Přeskočit na obsah

Klinická farmacie očima České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

Klinická farmacie se jako obor začala rozvíjet již v minulém století, nejprve od 60. let ve Spojených státech amerických. Později se dostává do Evropy a i do tehdejšího Československa. Díky profesoru Jaroslavu Květinovi se stala součástí pregraduální výuky farmaceutů. K významnému rozvoji celého oboru, vzniku nových oddělení klinické farmacie a nárůstu počtu klinických farmaceutů pak dochází teprve ke konci prvního desetiletí 21. století.

Důležitým momentem pro rozvoj klinické farmacie bylo založení České odborné společnosti klinické farmacie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČOSKF ČLS JEP) v roce 2010. Během pěti let existence společnosti se podařilo definovat klinickou farmacii jako obor v prostředí českého zdravotnictví a dosáhnout rozvoje klinické farmacie v měřítku do té doby nebývalém.

Jedním z prvních počinů ČOSKF bylo začlenění klinickofarmaceutické péče do zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a začlenění povinnosti zajistit dostupnost klinického farmaceuta na definovaných lůžkových odděleních do vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. V roce 2012 navázalo vydání Doporučení ČOSKF k zajištění služby klinického farmaceuta na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení.

V roce 2013 následoval další dokument ČOSKF Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie – Optimalizace farmakoterapie pacienta (dále jen Metodika I). Metodika I je první publikací, která v daném rozsahu popisuje činnosti klinického farmaceuta. Publikace definuje jednotlivé kroky klinického farmaceuta při hodnocení medikace a jejich obsah, způsob práce klinického farmaceuta v komplexu zdravotnického zařízení. Metodika I je nejen přínosem pro klinického farmaceuta, ale díky svému názornému zpracování umožňuje představit koncept klinické farmacie ostatním zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, managementu nemocnic atd. Dalším logickým krokem, pro který byl výše zmíněný dokument rovněž využit, bylo definování výkonů klinického farmaceuta. Metodika I byla rovněž základním kamenem pro vydání návrhu Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR (dále jen Koncepce) v roce 2014.

Cílem Koncepce je určit výchozí stav oboru Klinická farmacie a na jeho podkladě stanovit směr a intenzitu rozvoje v jednotlivých oblastech s ohledem na specifika zdravotního systému České republiky a dosavadní výsledky pilotních oddělení klinické farmacie v ČR. Podrobně je rozveden současný stav a požadovaný rozvoj v oblasti personálního zajištění, sítě pracovišť, vzdělávání. Koncepce byla v prvním vydání rozeslána k připomínkování všem společnostem ČLS JEP. V návaznosti na zaslané připomínky je nyní připravováno druhé, přepracované vydání.

V roce 2014 došlo k zásadní legislativní změně – farmaceut se stal nositelem výkonu. Na základě jednání České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP se zástupci pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR byly v roce 2015 definovány tři výkony pro klinického farmaceuta. ČOSKF pracovala dále na formátu ročního výkazu o činnosti. Ten je již k nalezení na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Další oblastí, kde došlo zásluhou ČOSKF k významnému rozvoji, je oblast specializačního a dalšího postgraduálního vzdělávání. V rámci specializačního vzdělávání byl komplexně aktualizován vzdělávací program v oboru Klinická farmacie. S rozvojem oboru se vzdělávací program vydaný v roce 2005 stával postupně insuficientním. Proto byla v roce 2012 zahájena aktivita k jeho aktualizaci. Základní struktura programu zůstala zachována (rozdělení specializačního vzdělávání na společný kmen a poté vlastní specializační přípravu v klinické farmacii tvořenou kursy a stážemi), ovšem náplň kursů, stejně jako jejich celkový počet, byl přizpůsoben aktuálním požadavkům klinické praxe. Všeobecně byly požadavky navýšeny ve prospěch lepší připravenosti absolventů. Po třech letech příprav pak vyšel 1. března 2015 nový vzdělávací program v oboru Klinická farmacie (Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 3, ročník 2015). V posledním roce byl rovněž zaveden nový formát praktické části atestační zkoušky, která byla přenesena do prostředí klinické praxe.

Další úrovní aktivit ČOSKF v rozvoji postgraduálního vzdělávání jsou workshopy. Jedná se o jednodenní vzdělávací akce, obvykle s kapacitou kolem 20−30 účastníků a frekvencí dvou až tří akcí za kalendářní rok. Vybrané workshopy jsou koncipovány jako sériové (více na sebe navazujících částí). Cílem je věnovat se pouze úzké problematice vždy od základů a poznatky dále rozvíjet. Velký prostor je věnován kasuistikám z praxe, praktickým ukázkám a diskusím.

Do vzdělávacích aktivit ČOSKF patří i pořádání Brněnského dne klinické farmacie. Na rozdíl od workshopů je snahou pojmout program spíše metodologicky než úzce edukativně.

Intenzivní rozvoj oboru Klinická farmacie je dokládán vznikem řady nových oddělení klinické farmacie, a to i v mimopražských nemocnicích, a poptávkou nemocnic po klinických farmaceutech.

Výbor ČOSKF pracuje v současné době ve složení Mgr. Jana Gregorová, Mgr. Kateřina Langmaierová, PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr. Martina Maříková, Mgr. Irena Murínová, PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., RNDr. Jiří Netočný. Revizní komise ČOSKF pracuje v současné době ve složení PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, PharmDr. Lucie Khýnová, PharmDr. Jitka Rychlíčková.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Lymfoproliferativní onemocnění

28. 6. 2022

V hematologickém bloku na 17. kongresu Interní medicína pro praxi v Olomouci zazněly od MUDr. Jozefa Michalky z Interní hematologické a onkologické…