Přeskočit na obsah

Klostridiový den – letos již počtvrté!

Dne 19. 5. 2018 se uskutečnil v Olomouci již 4. ročník unikátního mezioborového setkání Klostridiový den. Akce garantovaná Českou internistickou společností ČLS JEP, Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP je každoročně zaměřena na problematiku klostridiové střevní infekce (CDI) v širokém spektru laboratorních, klinických a dalších souvislostí.Letošního Klostridiového dne se podobně jako v minulých letech zúčastnili lékaři různých odborností a další zdravotničtí a laboratorní pracovníci z celé České republiky. Klostridiový den byl rozčleněn do tří tematických sekcí.Diagnostické možnosti

Úvodní sekce byla zaměřena na diagnostické možnosti vyšetření střevního mikrobiomu a zahájil ji svým komplexním sdělením dr. Kverka z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Představil současné pokroky v testování a intenzivním studiu střevního mikrobiomu. Prim. Nyč z Ústavu lékařské mikrobiologie FN v Motole následně shrnul správný postup při odběru, transportu a vyšetření stolice pacientů s infekcemi vyvolanými Clostridium difficile. Zdůraznil, že žádný laboratorní test nedává v diagnostice CDI stoprocentní jistotu, v případě nejednoznačných výsledků tak musí konečné rozhodnutí o diagnóze vycházet z aktuálního klinického stavu pacienta. Dr. Polívková z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce uvedla několik zajímavých kasuistik zaměřených na možná úskalí v diagnostice CDI. Účastníci měli možnost aktivně hlasovat o správném řešení jednotlivých případů. Výsledky hlasování dokreslily, jak je mnohdy složité zaujmout jednoznačné diagnostické stanovisko.Surveillance

Následující sekce byla věnována surveillanci nad infekcemi vyvolanými Clostridium difficile. Souhrnná data o CDI z evropského sledování ECDC z 19 zemí EU zmínil prim. Nyč. Dle dostupných dat bylo více než 70 procent nosokomiálních infekcí vyvoláno C. difficile, s rekurentním průběhem ve více než sedmi procentech a s komplikacemi ve více než dvanácti procentech případů. Primář Nyč a Mgr. Krůtová z Ústavu lékařské mikrobiologie FN v Motole zopakovali možnosti vyšetření C. difficile včetně tzv. ribotypizace izolátů v Diagnostické laboratoři CDI (www.cdilab.cz). Mgr. Krůtová poté seznámila účastníky Klostridiového dne s výsledky charakterizace českých izolátů Clostridium difficile z národního sběru 10–12/2017. Dle souhrnného hodnocení v České republice klesá prevalence ribotypu 176, naopak ribotyp 001 je na vzestupu. Byl zaznamenán výskyt nižší citlivosti k lékům volby. Mgr. Krůtová srovnala i slovenská data z roku 2016 s vysokou prevalencí ribotypu 176 a 001 a sníženou citlivostí k metronidazolu u 17 procent izolátů. Primární a sekundární prevenci šíření CDI v praxi se podrobně věnoval dr. Stebel z Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno, který zdůraznil význam správné hygieny rukou (vždy s omytím mýdlem, usušením a následnou aplikací alkoholové dezinfekce) a nutnost časné detekce CDI. Zmínil nezastupitelnou roli fekální bakterioterapie v obnově alterované střevní mikrobioty u pacientů s CDI.Prevence a léčba závažných forem CDI

Poslední tematický celek byl zaměřen na prevenci a léčbu závažných a rekurentních forem klostridiové kolitidy. Profesor Beneš z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce uvedl souhrnně faktory disponující ke vzniku CDI a zhodnotil roli antibiotik z farmakokinetického aspektu a podle spektra účinku na střevní bakterie. Za relativně bezpečná (nízké riziko rozvoje CDI) lze považovat taková antibiotika, která při svém účinku míjejí gastrointestinální trakt nebo do gastrointestinálního traktu pronikají, ale běžné střevní bakterie jsou vůči nim rezistentní. Prof. Beneš také zmínil léčebný paradox u CDI, kdy antibiotika usmrcují nejen C. difficile, ale současně i fyziologickou střevní mikrobiotu, takže v této indikaci zároveň pomáhají i škodí. Naproti tomu fekální bakterioterapie navrací do střeva život. Dr. Vojtilová z Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno představila zkušenosti s léčbou rekurentních forem CDI. Nejvyššího terapeutického účinku bylo dosaženo kombinací léčby fidaxomicinem s následně provedenou fekální bakterioterapií. Odkázala i na doporučený postup fekální bakterioterapie pro léčbu rekurentní klostridiové kolitidy (dostupný na www.infekce.cz). Indikace fidaxomicinu shrnula ve své přednášce dr. Polívková. Zdůraznila, že včasné nasazení fidaxomicinu při první nebo druhé atace klostridiové střevní infekce signifikantně snižuje riziko rekurence onemocnění a riziko úmrtí pacienta. Výživě u chronických průjmových onemocnění se věnoval ve svém sdělení doc. Kohout z Interního oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Zmínil obecné principy dietních opatření u pacientů s průjmem a uvedl i moderní dietu s omezením FODMAP (fermentabilní oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly), která může mít příznivý efekt u pacientů se syndromem dráždivého tračníku včetně postinfekčního po prodělané rekurentní CDI. Dr. Vejmelka, taktéž z Interního oddělení Thomayerovy nemocnice, prezentoval na závěr aktuální výsledky projektu FMT_CZE zaměřeného na provádění fekální bakterioterapie v České republice. Fekální bakterioterapii v indikaci rekurentní CDI provádí u nás již téměř 30 pracovišť s úspěšností převyšující 80 procent. Od roku 2010 bylo v České republice provedeno více než pět set výkonů. Léčba byla dle hodnoceného souboru dat indikována v cca 65 procentech případů již při první nebo druhé rekurenci CDI.

Čtvrtý ročník Klostridiového dne zakončila zajímavá přednáška s názvem „Máme kus duše i ve střevech“, kterou strhujícím způsobem sdělil ředitel Národního ústavu duševního zdraví prof. Höschl.

Vzájemný „rozhovor“ mezi střevní mikrobiotou a mozkem je velmi fascinující koncept, který se v současné době stává motorem výzkumu funkce střevní mikrobioty a její role v patogenezi řady onemocnění.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem účastníkům 4. ročníku Klostridiového dne za jejich zájem o problematiku CDI, za jejich dotazy, připomínky a podnětnou diskusi. V neposlední řadě děkujeme řečníkům za kvalitně připravená sdělení, organizující firmě Forsapi za hladký průběh celé akce, a především všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se 4. ročník Klostridiového dne nemohl uskutečnit.

Přejeme všem, aby se nám dařilo předcházet rozvoji závažných alterací střevní mikrobioty našich pacientů a abychom dokázali pacientům a jejich mikrobiotě vždy včas a účinně pomoci. Těšíme se na setkání s vámi na dalším ročníku Klostridiového dne.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené