Přeskočit na obsah

Jak úspěšně žádat o evropské dotace na vědu a výzkum?

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EF PIA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) vyhlásila počátkem července 2013 deváté kolo iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI). Výzva umožňuje výzkumníkům, kteří se zabývají léčbou sarkopenie ve stáří, vývojem nových léčiv v oblasti antimikrobiální rezistence, udržením účinnosti stávajících antibiotik a využitím technologií pro účely farmakovigilance, spolupracovat v tzv. konsorciích na společných projektech s inovativním farmaceutickým průmyslem. Vítězná konsorcia získají na výzkum a vývoj až 3,6 miliardy korun. Jak vytvořit úspěšné konsorcium, které bude moci z 9. výzvy IMI čerpat finanční prostředky, objasňuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

První fáze: Vytvoření žadatelských konsorcií

Instituce, které mají zájem zapojit se do 9. výzvy iniciativy IMI, musejí splnit podmínky, rozdělené do dvou fází.

Do první fáze mohou vstupovat zájemci z řad akademické obce, výzkumných center, malých a středních podniků, pacientských organizací nebo společností, které nejsou členy EFPIA. Zájemci jsou vyzváni, aby vytvořili tzv. žadatelská konsorcia (Applicant Consortia) a vyjádřili svůj zájem předložením úvodního dokumentu (Expression of Interest). Žadatelská konsorcia se musejí skládat alespoň ze dvou nezávislých právních subjektů způsobilých k získání dotace. „Partnery do žadatelských konsorcií mohou zájemci hledat po celé Evropě. V hledání jim pomohou online nástroje, které lze nalézt přímo na stránkách IMI,“ uvedl Jakub Dvořáček. Nejzazší termín pro podání úvodního dokumentu pro žadatelská konsorcia je 9. října 2013 v 17.00 hodin (CET).

Čeho by se měly vědecké týmy vyvarovat?

„Účastníci výzvy by se měli vyvarovat častých chyb, mezi které patří především zmeškání podací lhůty a kritérií pro vznik žadatelského nebo kompletního konsorcia. Žadatel o vstup do konsorcia musí mít také na paměti, že rozpočet projektu je třeba přizpůsobit vědeckovýzkumným cílům a očekávaným hlavním výsledkům projektu,“ doplnil Jakub Dvořáček.

Kde najít partnera pro žadatelské konsorcium

IMI Partner Search Tool (PST): https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi‑pst.

IMI Partnering Platform: http://www.imi‑partnering.eu/

Druhá fáze:

Propojení s inovativními farmaceutickými společnostmi

Žadatelská konsorcia, jejichž úvodní dokument je kladně vyhodnocen nezávislou komisí, se dostávají do druhé fáze. Zde jsou vyzvána k propojení s tzv. EFPIA konsorciem (EFPIA Consortium) tvořeným alespoň dvěma členskými společnostmi EFPIA. Vzniká tak cílové uskupení, tzv. kompletní konsorcium (Full Project Consortium), které se uchází o finanční příspěvek z 9. výzvy IMI. „Kompletní konsorcium je vyzváno k předložení úplného návrhu projektu. Ten je hodnocen v souladu s původním zadáním, vědeckou odborností, kvalitou prováděcího plánu a potenciálním dopadem výsledků výzkumu,“ doplnil Jakub Dvořáček. Kompletní konsorcia budou projekty předkládat nejpozději v dubnu 2014.

9. výzva IMI – důležité informace

- Termín pro podání úvodního dokumentu žadatelskými konsorcii: 9. 10. 2013 v 17.00 (CET).

 - Vyhodnocení úvodního dokumentu a návrhu projektu:

\\ Žadatelské konsorcium (Applicant Consortium): konec listopadu 2013.

\\ Kompletní konsorcium (Full Project Consortium): duben 2014.

- Zahájení projektů: 3Q/2014.

WANTED: New drugs, new ways and new tools

Pro devátou výzvu IMI (Innovative Medicines Initiative) byla zvolena čtyři témata, která vám nyní zblízka představujeme. Jedná se o nové způsoby léčby sarkopenie ve stáří, nástroje sledování nežádoucích účinků léků (WEBAE), vývoj nového modelu investic do programu proti mikrobiální rezistenci a klinický vývoj antibiotik proti rezistentním gramnegativním bakteriím.

Nové způsoby léčby sarkopenie ve stáří

Atrofie svalové tkáně má neblahé následky pro zdraví i kvalitu života seniorů. Je spojena s únavou, úbytkem hmotnosti, častými infekcemi, pády a poruchami mobility. Pacienti se mnohdy neobejdou bez pomoci druhých ani při běžných denních aktivitách. Sarkopenie je dnes značně podceňována a poddiagnostikována. Přitom snaha o zachování mobility do vysokého věku je a bude přínosem nejen pro samotné pacienty a jejich blízké okolí, ale i pro zdravotní systém. Projekt zaměřený na hledání nových možností prevence a léčby sarkopenie bude zahrnovat například rozsáhlé klinické studie srovnávající léčbu založenou na pohybu s postupy bez pravidelné fyzické aktivity atp. (Celkový rozpočet projektu sarkopenie ve stáří: 49,31 mil. eur.)

Nástroje sledování nežádoucích účinků léků

V současné době probíhá monitoring případných nežádoucích účinků léčiv především na základě oficiálních informací lékařů. Těm se však pacienti mnohdy s nežádoucími účinky nesvěří, případy jejich výskytu proto mohou unikat. Vhodným nástrojem ke sledování bezpečnosti léčivých přípravků se může stát internet, resp. sociální sítě a interaktivní aplikace. Cílem projektu IMI – WEBAE („Web Adverse Events“) je vyvinout vhodný on‑line nástroj ke sledování nežádoucích účinků, který by pacientům umožnil sdílet informace o případných vedlejších účincích a stal se jejich průvodcem správným užíváním léků. (Celkový rozpočet projektu sledování nežádoucích účinků léků: 4,56 mil. eur.)

Vývoj nového modelu investic do programu proti mikrobiální rezistenci

Cílem této části je vytvořit specifický model, který podpoří uvážlivé používání antibiotik v praxi a udržení jejich účinnosti v dlouhodobém horizontu. Sekundárním cílem je nalezení nového komerčního modelu, který by farmaceutické společnosti podpořil v dalším investování do vývoje nových antibiotik. (Celkový rozpočet vývoje nového modelu investic do programu proti mikrobiální rezistenci: 9,4 mil. eur.)

Klinický vývoj antibiotik proti rezistentním gramnegativním bakteriím

Již v roce 2011 byl připraven Akční plán proti vzrůstající hrozbě antimikrobiální rezistence, který vyzývá k výzkumné spolupráci všech subjektů v této oblasti. Na úrovni IMI byla proto vytvořena iniciativa New Drugs for Bad Bugs (ND4BB), v jejímž rámci byly spuštěny již dva programy. Prvním z nich je COMBACTE – projekt orientovaný výhradně na vývoj nových léčiv proti mikrobiální rezistenci a nové způsoby navrhování a realizace klinických studií. Druhým je TRANSLOCATION, zaměřený na multirezistentní gramnegativní bakterie a způsoby efektivnější léčby. (Celkový rozpočet klinického vývoje antibiotik proti rezistentním gramnegativním bakteriím: 72,1 mil. eur.)

Zájemci o účast v projektech 9. výzvy IMI z řad vědeckých pracovníků, organizací veřejného sektoru, klinických pracovišť, malých a středních soukromých podniků, oficiálních institucí i pacientských sdružení se mohou přihlásit prostřednictvím www.imi.europa.eu. Obrátit se mohou také na Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu – www.aifp.cz.

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…