokládám, že důvodem pro založení společnosti s ručením omezeným, která by v dotazu zmiňovanou praxi provozovala, je především snaha eliminovat na minimum nepříznivé ekonomické dopady, které by v takové situaci nastaly.

Proto nezmiňuji jiné možnosti. Domnívám se však, že tazatel by měl dříve než se definitivně rozhodne, znát alespoň základní rozdíly obou variant podnikání. Proto je alespoň ve velmi zjednodušené formě uvádím:    

Fyzická osoba

Společnost s ručením omezeným

Vede daňovou evidenci.

V daňové evidenci je příjmem to co bylo skutečně připsáno na bankovní účet provozovatele lékařské praxe nebo přijato od pacienta v hotovosti do pokladny. Daňovým výdajem je pak to, co poplatník skutečně uhradil. Nesleduje se časová souvislost. Např. nájem zaplacený v roce 2009 za rok 2010 je daňovým výdajem roku 2009.

Vede účetnictví (účtuje podvojnými zápisy).

V účetnictví je výnosem (zjednodušeně) to co bylo vyfakturováno, tedy i pohledávka ať již za zdravotní pojišťovnou nebo za pacientem, který neuhradil regulační poplatek. Daňovým nákladem je pak každá nákladová faktura, bez ohledu zda byla uhrazena, tedy i závazek. Účetnictví sleduje časovou souvislost. Nájem zaplacený v roce 2009 za rok 2010 není daňovým nákladem roku 2009.

Ručí veškerým svým majetkem, tedy i osobním majetkem, který není zařazen do obchodního majetku provozovatele praxe. V případě neúspěchu v podnikání hrozí i možnost ztráty osobního majetku.

Ručí majetkem společnosti. Nepřichází v naprosté většině případů v úvahu možnost ztráty osobního majetku při neúspěchu v podnikání.

Lékařská praxe vedená fyzickou osobou není předmětem dědického řízení. Úmrtím provozovatele praxe zaniká registrace NZZ a předmětem dědického řízení se stává pouze hmotný majetek nacházejí se v ordinaci.

S.r.o. (obchodní podíl) je předmětem dědického řízení. Registrace NZZ nezaniká. Dědicové mohou s.r.o. prodat nebo jej dále provozovat prostřednictvím odborného zástupce (lékaře jako zaměstnance).

Lékařskou praxi lze prodat. Získaný příjem podléhá dani z příjmů dle běžných pravidel pro zdaňování příjmů fyzických osob. Pro rok 2009 je sazba daně 15%.

S.r.o. (obchodní podíl) lze prodat. Pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let je příjem z prodeje od daně z příjmů fyzických osob osvobozen ( § 4 odstavec 2 písmeno r) zákona č. 586/1992 Sb.).

Výdaj realizovaný u kupujícího na nákup ordinace (koupě podniku) je při dodržení podmínek stanovených zákonem o dani z příjmů daňově uznatelným výdajem kupujícího.

Výdaj realizovaný fyzickou osobou na nákup obchodního podílu v s.r.o. není daňově uznatelným nákladem. Náklady na koupi obchodního podílu lze uplatnit jedině proti příjmům ze zpeněžení tohoto podílu, pokud by  se nejednalo o příjem od daně osvobozený

Sazba daně z příjmů činí pro rok 2009 15%

Sazba daně z příjmů činí pro rok 2009 20%

Fyzická osoba může na základě svého uvážení vyřadit z obchodního majetku majetek do osobního užívání (např. osobní automobil, který bude nadále používat již jen pro soukromé účely).

S.r.o. by musela osobní automobil lékaři jednateli prodat. Protože by se jednalo o prodej mezi spojenými osobami, muselo by se jednat o cenu obvyklou (stanovenou znaleckým posudkem). Příjem z prodeje by s.r.o. zdanila běžnou sazbou daně z příjmů.

Fyzická osoba nemůže dle stávající legislativy, při případném prodeji praxe, převést na kupujícího registraci NZZ a smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

V případě právnické osoby je poměrně snadný převod obchodního podílu a to jak při zachování registrace tak i smluv se zdravotními pojišťovnami

Pokud je tedy rozhodnutí o změně lékařské praxe z fyzické osoby na osobu právnickou (s.r.o.) definitivní je další postup zhruba následující:

1) Založit společnost s ručením omezeným.

2) Získat pro tuto společnost oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení (NZZ).  Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci krajského úřadu příslušného podle místa provozování nestátního zařízení. Podaná žádost o registraci musí obsahovat doklady dle § 10 odst. 2 a 3 zákona č. 160/1992 Sb. jedná se především o: 

  • doklad o vzdělání a doklad o zdravotní způsobilosti odborného zástupce
  • souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením
  • provozní řád, schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
  • název a sídlo společnosti s ručením omezeným
  • jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem
  • jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo odborného zástupce
  • druh a rozsah poskytování zdravotní péče
  • místo provozování nestátního zařízení včetně uvedení vlastnického nebo nájemního vztahu
  • den zahájení provozování nestátního zdravotnického zařízení.

3)  Požádat jménem s.r.o. o vypsání výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.

4) Přihlásit se do vypsaného výběrového řízení, absolvovat jej a dosáhnout uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, tzn. docílit převodu stávajících platných smluv z fyzické osoby na osobu právnickou.

Na shora popsaném postupu nic nemění skutečnost, že dosavadní provozovatel praxe (fyzická osoba) je společníkem, jednatelem i odborným zástupcem v nově vzniklé společnosti s ručením omezeným.

Uvedený postup je nutno chápat jako informativní. Při řešení Vašeho konkrétního případu doporučuji nejprve celou záležitost podrobně prodiskutovat se specialistou na tuto oblast a následně založení s.r.o. a vypracování žádosti o registraci zadat. Jsem přesvědčen, že o případnou odbornou pomoc můžete požádat i Sdružení praktických lékařů ČR, pokud je maminka jeho členem.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené