Přeskočit na obsah

Jak účinně zvýšit compliance pacienta

Compliance pacienta je přetrvávající problém. Společnost Professional Impact z Connecticutu oslovila 257 lékařů napříč Spojenými státy, z nichž žádný nepotvrdil, že by sledoval míru compliance svých pacientů. Tentýž výsledek byl u lékařů‑specialistů, kdy byli osloveni kardiologové, gastroenterologové, bariatričtí chirurgové a lékaři primární péče. Jeden z nich situaci okomentoval takto: „Nemyslím, že by některý lékař sledoval compliance svých pacientů. Prostě si řekneme – pacient nepřišel na kontrolu, protože mu nic není.“

Většina se domnívá, že dodržovat doporučení a nařízení lékaře je věcí pacienta, a podle toho se také chová. Avšak kdyby něco takového pro pacienty skutečně platilo, určitě by existovalo významně menší procento osob se zdravotními problémy, jakými jsou obezita, diabetes 2. typu a zvýšený cholesterol. Určitě by existovalo menší procento kuřáků, alkoholiků, narkomanů. Je více než jisté, že významně velký počet pacientů doporučení lékaře vskutku nerespektuje.

Ukazuje se, že compliance pacienta je přímo ovlivněna množstvím času, jejž lékař s pacientem efektivně stráví. Na základě těchto všeobecně známých skutečností společnost Professional Impact uspořádala studii, do níž zahrnula 300 klientů, kteří se účastnili programu na snížení tělesné hmotnosti – ti, jež organizátoři „protáhli“ strategicky uspořádaným rozhovorem, byli signifikantně častěji schopni dosáhnout a udržet cílovou sníženou tělesnou hmotnost než ti, kteří prošli pouze „standardní“ procedurou.

Klienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Skupina se standardní péčí (n = 150) byla podrobena 15minutovému setkání každý týden, v rámci něhož se zvážili, změřili a rozebrali jídelníček na příští týden. S každým klientem ze zkoumané skupiny (n = 150) lékař provedl první den šestiminutový rozhovor, dále procházeli stejným procesem jako klienti z první skupiny, s jednou výjimkou: každý víkend se jim připomínalo, co řekli v úvodním rozhovoru.

Výsledkem bylo zjištění, že pouze 32 % klientů z první skupiny dosáhlo a udrželo si váhu, již chtěli mít za 12 měsíců od počátku programu, ve srovnání s 84 % klientů ve zkoumané skupině.

Dokončení na str. A6

Compliance pacienta se zdá být kombinací pacientovy motivace, schopnosti a přání mít a udržet si účinnou cestou motivaci, jak něčeho dosáhnout. Čím těžší nebo nepříjemnější cesta k dosažení cíle je, tím větší musí mít pacient Touhu, Zajištění a Souhlas.

Touha: Znamená míru, s jakou chce pacient udržet své zdraví. Znamená, že pacient musí chtít to, co by mělo nastat, pokud bude důsledně dodržovat lékařovo doporučení.

Zajištění: Je lhostejné, jak moc si pacient přeje uzdravit se, musí být schopen dodržovat lékařovo doporučení. Pokud chybí dostatek zajištění, jako je dostatek finančních prostředků, dostatek času, dostatečná podpora nejbližších, dostupnost transportu k lékaři, může být problém dodržet vše tak, jak lékař radí.

Kromě toho se často ukazuje, že nedostatek compliance je přímým důsledkem nedostatečného pochopení. Během dotazníkové akce u kardiologických pacientů se ukázalo, že 98 % z nich vůbec nedokázalo vysvětlit, co po nich lékaři požadují, a to přesto, že dostali instrukce od svého lékaře i v písemné formě.

Souhlas: Nejcelistvější a také nejpřehlíženější částí pacientovy nedostatečné compliance je, že si prostě změnu nepřeje. Mezi mnoha faktory, které souhlas blokují, figurují nejčastěji strach, zloba, nedostatek sebedůvěry, nedostatek důvěry v lékařovy schopnosti, ve schopnosti ošetřujícího personálu, v medikaci, založené na zkušenostech pacienta či někoho jiného, kdo je pacientovi tlumočil.

 

Akční formule

Čím těžší nebo nepříjemnější cesta k dosažení cíle je, tím víc pacient musí mít touhu, zajištění a souhlas. Dohromady tvoří tzv. Akční formuli – The Action Formula: Desire + Resources + Permission = Action.

Klíčovým momentem je vytvořit rovnováhu mezi pacientovou připraveností, schopností a přáním následovat lékařova doporučení, a to bez výjimky a nepřetržitě.

Jednou z nejčastějších chyb je smýšlení lékařů, že pacient není schopen dodržovat jejich doporučení, protože není dostatečně disciplinovaný. Dostatek disciplíny je definován jako schopnost přinutit sebe udělat něco, co se mi nechce.

Studie zjistila, že disciplína se stane nadbytečnou, pokud pacienti mají dostatečně silnou Akční formuli – jinými slovy, pokud mají jasně definovanou Touhu, čeho chtějí dosáhnout, pokud mají všechna nezbytná Zajištění, která jim umožní Touhu naplňovat, a pokud dají sami sobě Souhlas k tomu, aby konali nezbytně nutné a akceptovali důsledky svých činů.

Lékaři mohou celkem jednoduše pomoci pacientům v dodržování nezbytných doporučení tím, že jim pomohou ve vytvoření Akční formule během krátkého, tříbodového dotazníku:

\\ Pomozte pacientovi ztotožnit se s jeho Touhou po zdraví otázkou: „Když se zítra ráno probudíte a jako zázrakem, bez nějakého vnějšího či vnitřního zásahu, budete např. nekuřák, jak se váš život změní?“ Hlavním zde je umožnit pacientovi poznat, jak se jeho život bude vyvíjet poté, co úspěšně projde martyriem bolestné změny.

\\ Projděte s pacientem rychle seznam Zajištění otázkou: „Co vám znemožní např. chodit na pravidelné kontroly?“ a nabídněte mu odstranit možné bariéry, jako je finanční nedostatek, nedostatek podpory rodiny apod., tím, že mu pomůžete nalézt dostatečně účinná řešení vedoucí k Zajištění.

\\ Umožněte pacientovi, aby poznal překážky v udělení Souhlasu sám/sama sobě otázkou: „Je něco, co vás zneklidňuje (nebo co by vám mohlo zabránit, nebo co vám připadá nepříjemné) na tom, že si budete muset např. pravidelně měřit glykémii?“

Samozřejmě problémem zůstává, kde na tyto otázky vzít čas, jehož se zpravidla nedostává. Důsledným trénováním je však možné docílit toho, že tento rozhovor nezabere více než šest minut času. Přijetí aktivní role v otázce pacientovy compliance je obtížné rozhodnutí, když si uvědomíme, že již tak jsou lékaři v neustálém časovém presu. Avšak čím větší bude compliance pacienta, tím účinnější bude léčba a tím kratší čas bude pacientovi nutné věnovat během následných návštěv – a to znamená vítězství pro všechny strany.

ija

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené