Přeskočit na obsah

Klíč ke zpomalení progrese RS

„Včasná léčba pacientů s primárně progresivní nebo aktivní remitentní‑relabující roztroušenou sklerózou (RS) přípravkem Ocrevus (ocrelizumab) je klíčem k zpomalení progrese onemocnění,“ tvrdí Hideki Garren, globální ředitel divize výzkumu roztroušené sklerózy a neuroimunologie společnosti Genentech. V rozhovoru pro Multiple Sclerosis News Today na nedávném 34. kongresu ECTRIMS Garren diskutoval o nejnovějších dlouhodobých výsledcích studií s ocrelizumabem a o plánech na nadcházející klinické studie u pacientů s progresivní RS a s dětskými nemocnými.Mezi údaji prezentovanými na ECTRIMS 2018 jsou nejdůležitější výsledky pětiletého sledování klíčových studií fáze III – ORATORIO (NCT01194570) a OPERA I a II (NCT01247324 a NCT01412333), které hodnotily ocrelizumab u pacientů s primárně progresivní RS (PP RS) a aktivní remitentní‑relabující RS.Shrnutí studie ORATORIO

Účinnost ocrelizumabu u pacientů s primárně progresivní RS (PP RS) popsala studie fáze III ORATORIO. Autoři rozdělili 732 pacientů do dvou skupin. Po dobu 120 týdnů byl dvěma třetinám jednou za 24 týdnů podáván ocrelizumab, třetina dostávala placebo. Ocrelizumab se ukázal jako superiorní z hlediska primárního cílovéhzo ukazatele, tedy progrese invalidizace po 12 týdnech. U ocrelizumabu došlo k progresi u 32,9 procenta pacientů, ve skupině s placebem to bylo u 39,3 procenta nemocných. Na zobrazení magnetickou rezonancí se objem T2 vážených lézí u nemocných léčených ocrelizumabem snížil o 3,4 procenta, zatímco u placeba došlo k nárůstu T2 objemu vážených lézí o 7,4 procenta.

Ve studii ORATORIO bylo bez progrese disability po 12 týdnech sledování 29,9 procenta pacientů léčených ocrelizumabem oproti 9,4 procenta účastníků, kterým bylo podáváno placebo. Nemocní léčení ocrelizumabem si ve studii ORATORIO vedli lépe ve funkčních parametrech: rychlost chůze na 25 stop (T25FW) se zhoršila při terapii ocrelizumabem pouze o 38,9 procenta ve srovnání s 55,1 procenta pacientů s placebem (T25FW patří do kritéria NEPAD).

Výsledky vyšetření MRI: ocrelizumab snížil objem T2 vážených lézí o 3,4 procenta, placebo bylo spojeno s nárůstem objemu lézí o 7,4 procenta.

„Ocrelizumab se jeví jako velmi účinný a bezpečný léčivý přípravek, který lze podávat nemocným s primárně progresivní RS a který má dobrý vliv na kvalitu jejich života,“ uvedl prof. Dr. Gavin Giovannoni, PhD, z Royal London Hospital ve Velké Británii.

Po ukončení zaslepené dvouleté studie fáze III byla zahájena otevřená studie fáze IIIb, v níž jsou všichni nemocní léčeni ocrelizumabem. První výsledky pětiletého sledování byly zveřejněny na ECTRIMS 2018. Podíl pacientů s PP RS, kteří v průběhu pětiletého sledování vykázali zhoršení skóre EDSS, byl nižší u léčených ocrelizumabem v dávce 600 mg od počátku studie než u těch, kteří byli převedeni na ocrelizumab z placeba.

Hideki Garren k tomu dodal: „Pro pacienty je opravdu důležitá časná a kontinuální léčba účinným přípravkem.“

Nyní je známo, že k progresi RS dochází velmi brzy, a to jak u PP RS, tak u RR RS, proto je velmi důležité zahájit léčbu co nejdříve. Unikátní mechanismus působení ocrelizumabu, který je vyvolán cílenou deplecí B lymfocytů, zpomalil ve studii ORATORIO se 732 nemocnými o 25 procent v porovnání s placebem riziko progrese, zmenšil počet chronických lézí na MRI a snížil atrofizaci mozku.Shrnutí studií OPERA I a OPERA II

Ocrelizumab se osvědčil i u aktivní remitentní‑relabující formy RS. Ve dvou totožných pivotních studiích fáze III – OPERA I a II bylo 800 nemocných randomizováno buď k intravenóznímu podávání ocrelizumabu v dávce 600 mg každých 24 týdnů, nebo k subkutánní aplikaci interferonu β‑1a v dávce 44 μg třikrát týdně. Roční míra relapsů po 96týdenní fázi sledování byla v obou studiích téměř o polovinu nižší ve skupině s ocrelizumabem v porovnání s interferonem beta‑1a. Ve větvi s ocrelizumabem bylo také po 24 týdnech léčby signifikantně méně osob s progresí invalidity. Také počet lézí na magnetické rezonanci ve větvi s ocrelizumabem byl významně nižší než u léčených interferonem. Ocrelizumab byl kromě toho ve studii OPERA II superiorní z hlediska symptomů hodnocených podle skóre Multiple Sclerosis Functional Composite, tedy hodnoticího nástroje, který zahrnuje rychlost chůze, hybnost horních končetin a posouzení kognitivních funkcí.

Výsledky studie zveřejnil časopis New England Journal of Medicine v roce 2017.

Ve studiích OPERA I a OPERA II byla roční míra relapsů po 96týdenní fázi sledování téměř o polovinu nižší ve skupině s ocrelizumabem v porovnání s interferonem beta‑1a.

Ve větvi s ocrelizumabem bylo také po 24 týdnech léčby signifikantně méně osob s progresí invalidity (6,9 % vs. 10,5 %).

Počet lézí na magnetické rezonanci ve větvi s ocrelizumabem čítal jen 0,02 ve srovnání s 0,29 ve větvi s IFNβ‑1a (OPERA I), resp. 0,02 vs. 0,42 (OPERA II).

Stejně jako ve studii ORATORIO došlo ve studiích OPERA I a II po ukončení zaslepené fáze III k prodloužení studie – k fázi IIIb, v níž všichni účastníci nadále pokračovali v terapii ocrelizumabem. Lepší výsledky (například v roční míře relapsů) jevili nemocní kontinuálně po pět let léčení ocrelizumabem v porovnání s těmi, kteří byli první dva roky léčeni interferonem beta‑1a. Rozdíly se v čase snižovaly a v roce 5 již nebyly rozdíly statisticky významné (ARR: 0,072 vs. 0,065; p = 0,7). To pro praxi znamená, že switch po prvních letech léčby injekčními přípravky první linie na ocrelizumab má pro pacienty význam.ORATORIO‑HAND a pediatričtí nemocní

Genentech plánuje počátkem roku 2019 zahájit klinickou studii fáze IIIb ORATORIO‑HAND. Počítá se s účastí zhruba 1 000 pacientů s PP RS již s existujícím zdravotním postižením (na úrovni EDSS 8,0 vs. 6,5) a až do věku 65 let (poprvé zahrnuti do studie pacienti této věkové skupiny s tak pokročilým postižením). Cílem této studie bude posoudit účinnost ocrelizumabu na funkci horních končetin. Půjde o placebem kontrolovanou studii, v níž bude studijní terapie podávána minimálně 120 týdnů. Primárním cílem bude podrobné posouzení funkcí ruky a zápěstí, které jsou nejdůležitější pro pacienty s progredující RS v udržení soběstačnosti.

Nová studie je také plánována pro děti s RS, protože cílem společnosti Genentech je zpřístupnit ocrelizumab co nejvíce pacientům a co nejrychleji.

Společnost Roche i její dceřiná společnost Genentech se zavazuje dodávat bezpečnostní data ocrelizumabu minimálně s půlroční periodicitou. Dosavadní pětiletá sledování nezaznamenala zvýšené bezpečnostní riziko v porovnání s injekčnímu přípravky první linie.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené