Přeskočit na obsah

Krátce ze světa farmacie

Antiulceróza jsou spojena s rizikem deliria

Jedenáctičlenný tým japonských vědců zkoumal účinky antiulceróz na delirium. O výsledcích studie informoval odborný časopis General Hospital Psychiatry.

Antagonisté receptoru 2 histaminu (H2RA) mohou navodit vyšší riziko vývoje deliria než inhibitory protonové pumpy (PPI), ale důkazy jsou aktuálně nedostatečné. Proto si autoři této studie dali za cíl zkoumat, zda antiulceróza zvyšují riziko deliria.

Údaje byly získány z lékařských záznamů pacientů přijatých do nemocnice z důvodu traumatu. Autoři porovnali výskyt deliria u pacientů, kteří dostali H2RA a PPI, s těmi, kteří antiulceróza nedostali.

Celkem 150 pacientů dostávalo H2RA, 148 dostávalo PPI a 238 nedostávalo antiulceróza. Výskyt deliria byl významně vyšší u pacientů, kteří dostávali H2RA (o 34 %) a PPI (o 44,9 %) než u těch, kteří antiulceróza nedostávali (o 22,3 %). Dokonce i po úpravě pro možné zavádějící faktory spojitost mezi H2RA a deliriem zůstala (78 %), ale u PPI byla oslabena (25 %).

Závěry: Výsledky výzkumu autorů prokázaly, že H2RA jsou spojeny s rizikem deliria. Je třeba, aby klinici vzali v úvahu následek deliria při výběru antiulceróz. 

Zdroj: Sogawa R, Matsuoka A, Murakawa‑Hirachi T, et al. Effects of anti‑ulcer drugs on delirium in trauma patients. Gen Hosp Psychiatry. 2023 Jan–Feb:80:43–47.

Nové antidepresivum zuranolon s rychlejším nástupem účinku

Tato studie ve III. fázi klinického zkoušení hodnotila účinnost a bezpečnost čtrnáctidenního průběhu léčby zuranolonem (perorálním alosterickým modulátorem receptoru typu A gama‑aminomáselné kyseliny [GABAA]) 1× denně pro léčbu psychotické deprese.

Pacienti ve věku 18–64 let se závažnou psychotickou depresivní poruchou byli zařazeni do této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie. Dostávali zuranolon 50 mg nebo placebo 1× denně po dobu 14 dní. Primárním cílem byla změna výchozího celkového skóre 17položkové škály HAM‑D (Hamilton Depression Rating Scale) 15. den. Bezpečnost a tolerance byly hodnoceny podle výskytu ne­pří­zni­vých příhod.

Z 543 randomizovaných pacientů tvořilo 534 (266 ve skupině se zuranolonem, 268 ve skupině s placebem) skupinu plné analýzy. Ve srovnání s pacienty v placebové skupině ukázali pacienti ve skupině na zuranolonu statisticky významné zlepšení depresivních příznaků 15. den (podloženo poklesem na skóre HAM‑D). Početně větší zlepšení u depresivních příznaků pro zuranolon proti placebu bylo pozorováno kolem 3. dne (podloženo poklesem na skóre HAM‑D) a vydrželo při všech návštěvách pacientů po celou léčbu a sledovací období studie (přes 42. den s rozdílem, který zůstal významný přes 12. den). Dva pacienti v každé skupině zažili závažnou nepříznivou příhodu, devět pacientů ve skupině se zuranolonem a čtyři ve skupině s placebem přerušili léčbu pro nepříznivé příhody.

Závěry: Zuranolon 50 mg/den projevil významně větší zlepšení depresivních příznaků 15. den s rychlým nástupem účinku (3. den). Zuranolon byl všeobecně dobře snášen bez nových bezpečnostních nálezů v porovnání s dříve studovanými nižšími dávkami. Tyto výsledky podporují potenciál zuranolonu v léčbě dospělých s psychotickou depresivní poruchou.     

Zdroj: Clayton AH, Lasser R, Parikh SV, et al. Zuranolone for the treatment of adults with major depressive disorder: A randomized, placebo‑controlled phase 3 trial. Am J Psychiatry. 2023 Sep 1;180(9):676–684.

Pravidelné užívání paracetamolu spojeno s novým začátkem demence u starší populace

Ačkoli jsou možná účinnost a nepříznivé účinky paracetamolu a ibuprofenu na demenci významné z hlediska globálně klinického a veřejného zdraví, dosud zůstává neurčitý vztah paracetamolu a ibuprofenu k případné demenci.

Autoři si dali za cíl zhodnotit případnou spojitost pravidelného užívání ibuprofenu a paracetamolu s novým vznikem demence u starší populace.

Tato studie zahrnula 212 968 účastníků ve věku 60 let a více s dostupnými údaji o užívání ibuprofenu a paracetamolu a bez demence na počátku studie. Primárním výsledkem byl nový začátek demence ze všech příčin. Sekundární výsledky zahrnuly nové začátky Alzheimerovy choroby a vaskulární demence (statisticky nevýznamné).

Během dvanáctiletého sledování u 6 407 účastníků (3 %) nově vznikla demence ze všech příčin. Účastníci pravidelně užívající paracetamol měli významně vyšší riziko nového vzniku demence ze všech příčin (18 %) v porovnání s těmi, kteří paracetamol neužívali. Nicméně nebyla významná spojitost mezi pravidelným užíváním ibuprofenu a novým vznikem demence ze všech příčin (uživatelé vs. neuživatelé).

Závěry: Pravidelné užívání paracetamolu, ale nikoli ibuprofenu, bylo spojeno s významně vyšším rizikem nového vzniku demence u starší populace bez ohledu na genetická rizika pro demenci.    

Zdroj: Zhang Y, Zhou C, Yang S, et al. Association of regular use of ibuprofen and paracetamol, genetic susceptibility, and new‑onset of dementia in the older population. Gen Hosp Psychiatry. 2023 Sep–Oct:84:226–233.

Sdílejte článek

Doporučené